Upphävd författning

Förordning (1993:679) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:679
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1988:629) med instruktion för Statens väg- och trafikinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens väg- och transportforskningsinstitut har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter.

[S2]Institutet har också till uppgift att svara för övergripande miljö- och energikonsekvensbeskrivningar inom trafik- och transportområdet.

2 §  Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt myndigheter och andra uppdragsgivare. Uppdragen får utföras mot ersättning. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Statens väg- och transportforskningsinstitut med undantag av 18, 19 och 30 §§.

Institutets ledning

4 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  Institutets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 11--13 §§verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Tjänstetillsättningar m. m.

7 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av institutet.

8 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

9 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

Överklagande

10 §  Institutets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter.

[S2]Institutets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:679) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1988:629) med instruktion för Statens väg- och trafikinstitut skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1996:284

    Omfattning
    upph.