Upphävd författning

Vägtrafikskatteförordning (1988:1065);

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-10-13
Ändring införd
SFS 1988:1065
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Vägtrafikskatteförordning (1973:776)
Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (1988:327) och i fordonskungörelsen (1972:595).

2 §  Riksskatteverket fastställer efter samråd med Vägverket blanketter för fastställande, uppbörd, inbetalning och kontroll av fordonsskatt och kilometerskatt. Förordning (1992:1504).

3 §  Skatteår, skatteperioder och uppbördsmånad för visst fordon bestäms efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

[S2]//n1// Uppställningen inte med här.//

[S3]Sista månaden i varje skatteperiod för kilometerskatt betecknas avstämplingsmånad.

4 §  Med omräkningsfaktor förstås den faktor med vilken ett fordons kilometerräknarställning skall multipliceras för att körsträckan uttryckt i kilometer skall erhållas.

5 §  Om inte annat följer av bilregisterkungörelsen (1972:599) svarar länsstyrelsen för att uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt och av omräkningsfaktor för kilometerskattepliktigt fordon förs in i bilregistret.

[S2]Vägverket beräknar skattevikt och omräkningsfaktor samt för in dessa uppgifter i bilregistret.

[S3]Riksskatteverket får efter samråd med Vägverket föreskriva att Vägverket eller länsstyrelsen i bilregistret skall föra in särskild uppgift som behövs för påföring eller uppbörd av skatt. Förordning (1992:1504).

[S4]/r3/ Avstämpling m. m.

6 §  Uppgift om körsträcka till ledning för beräkning av kilometerskatt skall lämnas genom avstämpling på en särskild blankett (stämpelkort). Innan stämpelkortet lämnas till en myndighet skall kortet stämplas i kilometerräknaren.

7 §  Stämpelkortet skall lämnas av fordonsägaren

 1. i samband med att fordonet första gången blir kilometerskattepliktigt,
 2. i samband med att fordonet upphör att vara kilometerskattepliktigt av annan anledning än avställning,
 3. i samband med att avställt fordon tas i bruk på sätt som är tillåtet i fråga om avställt fordon.

[S2]Stämpelkortet tillhandahålls av länsstyrelsen efter anmälan.

[S3]Avstämpling enligt första stycket 1 skall göras innan fordonet tas i bruk efter skattepliktens inträde. Stämpelkortet skall omedelbart sändas till länsstyrelsen. Avstämpling enligt första stycket 2 eller 3 skall göras tidigast tredje dagen innan fordonet upphör att vara kilometerskattepliktigt. Stämpelkortet skall därefter sändas till länsstyrelsen.

8 §  Stämpelkortet skall lämnas av fordonsägaren i samband med att fordonet upphör att brukas på sätt som är tillåtet i fråga om avställt fordon, om uppgift enligt 7 § första stycket 3 har lämnats. Stämpelkort tillhandahålls av länsstyrelsen. Av 36 § bilregisterkungörelsen (1972:599) framgår att uppgift enligt denna paragraf i vissa fall är en förutsättning för att avställning skall upphöra.

9 §  Stämpelkortet skall lämnas av fordonsägaren senast vid utgången av varje skatteperiod, om fordonet varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan föregående avstämpling enligt 7--11 eller 13 § och ingången av avstämplingsmånaden. Stämpelkortet skall senast den 4 i månaden efter avstämplingsmånaden ha kommit in till Vägverket.

[S2]Vägverket sänder stämpelkortet till fordonsägaren senast den 15 i avstämplingsmånaden. Har fordonsägaren inte fått ett stämpelkort, skall han anmäla detta till länsstyrelsen senast en vecka före utgången av avstämplingsmånaden. Länsstyrelsen tillställer fordonsägaren ett stämpelkort snarast möjligt.

[S3]Något stämpelkort behöver inte lämnas om sådant har lämnats under avstämplingsmånaden enligt 7 § första stycket 3, 10 §, 11 §, 12 § första stycket, 30 § fjärde stycket eller 37 § andra stycket. Detsamma gäller om ett stämpelkort har lämnats före avstämplingsmånaden på grund av att fordonet har förts ut ur Sverige till ett annat land än Norge eller Finland och fordonet därefter inte har förts in i Sverige förrän efter utgången av avstämplingsmånaden. Förordning (1992:1504).

