Upphävd författning

Förordning (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:884 i lydelse enligt SFS 1996:1047
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Med en fristående gymnasieskola avses i denna förordning en fristående skola som i fråga om viss utbildning har förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) eller en fristående skola som i fråga om viss utbildning i och för sig uppfyller kraven för att bli förklarad berättigad till bidrag men som enbart har ansökt om och blivit ställd under statlig tillsyn. Förordning (1994:39).

Ansökan om rätt till bidrag enligt skollagen

[K1]2 §  Av 9 kap. 9 § skollagen (1985:1100) framgår att en fristående skola som vill bli förklarad berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen skall lämna in en ansökan om detta till länsstyrelsen i det län där skolan är belägen före den 1 april kalenderåret före bidragsåret.

[S2]Länsstyrelsen skall så snart som möjligt skicka en kopia av ansökan till Statens skolverk. Förordning (1995:815).

[K1]3 §  Länsstyrelsen skall med eget yttrande vidarebefordra ansökan till Statens skolverk.

[S2]Av yttrandet skall framgå länsstyrelsens egen bedömning om utbildningen kommer att få påtagliga negativa följder för gymnasieskolan inom det offentliga skolväsendet i regionen. Av yttrandet skall vidare framgå den bedömning som gjorts av den kommun där skolan skall ligga samt i förekommande fall närliggande kommuners uppfattning om den nya skolans inverkan på det offentliga skolväsendet i regionen. Förordning (1994:39).

[K1]4 §  Statens skolverk skall med eget yttrande vidarebefordra de från länsstyrelsen överlämnade handlingarna till regeringen.

[S2]Av Skolverkets yttrande skall särskilt framgå om verket anser att inträdesvillkor och urvalsgrunder vid skolan är godtagbara.

Ansökan om enbart statlig tillsyn

[K1]5 §  En fristående skola som i fråga om viss utbildning i och för sig kan vara berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) kan ställas enbart under statlig tillsyn om den ansöker om det. Som villkor att få stå under statlig tillsyn enligt denna förordning gäller att skolan följer bestämmelserna i 8--13 §§.

[S2]En sådan ansökan skall lämnas in till länsstyrelsen i det län där skolan är belägen före den 1 april kalenderåret före det läsår tillsynen skall börja.

[S3]Länsstyrelsen skall så snart som möjligt skicka en kopia av ansökan till Statens skolverk. Förordning (1995:815).

[K1]6 §  Länsstyrelsen skall med eget yttrande vidarebefordra ansökan till Statens skolverk. Förordning (1994:39).

[K1]7 §  Statens skolverk skall med eget yttrande vidarebefordra de från länsstyrelsen överlämnade handlingarna till regeringen.

[S2]Av Skolverkets yttrande skall särskilt framgå om verket anser att inträdesvillkor och urvalsgrunder vid skolan är godtagbara. Förordning (1994:39).

Läroplan m.m.

[K1]8 §  För undervisningen skall det finnas en läroplan samt kurs- och timplaner. Förordning (1994:39).

Betyg och intyg

[K1]9 §  Eleverna i fristående gymnasieskolor skall få betyg eller intyg över utbildningen. Förordning (1994:39).

Elevavgift

[K1]10 §  Elevavgifter, som en fristående gymnasieskola, som enbart är ställd under statlig tillsyn, tar ut, skall vara skäliga med hänsyn till de kostnader som skolan har, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för verksamheten. Förordning (1994:39).

Uppföljning och utvärdering

[K1]11 §  Bestämmelserna i 9 kap. 13 § skollagen (1985:1100) om skyldighet att delta i uppföljning och utvärdering skall gälla även för en fristående gymnasieskola som enbart är ställd under statlig tillsyn. Förordning (1994:39).

Återkallande av den statliga tillsynen

[K1]12 §  Regeringen kan besluta att den statliga tillsynen skall upphöra, om en fristående gymnasieskola som enbart är ställd under statlig tillsyn inte längre uppfyller kraven för att bli ställd under statlig tillsyn och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Detsamma gäller om en sådan fristående gymnasieskola trots påpekande inte iakttar sina skyldigheter enligt denna förordning. Förordning (1994:39).

