Inaktuell version

Bostadsbidragsförordning (1993:739)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2004:897
Upphäver
Bostadsbidragsförordning (1988:787)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

1 a §  Om det i kostnaderna för en bostad ingår ränta för upplånat kapital, skall vid beräkning av bostadsbidrag bortses från så stor del av räntan som motsvarar tre procent av den skuld på vilken räntan, före avdrag för eventuellt räntebidrag, beräknats. Förordning (1996:883).

1 b §  Centrala studiestödsnämnden skall på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter om utbetalda studiemedel i form av studiebidrag samt utbetalda rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

[S2]Boverket skall på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter om utbetalda statliga räntebidrag.

[S3]Uppgifterna enligt första och andra styckena skall lämnas på medium för automatiserad behandling.

[S4]Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter från beskattningsdatabasen finns i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2004:897).

2 §  Bidrag betalas ut genom insättning på bidragsmottagarens postgirokonto eller bankkonto. Försäkringskassan får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

[S2]Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

[S3]Beslut om sättet för utbetalning av bostadsbidrag får inte överklagas. Förordning (2004:897).

3 §  Bidraget skall kunna lyftas den 27 i månaden. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag, annan allmän helgdag, en lördag eller midsommarafton skall bidraget kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (1999:1014).

4 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om bostadsbidrag i fråga om

 1. ansökningsförfarandet,
 2. bidragsgrundande inkomst,
 3. beräkningen av bidragets storlek,
 4. beräkning av bostadskostnadens storlek,
 5. vad som gäller när bostaden utgör del av upplåtarens bostad, hyrs ut i andra hand eller är gemensam för flera hushåll,
 6. anmälningsskyldighet,
 7. utbetalning av bidrag,
 8. återbetalning av bidrag.

[S2]Försäkringskassan får också meddela föreskrifter om avgift och ränta enligt 22 § tredje stycket lagen om bostadsbidrag. Förordning (2004:897).

 • RÅ 2005:43:Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna erforderligt författningsstöd, har handlingarna i målet överlämnats till Försäkringskassan för omprövning enligt 27 § förvaltningslagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bostadsbidragsförordning (1993:739)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas i fråga om bidrag från och med den 1 januari 1994.
  Genom förordningen upphävs bostadsbidragsförordningen (1988:787) vid utgången av år 1993.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1182) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1995:1284) om ändring i förordningen (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr. best. till 1995:1169

Förordning (1996:883) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996 och tillämpas på bidrag som avser tid från och med den 1 januari 1997.
  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1042) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Omfattning
  ny 1 b §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1999:1014) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Bestämmelsen i 1 b § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om räntebidrag för år 1998.
Omfattning
ändr. 1 b, 3 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:598) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:892) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:960) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:897) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b, 2, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1082) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1476) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:870) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 b §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1683) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01