10 §  Stämpelkortet skall i samband med ett ägarbyte lämnas av den förre ägaren, utom i de fall då fordonet varit avställt under hela den tid förre ägaren varit upptagen i bilregistret som ägare. Avstämplingen skall göras i samband med äganderättsövergången. Stämpelkort tillhandahålls av länsstyrelsen. Länsstyrelsen får medge att uppgift enligt denna paragraf får lämnas på annan blankett än som avses i 6 §.

[S2]Om stämpelkortet inte har lämnats av den förre ägaren, får länsstyrelsen begära in ett sådant även från den nye ägaren.

[S3]Stämpelkortet skall sändas till länsstyrelsen tillsammans med anmälan enligt 51 § bilregisterkungörelsen (1972:599).

11 §  Stämpelkortet skall lämnas av konkursförvaltaren i samband med beslut om konkurs. Stämpelkort tillhandahålls av länsstyrelsen. Avstämpling skall göras snarast möjligt efter beslutet om konkurs och stämpelkortet omedelbart sändas in till länsstyrelsen. Därvid skall en kopia av beslutet om konkurs bifogas.

12 §  Stämpelkortet skall lämnas när ett kilometerskattepliktigt fordon förs ut ur Sverige till ett annat land än Norge eller Finland eller in i Sverige från ett sådant land. Stämpelkortet, som i original och kopia tillhandahålls av tullmyndigheten, skall av den som svarar för fordonet omedelbart efter avstämplingen återlämnas till tullmyndigheten.

[S2]Har utresa med ett kilometerskattepliktigt fordon skett till ett annat land än Norge eller Finland och har närmast följande inresa skett från Norge eller Finland, skall fordonets ägare inom tre dagar från inresan lämna skriftlig uppgift till länsstyrelsen om att fordonet har återkommit till Sverige.

13 §  Riksskatteverket får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna stämpelkort när ett fordon blir kilometerskattepliktigt i andra fall än som avses i 7 § första stycket 1.

14 §  Riksskatteverket får medge att ett kilometerskattepliktigt fordon inte behöver vara försett med kilometerräknarapparatur. Ett sådant medgivande får lämnas under förutsättning att det finns särskilda skäl och att körsträckan för fordonet kan beräknas tillförlitligt på annat sätt än med hjälp av kilometerräknarapparatur.

[S2]Har medgivande lämnats skall fordonsägaren i stället för stämpelkort, lämna särskild uppgift om körsträckan till beskattningsmyndigheten. I fråga om sådan uppgift tillämpas bestämmelserna i denna förordning om uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Riksskatteverket fastställer skatteår, skatteperioder och uppbördsmånader för fordon som omfattas av medgivande enligt första stycket och får, med avvikelse från denna förordning och efter samråd med Vägverket, meddela föreskrifter om uppgiftslämnande och uppbörd. Förordning (1992:1504).

[S3]/r3/ Kilometerskattemärke

15 §  Kilometerskattemärke tillhandahålls av Vägverket eller av länsstyrelsen. Riksskatteverket meddelar efter samråd med generaltullstyrelsen föreskrifter om märkets utformning och placering på fordonet.

[S2]Har ett märke förkommit eller förstörts tillhandahåller länsstyrelsen eller tullmyndigheten ett nytt märke. Tullmyndigheten underrättar länsstyrelsen om utlämnande av ett sådant märke. Förordning (1992:1504).

[S3]/r3/ Påföring och uppbörd

16 §  För beskattningsmyndighetens räkning beslutar Vägverket om fordonsskatt, kilometerskatt och dröjsmålsavgift samt verkställer uppbörd av sådan skatt och avgift, skattetillägg, ränta och förseningsavgift.

[S2]Saknas i bilregistret någon uppgift som behövs för bestämmande av skatt, får riksskatteverket föreskriva att skatten skall påföras enligt grunder som verket bestämmer.

[S3]Vid ägarbyte påförs den förre ägaren kilometerskatt enligt första stycket i samband med att uppgift om ägarbytet förs in i bilregistret. Har uppgift enligt 10 § inte kommit in till länsstyrelsen inom tio dagar efter det att uppgift om ägarbytet förts in i bilregistret, påförs kilometerskatt enligt andra stycket. Vid konkurs påförs konkursgäldenären kilometerskatt enligt första stycket i samband med att uppgift om avstämpling enligt 11 § förs in i bilregistret. Förordning (1992:1504).