Riksomfattande prov

[K1]13 §  Statens skolverk får föreskriva i vilken utsträckning en fristående gymnasieskola skall delta i riksomfattande prov. Förordning (1994:39).

Bidrag

[K1]14 §  I bilaga 1 upptas de fristående skolor och utbildningar som är berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) eller som enbart är ställda under statlig tillsyn.

[S2]En elevs hemkommun skall till en sådan fristående gymnasieskola som är berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen betala det belopp per elev och program som framgår av bilaga 2, om de inte har kommit överens om annat. I de fall utbildningen avser grenen musik skall det belopp som anges för estetiska programmet räknas om med faktorn 1,6. Förordning (1996:564).

Statligt stöd

[K2]1 §  Under statlig tillsyn kan ställas de fristående skolor vars utbildningar inte uppfyller kraven för att enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) förklaras berättigade till bidrag men utbildningen utgör ett från nationell synpunkt värdefullt komplement till gymnasieskolan (kompletterande skolor). Om en utbildning är särskilt värdefull från nationell synpunkt kan dessutom statsbidrag lämnas för utbildningen.

[S2]För att få stå under statlig tillsyn krävs att utbildningen omfattar minst en termins (16 veckors) effektiv undervisning och att skolan följer bestämmelserna i 4--7 §§.

[S3]För statsbidrag krävs att utbildningen omfattar minst ett läsårs (32 veckors) heltidsstudier och att skolan följer bestämmelserna i 4--7 §§.

[S4]Beslut om statlig tillsyn och om statsbidrag fattas av regeringen. Sådana beslut kan begränsas till att avse bestämd tid. Förordning (1994:39).

Ansökan

[K2]2 §  Ansökan om enbart statlig tillsyn eller om statlig tillsyn och statsbidrag skall lämnas till Statens skolverk senast den 1 april kalenderåret innan tillsynen skall börja. Förordning (1995:815).

[K2]3 §  Statens skolverk skall med eget yttrande vidarebefordra ansökan till regeringen.

[S2]Av yttrandet skall framgå Skolverkets bedömning av skolans betydelse från nationell synpunkt samt om inträdesvillkor och urvalsgrunder är godtagbara.

Läroplan m.m.

[K2]4 §  Utbildningen skall följa en läroplan samt kurs- och timplaner som är godkända av Statens skolverk. Förordning (1994:39).

Betyg och intyg

[K2]5 §  Eleverna skall få betyg eller intyg över genomförd utbildning.

Elevavgift

[K2]6 §  Elevavgifter som tas ut skall vara skäliga med hänsyn till de kostnader som skolan har, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för verksamheten. Förordning (1994:39).

Uppföljning och utvärdering

[K2]7 §  Huvudmannen för en kompletterande skola är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Föreskrifterna skall begränsas till vad som är behövligt för en effektiv uppföljning och utvärdering. Förordning (1994:39).

Återkallande av det statliga stödet

[K2]8 §  Regeringen kan besluta att den statliga tillsynen eller statsbidraget skall upphöra, om en kompletterande skola inte längre uppfyller kraven för dessa och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. Detsamma gäller om en kompletterande skola trots påpekande inte iakttar sina skyldigheter enligt denna förordning. Förordning (1994:39).

Statsbidrag

[K2]9 §  Statsbidrag till en kompletterande skola som enligt 1 § förklarats berättigad till statsbidrag skall beräknas per årselevplats och bidragsår.

[S2]Med årselevplats avses en elevplats i en heltidsutbildning. Med bidragsår avses det kalenderår för vilket bidrag lämnas. Förordning (1995:815).

[K2]10 §  Regeringen fastställer för varje bidragsberättigad utbildning vid en skola det antal årselevplatser som får ligga till grund för beräkning av bidraget. Förordning (1994:39).

[K2]11 §  Bidraget per årselevplats beräknas med utgångspunkt i det belopp som regeringen fastställer för respektive bidragsår för utbildning vid respektive skola. Förordning (1994:39).

[K2]12 §  Statens skolverk skall inför varje bidragsår besluta om bidraget till skolan. Förordning (1994:39).

