Förordning (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:74 i lydelse enligt SFS 1995:1385
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
1996-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon.

2 §  Med undantag av artiklarna 3.3, 3.5, 7, 8, 9 och 14 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon gälla som svensk förordning med de ändringar som följer av 3--15 §§. Texten finns i bilagan till denna förordning.

3 §  I artikel 1 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 förklaras att på de villkor som föreskrivs i denna förordning artikel 85.1 inte gäller" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla''.

4 §  I artikel 1 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

5 §  I artiklarna 2 och 3 skall "fördragets artikel 85.3" ersättas med "17 § konkurrenslagen (1993:20)".

6 §  I artikel 4.2 skall "fördragets artikel 85.3" ersättas med "8 § konkurrenslagen (1993:20)" och "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)".

7 §  I artikel 5.1.1 a skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet".

8 §  I artikel 5.1.2 d skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "Sverige'' och "den medlemsstat" ersättas med "landet".

9 §  I artikel 6.3 skall "fördragets artikel 85.1 enligt förordning (EEG) nr 1983/83 eller (EEG) nr 1984/83" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20) enligt förordning (1993:72) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:73) för ensamåterförsäljaravtal eller förordning (1993:20) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal".

10 §  I artikel 10 skall "Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning nr 19/65/EEG bestämma att denna förordning inte skall tillämpas, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som omfattas av denna förordning ändå har verkningar som är oförenliga med bestämmelserna i fördragets artikel 85.3" ersättas med "Konkurrensverket får enligt 18 § konkurrenslagen (1993:20) återkalla det undantag som gäller för ett avtal på grund av gruppundantag, om avtalet har följder som är oförenliga med 8 § samma lag".

11 §  I artikel 10.1 skall "den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den" ersättas med "landet".

12 §  I artikel 10.2 skall "inom den gemensamma marknaden" utgå.

13 §  I artikel 10.3 skall "medlemsstater" ersättas med "olika marknader".

14 §  I artikel 10.4 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "marknader".

15 §  I artikel 13.3 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

Ändringar

Förordning (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:741) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1385) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1996:65

  Omfattning
  forts. giltighet