17 §  Uppbörd av fordonsskatt sker för skatteår eller skatteperiod, om inte annat följer av 51 § andra--fjärde stycket eller 54 och 55 §§ vägtrafikskattelagen (1988:327). Uppbörden av fordonsskatt skall avse skatt för tid till utgången av skatteåret eller, om skatten för helt år överstiger 3 600 kr., till utgången av skatteperioden, om inte annat följer av 23 eller 55 § vägtrafikskattelagen.

[S2]Uppbörd av kilometerskatt sker för skatteperiod, om inte annat följer av 52 § andra stycket och tredje stycket eller 55 §vägtrafikskattelagen.

[S3]/r3/ Betalning m. m

18 §  Ett inbetalningskort avseende skatten sänds till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om uppbörd enligt 51 § första stycket och 52 § första stycketvägtrafikskattelagen (1988:327) dock senast den 12 i uppbördsmånaden.

[S2]Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, skall han anmäla detta till länsstyrelsen senast en vecka innan skatten skall vara inbetald.

19 §  På begäran av den skattskyldige kan fordonsskatt förskottsdebiteras.

20 §  Betalas fordonsskatt eller kilometerskatt efter utgången av den tid då skatten enligt vägtrafikskattelagen (1988:327) senast skulle ha betalats, skall bevis om att skatten har betalats medföras vid färd med fordonet. Detta gäller under två veckor efter betalningsdagen.

21 §  Bevis om polismans medgivande enligt 78 § tredje stycket vägtrafikskattelagen (1988:327) skall medföras vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt första eller andra stycket nämnda paragraf.

22 §  Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 78 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (1988:327), skall förvaras hos polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare om det visas att brukandeförbud inte längre råder för fordonet enligt 64 eller 65 § nämnda lag. Återlämnas inte skyltarna, skall polismyndigheten förstöra dem. Förordning (1989:892).

23 §  Vägverket ansöker om indrivning för beskattningsmyndighetens räkning. Förordning (1992:1504).

24 §  Riksskatteverket meddelar efter samråd med Vägverket föreskrifter för påföring och uppbörd av fordonsskatt och kilometerskatt samt för förskottsdebitering av fordonsskatt. Förordning (1992:1504).

25 §  Återbetalning av fordonsskatt enligt 17 § vägtrafikskattelagen (1988:327) verkställs av Vägverket för beskattningsmyndighetens räkning. Förordning (1992:1504).

[S2]/r3/ Återbetalning och avräkning av skatt för fordon som använts utomlands

26 §  Bifalls en ansökan som avses i 69 § eller 72 § andra eller tredje stycketvägtrafikskattelagen (1988:327), underrättas sökanden om detta genom att skattebeloppet betalas ut till honom eller avräknas från vad han skall betala vid den uppbörd av skatt som äger rum närmast efter det att beslutet har meddelats.

27 §  Ansökan om återbetalning av fordonsskatt för ett fordon som har använts utanför Sverige eller om avräkning av kilometerskatt för körsträcka i Norge eller Finland skall styrkas med handling som visar att skatt har betalats i utlandet. Har en kilometerskattepliktig buss använts i Norge, får ansökan om avräkning av kilometerskatt för körsträckan där dock styrkas på annat sätt.

28 §  Riksskatteverket fastställer blanketter och meddelar närmare föreskrifter för verkställighet av återbetalning och avräkning av skatt enligt 26--27 §§. Samråd skall därvid ske med generaltullstyrelsen.

[S2]/r3/ Godkännande av kilometerräknare m. m.

29 §  Riksskatteverket prövar fråga om godkännande av kilometerräknare enligt 26 § vägtrafikskattelagen (1988:327). Verket kan återkalla meddelat godkännande.

30 §  Montering, plombering, brytande av plombering, reparation eller liknande åtgärd med avseende på kilometerräknarapparatur i fordon som är eller avses bli kilometerskattepliktiga skall ombesörjas av den som godkänts för detta (godkänt företag). Fråga om godkännande och återkallande av godkännande prövas av riksskatteverket.