[K2]13 §  Statens skolverk skall utan rekvisition vid början av varje månad under bidragsåret till respektive skola betala ut en tolftedel av beloppet enligt 12 §. Förordning (1994:39).

Överklagande

[K2]14 §  Statens skolverks beslut enligt detta kapite1 får inte överklagas. Förordning (1994:39).

Bilaga 1

Skola Utbildning Hänförs i bidragshänseende till följande program
-------------------------------------------------------------------------------
Skolor berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100)
Ekebyholmsskolan, Rimboekonomisk linje humanistisk linje naturvetenskaplig linje samhällsvetenskaplig linje naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogr.samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr.
Enskilda gymnasiet, Stockholmekonomisk linje humanistisk linje naturvetenskaplig linje samhällsvetenskaplig linje naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogr.samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr.
Franska skolan, Stockholmekonomisk linje humanistisk linje naturvetenskaplig linje samhällsvetenskaplig linje naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogr.samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr.
Göteborgs högre samskola Göteborgekonomisk linje humanistisk linje naturvetenskaplig linje samhällsvetenskaplig linje naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogr.samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr.
Göteborgs Enskilda gymnasium Göteborgekonomisk linje humanistisk linje naturvetenskaplig linje samhällsvetenskaplig linje naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogr.samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr.
Bladins skola, Malmöhumanistisk linje naturvetenskaplig linje samhällsvetenskaplig linje naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren samhällsvetenskapsprogrammet, humanistisk gren samhällsvetenskaplig grensamhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr.
Sigrid Rudebecks gymnasium, Göteborghumanistisk linje naturvetenskaplig linje samhällsvetenskaplig linje naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren samhällsvetenskapsprogrammet, humanistisk gren samhällsvetenskaplig grensamhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr.
Vackstanässkolan, Södertälje3-årigt specialutformade program med inriktning 1. miljö, kost och ekonomi 2. kost, hälsa och idrott 3. textil, miljö och ekonomihotell- och restaurangprogr.
Apelrydsskolan, Båstad3-årigt specialutformade program med inriktning 1. kost, miljö och ekonomi 2. kost, hälsa och idrott 3. textil, miljö och ekonomihotell- och restaurangprogr.
Ellen Keyskolan,Waldorfgymnasium åk 10--12samhällsvetenskapsprogr.
Stockholm
Johannaskolan,Waldorfgymnasium åk 10--12samhällsvetenskapsprogr.
Örebro
Kristofferskolan,Waldorfgymnasium åk 10--12samhällsvetenskapsprogr.
Stockholm
Martinskolan,Waldorfgymnasium åk 10--12samhällsvetenskapsprogr.
Stockholm
Rudolf Steinerskolan i -- Göteborg -- NorrköpingWaldorfgymnasium åk 10--12 Waldorfgymnasium åk 10--12samhällsvetenskapsprogr. samhällsvetenskapsprogr.
Umeå WaldorfskolaWaldorfgymnasium åk 10--12samhällsvetenskapsprogr.
Umeå
Örjanskolan, JärnaWaldorfgymnasium åk 10--12samhällsvetenskapsprogr.
Stiftelsen
Mediagymnasiet,
Nackamedieprogrammetmedieprogr.
Stiftelsen Sollentuna
Fria Gymnasiumestetiska programmetestetiska progr.
Sollentunamedieprogrammetmedieprogr.
Stockholms Musikkonservatorium Stockholmestetiska programmet, musikgrenestetiska progr.
Shakespeare '91/
Kulturskolan,estetiska programmet,
Stockholmdans och teatergrenestetiska progr.
Folkuniversitetet,3-årigt gymnasieprogram med
Linköpinginternationell inriktningsamhällsvetenskapsprogr.
Folkuniversitetet,3-årigt gymnasieprogram med
