Upphävd författning

Förordning (1993:854) om särskild uppbörd av viss kilometerskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:854 i lydelse enligt SFS 1993:1038
Ikraft
1993-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Följande gäller i fråga om uppbörd av kilometerskatt enligt vägtrafikskattelagen (1988:327) och besiktning av kilometerräknarapparatur i samband med att kilometerskatten upphör den 1 oktober 1993.

2 §  Bestämmelserna i den upphävda vägtrafikskatteförordningen (1988:1065) tillämpas fortfarande vid uppbörd m.m. enligt denna förordning, om inte annat följer av 3--10 §§. Förordning (1993:1038).

3 §  Ägaren av ett fordon skall lämna uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt genom avstämpling på särskild blankett (stämpelkort) om fordonet varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden från närmast föregående avstämpling som har legat till grund för beräkning av kilometerskatt till utgången av september månad 1993. Avstämplingen skall göras vid utgången av september månad 1993 och stämpelkortet skall ha kommit in till Vägverket senast den 4 oktober 1993.

[S2]Avstämpling behöver inte göras om ett kilometerskattepliktigt fordon används utomlands i ett annat land än Norge eller Finland vid utgången av september månad 1993 under förutsättning att bestämmelserna i 74 och 75 §§vägtrafikskattelagen (1988:327) iakttagits vid utresan.

4 §  Vägverket skall till alla ägare av sådana fordon som anges i 3 § sända ett stämpelkort som skall användas för att lämna uppgift som där sägs.

5 §  De ägare som inte fått något stämpelkort enligt 4 § skall senast den 22 september 1993 anmäla detta till beskattningsmyndig- heten.

6 §  Kilometerskatt skall betalas till utgången av september månad 1993 för den skatteperiod som börjar närmast dessförinnan.

7 §  Om en uppgift enligt 3 § inte har lämnats inom föreskriven tid, tas kilometerskatt ut enligt 41 § vägtrafikskattelagen (1988:327).

8 §  Vägverket skall till den skattskyldige sända en avi med inbetalningskort på kilometerskatt enligt 6 §. De skattskyldiga som inte har fått någon avi, skall senast den 25 oktober 1993 anmäla detta till beskattningsmyndigheten.

9 §  Kilometerskatt som avses i 6 § skall betalas senast den 31 oktober 1993.

10 §  Besiktning av kilometerräknarapparatur enligt 34 § tredje stycket vägtrafikskatteförordningen (1988:1065) behöver inte göras under inställelsetid för kontrollbesiktning av fordonet, om inställelsetiden slutar under september månad 1993 eller senare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:854) om särskild uppbörd av viss kilometerskatt

    Ikraftträder
    1993-08-01

Förordning (1993:1038) om ändring i förordningen (1993:854) om särskild uppbörd av viss kilometerskatt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1993-10-01

Förordning (2000:1448) om upphävande av förordningen (1993:854) om särskild uppbörd av viss kilometerskatt

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Omfattning
upph.