[S2]Första stycket skall tillämpas också i fråga om borttagande av kilometerräknarapparatur från registrerat fordon, som är eller har varit kilometerskattepliktigt.

[S3]Godkänt företag svarar genom plombering av kilometerräknarapparaturen och undertecknande av rapportkort eller, om apparaturen tagits in i typintyg, av typintyget för att apparaturen är i föreskrivet skick. Efter vidtagen åtgärd på apparaturen avstämplar företaget räknaren på rapportkortet, om inte riksskatteverket föreskriver annat. Vid besiktning av apparaturen visar förrättningssökanden upp rapportkortet.

[S4]Vid byte av räknare som godkänts vid besiktning skall företaget göra avstämpling i den utbytta räknaren på ett särskilt stämpelkort. Efter avstämplingen sänds kortet till länsstyrelsen.

31 §  Utan hinder av 30 § första stycket får plombering av kilometerräknarapparatur brytas av annan än godkänt företag, om det är nödvändigt för sådan reparation av fordonet som inte utan avsevärd olägenhet kan utföras av godkänt företag.

[S2]Utan hinder av 30 § första stycket får riksprovplats i samband med besiktning av kilometerräknarapparatur plombera denna och bryta plombering.

32 §  Kilometerräknarapparatur i kilometerskattepliktigt fordon skall vara godkänd vid besiktning av riksprovplats.

[S2]Om ett fordon skall typbesiktigas enligt 55 § fordonskungörelsen (1972:595) skall typbesiktningen också omfatta sådan kilometerräknarapparatur som är monterad på typfordonet. Kilometerräknarapparaturen skall vara av typ som riksskatteverket föreskriver.

[S3]Utfärdas ett typintyg enligt 62 § fordonskungörelsen och har typbesiktningen också omfattat kilometerräknarapparatur, skall det anses som om apparaturen har godkänts vid besiktning enligt första stycket. Godkännandet gäller från och med den dag då intyget utfärdades.

33 §  Av 34 och 36 §§bilregisterkungörelsen (1972:599) framgår att godkännande enligt 32 § i vissa fall är en förutsättning för att fordon inte skall avställas vid registrering eller för att avställning skall upphöra.

[S2]/r3/ Besiktning

34 §  Besiktning som avses i 32 § första stycket skall, om apparaturen inte är upptagen i typintyg, ske i samband med registreringsbesiktning som sker innan fordonet blir kilometerskattepliktigt första gången eller, om sådan besiktning inte skall ske, vid en särskild besiktning.

[S2]Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas även i samband med senare registreringsbesiktning som sker på grund av åtgärder som påverkar kilometerräknarapparaturen eller föranleder ändring av omräkningsfaktorn.

[S3]Kilometerräknarapparaturen skall alltid besiktigas i samband med kontrollbesiktning enligt 75 och 77--79 §§fordonskungörelsen (1972:595). Förordning (1991:1487).

35 §  Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas efter ingrepp i apparaturen eller efter ett sådant ingrepp i fordonet som påverkat apparaturen.

36 §  När det finns särskilda skäl kan riksskatteverket föreskriva att besiktning av kilometerräknarapparatur skall ske på annan tid än som anges i 34 §.

[S2]Länsstyrelsen får förelägga ägaren av ett kilometerskattepliktigt fordon att inom viss tid inställa fordonet för särskild besiktning av kilometerräknarapparaturen.

[S3]Länsstyrelsen för in uppgift om meddelat föreläggande i bilregistret.

37 §  Vid besiktning av kilometerräknarapparatur skall kontrolleras att

 1. kilometerräknaren är av godkänd typ och att den har genomgått renovering eller reparation om den tidigare har varit monterad i ett annat fordon,
 2. apparaturen i övrigt stämmer överens med föreskrifter som meddelas av riksskatteverket,
 3. apparaturen monterats och plomberats av godkänt företag,
 4. apparaturen är monterad och plomberad enligt föreskrifter som meddelas av riksskatteverket,
 5. apparaturen fungerar tillfredsställande.

[S2]Vid besiktning skall avstämpling göras i räknaren. Föranleder kontrollen ingen anmärkning, skall apparaturen godkännas och i förekommande fall plomberas samt bevis om detta utfärdas. Detta gäller också om kontrollen föranlett anmärkning som efter åtgärd enligt 31 § andra stycket inte längre föreligger.

