Förordning (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:78 i lydelse enligt SFS 1996:346
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal.

2 §  Med undantag av artiklarna 4, 8, 9, 10, 11 och 12 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 556/89 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av know-howlicensavtal gälla som svensk förordning med de ändringar som följer av 3--16 §§. Texten finns i bilagan till denna förordning.

3 §  I artikel 1 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller rena know-howlicensavtal och blandade know-how- och patentlicensavtal som inte är undantagna enligt förordning (EEG) nr 2349/84" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla rena know-howlicensavtal och blandade know-how- och patentlicensavtal som inte är undantagna enligt förordningen (1993:77) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal".

4 §  I artikel 1.1.3--6 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

5 §  I artikel 1.2 första stycket skall "EEG" ersättas med "landet".

6 §  I artikel 1.2 andra och tredje stycket skall "EEG" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet".

7 §  I artikel 1.4 skall dels "områden som omfattar medlemsstater där samma teknik" ersättas med "Sverige och samma teknik här", dels "dessa medlemsstater" och "i dessa stater" ersättas med "här".

8 §  I artikel 1.7.6 skall "förordning (EEG) nr 2349/84" ersättas med "förordningen (1993:77) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patenlicensavtal" och "medlemsstater" med "av staterna inom EES-området".

9 §  I artikel 1.7.11 skall "som täcker hela den gemensamma marknaden eller åtminstone en del av den" ersättas med "inom landet".

10 §  I artikel 2.2 skall "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)".

11 §  I artikel 3.4 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

12 §  I artikel 3.9 skall "den gemensamma marknaden" utgå.

13 §  I artikel 3.12 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet".

14 §  I artikel 5.2 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet".

15 §  I artikel 7 skall "Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning nr 19/65/EEG bestämma att denna förordning inte skall tillämpas, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som är undantaget enligt denna förordning ändå har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.3" ersättas med "Konkurrensverket får enligt 18 § konkurrenslagen (1993:20) återkalla det undantag som gäller för ett avtal på grund av gruppundantag, om avtalet har följder som är oförenliga med 8 § samma lag".

16 §  I artikel 7.5 skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet". Svensk författningssamling

SFS 1996:346

Utkom från trycket den 22 maj 1996

Förordning
om ändring i förordningen (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal;
utfärdad den 9 maj 1996.
Regeringen föreskriver att övergångsbestämmelserna till förordningen (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal skall ha följande lydelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och gäller till utgången av juni 1996.
    Efter utgången av juni 1996 gäller förordningen dock till utgången av mars 2006 i fråga om avtal som är i kraft vid utgången av juni 1996 och som är undantagna från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) enligt förordningen men inte enligt förordningen (1996:345) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring. Förordning (1996:346).
    Ikraftträder
    1993-07-01

Förordning (1996:346) om ändring i förordningen (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal

Omfattning
ändr. övergångsbest.