Förordning (1996:345) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
SFS 1996:345
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
2006-04-01
Upphäver
Förordning (1993:77) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal om tekniköverföring gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Förordningen tillämpas på rena patentlicensavtal eller know-how-licensavtal, blandade patent och know-howlicensavtal och avtal som innehåller anknutna bestämmelser om andra immateriella rättigheter än patent, i vilka endast två företag är parter och som innehåller en eller flera av de skyldigheter som följer av punkterna 1-8 i artikel 1.1 eller som anges i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 240/96 av den 31 januari 1996 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring2.

[S2]Förordningen tillämpas dock inte på sådana avtal som anges i artikel 5.1 i kommissionens i första stycket nämnda förordning, annat än i den utsträckning som följer av artikel 5.2-3, som även innehåller bestämmelser om marknadsandelsgränser. Vidare tillämpas förordningen på sådana avtal som nämns i artiklarna 6 och 8.2-3.

3 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i den i 2 § nämnda förordningen på motsvarande sätt, med undantag av dels artikel 1.1 utom punkterna 1-8, dels artiklarna 4, 7, 9 och 11-13. Dock skall i artikel 2.2 "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen".

[S2]Hänvisning endast till själva undantaget i artikel 1 skall avse 1 § i förening med 2 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:345) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996 och gäller till utgången av mars 2006.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:77) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock till utgången av mars 2006 i fråga om avtal som är i kraft vid utgången av juni 1996 och som är undantagna från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) enligt den upphävda förordningen men inte enligt denna förordning.
  4. I fråga om know-howlicensavtal som är i kraft vid utgången av juni 1996 finns föreskrifter i övergångsbestämmelserna till förordningen (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal.
CELEX-nr
396R0240
Ikraftträder
1996-07-01