Upphävd författning

Förordning (1993:669) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Departement
Justitiedepartementet F 1
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:669 i lydelse enligt SFS 1996:87
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1223) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Brottsförebyggande rådet har till uppgift att främja brottsförebyggande insatser genom att arbeta med utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och information inom det kriminalpolitiska området.

2 §  Rådet skall särskilt

 1. ge regeringen underlag för åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska området,
 2. utföra övergripande utredningar och analyser av det allmännas och enskildas insatser inom det kriminalpolitiska området,
 3. stödja insatser av kommuner, organisationer och andra enskilda,
 4. bedriva eller medverka i forsknings- och utvecklingsarbete där resultaten kan belysa orsaker till brott,
 5. bedriva eller medverka i forsknings- och utvecklingsarbete som kan ge underlag för åtgärder eller som gäller utvärdering av vidtagna åtgärder,
 6. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
 7. följa och analysera brottsutvecklingen och redovisa det aktuella läget,
 8. ge ut rapporter från forsknings-, utvecklings- och informationsprojekt samt på andra sätt sammanställa och sprida för rådets verksamhetsområde relevant information om kriminalvetenskaplig forskning och brottsförebyggande åtgärder,
 9. i sin verksamhet samarbeta med andra statliga myndigheter, kommuner och enskilda organisationer. Förordning (1994:1061).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med undantag av 4 § andra stycket, 14, 17, 19, 20 och 30 §§. Förordning (1996:87).

Rådets ledning

4 §  Brottsförebyggande rådets generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1994:1061).

Rådets styrelse

5 §  Rådets styrelse består av högst tio ledamöter, generaldirektören inräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och generaldirektören samt minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1996:87).

Organisation

5 a §  Rådet bestämmer sin egen organisation i de delar den inte är reglerad i denna instruktion. Förordning (1996:87).

6 §  Till rådet är knutet två rådgivande organ: en vetenskaplig nämnd och en informationsdelegation.

Vetenskapliga nämnden

7 §  Den vetenskapliga nämnden skall bidra med råd och vägledning i rådets forsknings- och utvecklingsverksamhet och verka för att denna bedrivs på vetenskaplig grund. Nämnden skall vidare behandla frågor om metodik och vetenskaplig inriktning i nya forsknings- och utvecklingsprojekt, om etik i projektarbeten och utvärdering m. m. samt verka för forskningssamverkan i kriminalvetenskapliga frågor mellan olika ämnesområden.

8 §  Nämnden består av högst tio ledamöter som utses för en bestämd tid. Generaldirektören är ordförande i nämnden. En av ledamöterna skall företräda rådets forsknings- och utvecklingsverksamhet och en skall företräda Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Övriga ledamöter skall företräda vetenskapligt arbete inom ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

[S2]Vid behov kan ytterligare företrädare för vetenskaplig expertis adjungeras till nämnden. Förordning (1994:1061).

Informationsdelegationen

9 §  Informationsdelegationen bereder de frågor om informationsinsatser som är gemensamma med andra myndigheter eller enskilda organisationer, utvärdering av informationsprojekt och annat som hänskjuts till den.

10 §  Delegationen består av högst nio ledamöter som utses för en bestämd tid. En av ledamöterna är ordförande. En ledamot skall företräda rådets informationsverksamhet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om förordnande av ledamöter i den vetenskapliga nämnden och informationsdelegationen samt ordförande i informationsdelegationen. Förordning (1996:87).

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på rådet.

[S2]Anställning m. m.

13 § har upphävts genom förordning (1996:87).
14 § har upphävts genom förordning (1996:87).

15 §  Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordning (1996:87).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:669) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1988:1223) med instruktion för Brottsförebyggande rådet skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1061) om ändring i förordningen (1993:669) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:87) om ändring i förordningen (1993:669) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
upph. 13, 14 §§; ändr. 3, 5, 11, 15 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
1996-04-01

Ändring, SFS 1997:1056

  Omfattning
  upph.