Upphävd författning

Lag (1974:226) om prisreglering på fiskets område;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
SFS 1974:226 i lydelse enligt SFS 1993:707
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att reglera priserna på fiskets produkter får regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, fiskeriverket föreskriva att bestämmelserna i 7, 10, 12 eller 13 § skall tillämpas på varor av visst slag.

[S2]För samma ändamål får regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, fiskeriverket föreskriva att sådana varor som anges i bilagan till denna lag inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens). Lag (1991:391).

1 a §  Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, av fiskeriverket får regleringsföreningen Svensk fisk, ekonomisk förening, inom ramen för prisregleringen på fiskets område pröva frågor om bidrag eller annat stöd i marknadsreglerande syfte.

[S2]Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 23--25 och 30 §§förvaltningslagen (1986: 223). Lag (1991:391).

2 § har upphävts genom lag (1984:61).
3 § har upphävts genom lag (1984:61).
4 § har upphävts genom lag (1984:61).
5 § har upphävts genom lag (1984:61).

6 §  Regeringen får bemyndiga fiskeriverket att ge en sådan sammanslutning, som enligt regeringens eller fiskeriverkets förordnande handhar prisreglering på fiskets område, rätt att på villkor som fiskeriverket bestämmer ensam föra ut sådana varor för vilka tillståndstvång för utförsel har föreskrivits med stöd av denna lag. Lag (1991:391).

Avgifter

Prisregleringsavgift

7 §  För vara som anges i bilaga till denna lag och som fångats av svenskt fiskefartyg och ilandföres här i landet med svenskt fartyg (svenskfångad fisk) skall vid första försäljningen erläggas prisregleringsavgift.

8 §  Prisregleringsavgiften skall betalas av köparen. Säljaren skall dock betala avgift för

 1. fisk av egen fångst som han säljer i fast fiskbutik för förbrukning i köparens hushåll,
 2. fisk som förs iland av den som förutom fiske bedriver handel med inköpt fisk,
 3. fisk av egen fångst som han för iland i Sverige och därefter exporterar,
 4. fisk av egen fångst som han själv bereder och säljer.

[S2]För fisk som säljs vid fiskauktion skall den som bedriver auktionen betala avgiften. Lag (1984:200).

9 § har upphävts genom lag (1984:200).

10 §  Prisregleringsavgift skall, utöver för sådana varor som anges i 7 §, erläggas för sådana varor som anges i bilagan till denna lag och som förs in i landet och inte utgör svenskfångad fisk (importfisk), om sådan avgift utgår för svenskfångad fisk.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna avgiftsskyldighet. Lag (1984:61).

11 §  Prisregleringsavgift för importfisk skall, om inte fiskeriverket efter samråd med generaltullstyrelsen föreskriver annat, erläggas till tullverket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt gäller i sådant fall i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om tull. Avgiftsmedlen skall inlevereras till fiskeriverket i den ordning regeringen bestämmer. Lag (1991:391).

Införselavgift och utförselavgift

12 §  För importfisk skall erläggas införselavgift. I fråga om sådan avgift skall 11 § tillämpas.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna avgiftsskyldighet. Lag (1984:61).

13 §  För sådana varor som anges i bilagan till denna lag och som förs ut ur landet skall erläggas utförselavgift. Avgiften uppbärs av fiskeriverket.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna avgiftsskyldighet.

[S3]Föreligger avgiftsskyldighet får, om fiskeriverket inte medger annat, utförsel ske endast om bevis att avgiften har erlagts företes för tullmyndigheten.

[S4]Verket får som villkor för medgivande enligt tredje stycket föreskriva att säkerhet skall ställas för avgiftsbeloppet. Lag (1991:391).

Gemensamma bestämmelser

14 §  Avgift som avses i denna lag beräknas efter den procent av varans värde eller det belopp för kvantitet som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, fiskeriverket bestämmer. Lag (1991:391).

15 § har upphävts genom lag (1984:200).
16 § har upphävts genom lag (1984:200).

18 §  Avgiftsmedel som ej åtgår till uppbörd eller kontroll användes till prisreglering och andra åtgärder på fiskets område enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1974:866).

19 §  I fråga om annan avgift som avses i denna lag än sådan som erläggs till tullverket gäller lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:200).

[S2]Ansvarsbestämmelser m. m.

20 § har upphävts genom lag (1984:200).

21 §  Den som till ledning vid fastställande av avgift uppsåtligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder fara för att avgift undandras, döms till böter eller fängelse i högst två år, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge deklaration eller annan därmed jämförlig handling till ledning vid fastställande av avgift döms till böter.

[S3]Detsamma gäller om den som skall erlägga avgift enligt denna lag till annan än tullmyndighet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller föreskriven skyldighet att föra och bevara räkenskaper och därigenom allvarligt försvårar fiskeriverkets kontrollverksamhet.

[S4]I ringa fall döms inte till ansvar enligt första--tredje styckena.

[S5]Bestämmelserna i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69) tillämpas på brott enligt första stycket. Lag (1991:391).

22 § har upphävts genom lag (1984:61).

23 §  Beslut, som fiskeriverket i särskilt fall meddelat enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, i fråga om annat än en import- eller exportlicens, får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Andra beslut, som fiskeriverket meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos regeringen genom besvär. Lag (1991:391).

23 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som yrkesmässigt köper eller säljer varor som anges i bilaga till denna lag att lämna de uppgifter som behövs för prisregleringen på fiskets område. Lag (1980:406).

Tillämpningsföreskrifter

Bilaga

Förteckning över varor som avses i 1 § andra stycket
_________________________________________________________________ Tulltaxenr Varuslag _________________________________________________________________
03.01-03.07Samtliga varuslag
ur 05.1116.04 16.05Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som omfattas av 3 kap., otjänliga till människoföda Fisk, beredd eller konserverad; kaviar Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade
Lag (1987:1297).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:226) om prisreglering på fiskets område

Ändring, SFS 1974:866

  Förarbeten
  Prop. 1974:159
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 24 §§

Lag (1979:983) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

Lag (1980:406) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:169
  Omfattning
  ändr. 9, 10, 15, 19-21, 23 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 a, 23 a §§

Lag (1984:61) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:61
  Omfattning
  upph. 2-5, 22 §§; utgår rubr. närmast före 2 §; ändr. rubr. till bil., 1, 6, 10, 12, 13, 23 §§
  Ikraftträder
  1984-04-01

Lag (1984:200) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 9, 15, 16, 20 §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 8, 11, 13, 19, 21, 23 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:112) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  De nya bestämmelserna i 21 § femte stycket tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. De tillämpas endast på underrättelser om brottsmisstanke som delges efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:47
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1987:1297) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

Lag (1989:115) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:66
  Omfattning
  ändr. 1 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1991:391) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 1, 1 a, 6, 11, 13, 14, 17, 21, 23, 24 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1993:649

  Omfattning
  upph.

Förordning (1993:707) om prisregleringsavgift m.m. på fiskets område

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att bestämmelserna om prisregleringsavgift och uppgiftsskyldighet i lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område skall fortsätta att gälla till utgången av december 1993.
Förarbeten
Rskr. 1992/93:381, Prop. 1992/93:199, Bet. 1992/93:JoU25
Omfattning
forts. giltighet