38 §  Bevis om godkännande enligt 37 § andra stycket gäller inte om apparaturen inte uppfyller villkoren enligt 37 § första stycket.

[S2]Ägare av kilometerskattepliktigt fordon är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa vad som brister enligt första stycket och inställa fordonet hos riksprovplats för särskild besiktning av kilometerräknarapparaturen.

39 §  Riksprovplats skall till Vägverket eller länsstyrelsen lämna uppgift om sådan besiktning av kilometerräknarapparatur som sker i samband med besiktning enligt fordonskungörelsen (1972:595). Därvid skall bestämmelserna i den nämnda kungörelsen tillämpas.

[S2]Uppgift om besiktning som avses i 34 § tredje stycket lämnas av riksprovplatsen till Vägverket.

[S3]Uppgift om annan besiktning av kilometerräknarapparatur än som avses i första eller andra stycket lämnas av riksprovplatsen till länsstyrelsen, om inte riksskatteverket föreskriver annat. Förordning (1992:1504).

40 §  Vid registreringsbesiktning av fordon som avses i 34 § skall kilometerräknaren stämplas av. I sådant fall gäller 39 § första stycket i tillämpliga delar. Avstämpling behöver inte göras om besiktningen sker på grund av någon åtgärd som inte påverkar räknarapparaturen eller beräkningen av kilometerskatten för fordonet.

[S2]Om en bil som är inrättad för att drivas med dieselolja, vid besiktningen inte är försedd med kilometerräknarapparatur, skall riksprovplatsen lämna uppgift om detta till länsstyrelsen. Detta gäller även i fråga om släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram.

41 §  Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter om godkännande, montering, plombering, renovering, reparation och besiktning av kilometerräknarapparatur samt om beräkning av körsträcka på grundval av registreringar i kilometerräknare.

[S2]/r3/ Kontroll

42 §  Ägare av kilometerskattepliktigt fordon är skyldig att kontrollera att kilometerräknarapparaturen är i föreskrivet skick.

43 §  Upphör kilometerräknarapparaturen att vara i föreskrivet skick i annat fall än som avses i 30 §, gäller följande. Den som har hand om fordonet när felet upptäcks skall göra avstämpling i kilometerräknaren, om det inte är uteslutet till följd av skada på räknaren, och anteckna vad som brister samt datum för upptäckten. Avstämpling och anteckning görs på särskilt kort, som tillhandahålls av länsstyrelsen.

[S2]Kort som avses i första stycket skall förvaras i fordonet till dess apparaturen har godkänts vid besiktningen.

44 §  Upphör kilometerräknarapparatur att vara i föreskrivet skick, får kilometerskattepliktigt fordon, innan felet avhjälpts av godkänt företag, brukas längst till utgången av femte dagen efter den, då felet upptäcktes. Sedan felet avhjälpts får fordonet, innan apparaturen godkänts vid besiktning, brukas längst till utgången av tionde dagen efter den, då felet avhjälpts.

[S2]När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten medge att fordonet får brukas under längre tid innan felet har avhjälpts än som sägs i första stycket.

[S3]Som förutsättning för brukande enligt första eller andra stycket gäller att åtgärder som anges i 43 § har vidtagits.

[S4]Vid beräkning av tid som avses i första stycket skall lördag, söndag eller annan allmän helgdag inte inräknas och inte heller tid under vilken fordonet funnits utanför Sverige eller, när det gäller personbil, utanför Sverige i annat land än Norge eller Finland.

45 §  Utan hinder av bestämmelse i denna förordning får fordon användas vid provkörning enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:595) eller i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till reparationsverkstad för reparation och till riksprovplats för besiktning.

46 §  Riksskatteverket skall samordna kontrollen av fordonsskatt och kilometerskatt.

47 §  Vid flygande inspektion av kilometerskattepliktigt fordon får den som utför inspektionen kontrollera att kilometerräknarapparaturen är i föreskrivet skick och fungerar tillfredsställande. Om apparaturen inte fungerar tillfredsställande och detta kan antas bero på att någon åtgärd har vidtagits så att körsträckan som skall ligga till grund för beräkningen av kilometerskatt för fordonet inte registreras eller registreras för lågt, får den som utför inspektionen utan hinder av bestämmelserna i 30 § första stycket bryta apparaturens plombering. Föranleder inspektionen anmärkning mot kilometerräknarapparaturen, skall den som utför inspektionen, om det inte är uteslutet till följd av skada på räknaren, göra avstämpling på ett särskilt stämpelkort. Efter avstämplingen sänds kortet till länsstyrelsen.

