Bostadsbidragsförordning (1993:739)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:739 i lydelse enligt SFS 2010:1683
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Bostadsbidragsförordning (1988:787)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1683).

1 a §  Om det i kostnaderna för en bostad ingår ränta för upplånat kapital, skall vid beräkning av bostadsbidrag bortses från så stor del av räntan som motsvarar tre procent av den skuld på vilken räntan, före avdrag för eventuellt räntebidrag, beräknats. Förordning (1996:883).

1 b §  Centrala studiestödsnämnden ska på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter om utbetalda studiemedel i form av studiebidrag, utom när det gäller den del som avser tilläggsbidrag. Uppgifterna ska lämnas på medium för automatiserad behandling.

[S2]Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter från beskattningsdatabasen finns i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2008:870).

2 § Har upphävts genom förordning (2008:870).

3 §  Bidraget skall kunna lyftas den 27 i månaden. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag, annan allmän helgdag, en lördag eller midsommarafton skall bidraget kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (1999:1014).

4 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om bostadsbidrag i fråga om

 1. ansökningsförfarandet,
 2. bidragsgrundande inkomst,
 3. beräkningen av bidragets storlek,
 4. beräkning av bostadskostnadens storlek,
 5. vad som gäller när bostaden utgör del av upplåtarens bostad, hyrs ut i andra hand eller är gemensam för flera hushåll,
 6. anmälningsskyldighet,
 7. utbetalning av bidrag,
 8. återbetalning av bidrag.

[S2]Försäkringskassan får också meddela närmare föreskrifter om tillägg och avgift enligt 98 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1683).

 • RÅ 2005:43:Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna erforderligt författningsstöd, har handlingarna i målet överlämnats till Försäkringskassan för omprövning enligt 27 § förvaltningslagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bostadsbidragsförordning (1993:739)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas i fråga om bidrag från och med den 1 januari 1994.
  Genom förordningen upphävs bostadsbidragsförordningen (1988:787) vid utgången av år 1993.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1182) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1995:1284) om ändring i förordningen (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr. best. till 1995:1169

Förordning (1996:883) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996 och tillämpas på bidrag som avser tid från och med den 1 januari 1997.
  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1042) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

  Omfattning
  ny 1 b §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1999:1014) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Bestämmelsen i 1 b § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om räntebidrag för år 1998.
Omfattning
ändr. 1 b, 3 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:598) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:892) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:960) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:897) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b, 2, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1082) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1476) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:870) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 b §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1683) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01