[S2]Riksskatteverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen närmare föreskrifter om kontroll av kilometerräknarapparatur enligt första stycket.

48 §  Finns det anledning att anta att brott enligt vägtrafikskattelagen (1988:327) har begåtts, skall beskattningsmyndigheten, skattemyndigheten eller av riksskatteverket särskild förordnad tjänsteman göra anmälan om detta till åklagaren. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat skäl inte behövs. Förordning (1990:1285).

[S2]/r3/ Befrielse från eller nedsättning av skatt

49 §  Riksskatteverket prövar fråga som avses i 88 § vägtrafikskattelagen (1988:327) om inte annat följer av 50 §. Är en fråga av principiell betydelse, skall riksskatteverket dock överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande.

50 §  Beskattningsmyndigheten prövar frågor om nedsättning av eller befrielse från vägtrafikskatt enligt 88 § vägtrafikskattelagen (1988:327) i fråga om fordon som

 1. uteslutande skall användas på öar som saknar bro- eller färjeförbindelser samt helt eller nästan helt saknar vägar som bekostas av allmänna medel,
 2. varaktigt förts ut ur Sverige.

[S2]Nedsättning eller befrielse i fall som avses i första stycket 2 får avse skatt som har utgått för tid efter det att fordonet har registrerats i ett annat land eller för tid under vilken skatt eller avgift för trafik med eller innehav av fordonet utgått även i ett annat land än Sverige.

51 §  Medger riksskatteverket befrielse från kilometerskatteplikt, skall verket förordna att förhöjd fordonsskatt skall utgå med belopp som fastställs av verket.

52 §  Medges nedsättning av eller befrielse från vägtrafikskatt, får särskilda villkor föreskrivas.

[S2]/r3/ Allmänt ombud

53 §  Riksskatteverket förordnar allmänna ombud och ersättare för dessa enligt 3 § vägtrafikskattelagen (1988:327). Ombuden och ersättarna förordnas för högst fyra år. Riksskatteverket bestämmer inom vilket eller vilka län ombuden skall verka.

[S2]/r3/ Överklagande

54 §  Ägare av fordon får begära beslut av beskattningsmyndigheten i fråga som gäller skattevikt eller omräkningsfaktor för fordonet.

55 §  Beslut enligt 54 § får överklagas hos länsrätten.

[S2]Beslut enligt 50 § får överklagas hos riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut i ett sådant ärende får inte överklagas.

[S3]Beslut enligt 36 § första eller andra stycket eller 44 § andra stycket får inte överklagas.

[S4]Riksskatteverkets beslut i övrigt enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Vägtrafikskatteförordning (1988:1065)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
 2. Genom förordningen upphävs vägtrafikskatteförordningen (1973:776) och förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket.
 3. Vägtrafikskatteförordningen (1973:776) gäller fortfarande i fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som påbörjats före den nya förordningens ikraftträdande. Beslut som meddelas efter den nya vägtrafikskatteförordningens ikraftträdande skall dock överklagas enligt den förordningens bestämmelser.
 4. Förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som används utom riket gäller fortfarande i fråga om utlandskörningar som påbörjats före den 1 januari 1989.
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1989:892) om ändring i vägtrafik- skatteförordningen (1988:1065)

  Omfattning
  ändr. 22, 34 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1285) om ändring i vägtrafik- skatteförordningen (1988:1065)

  Omfattning
  ändr. 48 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1487) om ändring i vägtrafik- skatteförordningen (1988:1065)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992, och tillämpas första gången för fordon vars sista siffra i registreringsnumret är 4.
  Omfattning
  ändr. 34, 39 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1079) om ändring i vägtrafik- skatteförordningen (1988:1065)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93, Bet. 1991/92:SkU19
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1504) om ändring i vägtrafik- skatteförordningen (1988:1065)

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 9, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 39 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:1028

  Omfattning
  upph.