Norrköpinginternationell inriktningsamhällsvetenskapsprogr.
ABB Industrigymnasium, Västerås3-årigt specialutformat program med inriktning processtyrning, el- och mekanikindustriprogr.
ABB3-årigt specialutformatindustriprogr.
Industrigymnasium,program med inriktning
Ludvikamaskinteknik
Nyköpings Restaurangskola AB Nyköpinglivsmedelsteknisk linje hotell- och restaurangprogrammet restauranggren storhushållsgrenhotell- och restaurangprogr.
Konsumentföreningen Stockholms Gymnasium, Stockholm3-årigt specialutformat program baserat på samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiska grensamhällsvetenskapsprogr.
3-årigt specialutformat program baserat på handels- och administrationsprogrammethandels- och administrationsprogr.
Europaskolan i Strängnäs, Strängnäs3-årigt specialutformat program baserat på samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiska grensamhällsvetenskapsprogr.
naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig gren med kemiprofilnaturvetenskapsprogr.
Jakobsbergs Friaomvårdnadsprogrammetomvårdnadsprogr.
Gymnasium AB,
Järfälla
Viktor Rydbergs Gymnasium, Danderydsamhällsvetenskapsprogrammet naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskaplig grensamhällsvetenskapsprogr. naturvetenskapsprogr.
Volvos Industrigymnasium, Skövde3-årigt specialutformat program med industriell och motorteknisk inriktningindustriprogr.
3-årigt specialutformat program med automatiserad produktionsteknisk inriktningelprogr.
Johannes3-årigt specialutformatsamhällsvetenskapsprogr.
Hedbergskolan,program med interna-
Helsingborgtionell inriktning
SKF:s Tekniska3-årigt specialutformatindustriprogr.
Gymnasium,program med industriell
Göteborginriktning
Örebro Kulturgymnasium, Örebroestetiska programmetestetiska progr.
Värmdö Tekniska skola, Värmdöfordonsprogrammet byggprogrammet, gren hus och anläggningfordonsprogr. byggprogr.
Hushållsskolan i Bräkne-Hoby, Ronneby3-årigt specialutformat program med inriktning 1. miljö, kost och ekonomi 2. kost/hälsa, miljö och idrott 3. miljö, textil och ekonomihotell- och restaurangprogr.
GTU Framtidsgymnasium, Göteborgindustriprogrammet processgrenindustriprogr.
Solklintgymnasiet, Gotlandspecialutformat program med inriktning på kemi och miljönaturvetenskapsprogr.
Nercia gymnasieskola, specialutformat program Örebromed data- och automationsinriktningnaturvetenskapsprogr.
Stiftelsen VästeråsWaldorfgymnasium åk 10-12samhällsvetenskapsprogr.
Walforfskola,
Västerås
KCS Kristinaspecialutformat programsamhällsvetenskapsprogr.
Gymnasium,med samhällsvetenskaplig
Höörinriktning
Haninge Fria Gymnisieskola, Haningesamhällsvetenskapsprogrammet, humanistisk gren samhällsvetenskaplig grensamhällsvetenskapsprogr.
Europaskolan i Uppsala, Uppsalaspecialutformat program med interkulturell inriktningsamhällsvetenskapsprogr.
Ryssby Lanthushållsskola,hotell- och restaurangprogrammet, restauranggren storhushållsgrenhotell- och restaurangprogr.
Solviksskolan,specialutformat programsamhällsvetenskapsprogr.
Järna
Perstorps Industrigymnasium, Perstorpspecialutformat program med inriktning mot processtyrning, kemi och teknikindustriprogr.
ABB STAL Industrigymnasium, Finspångspecialutformat program med inriktning på industri, teknik och energiindustriprogr.
Kalmar Walforfskola,Walforfgymnasium åk 10-12samhällsvetenskapsprogr.
Kalmar
Kungsbacka Tekniskaspecialutformat programelprogr.
Gymnasium,baserat på elprogrammet
Kungsbacka
Södertörns Friahantverksprogrammethantverksprogr.
Hantverksgymnasium,
Botkyrka
Saltåskolan, Järnaspecialutformat program baserat på estetiska programmetestetiska progr.
Livets Ordsnaturvetenskapsprogrammetnaturvetenskapsprogr.
Kristna Gymnasium,naturvetenskaplig gren
Uppsala
Katarinaskolanssamhällsvetenskaps-samhällsvetenskapsprogr.
Gymnasium i Uppsala,programmet
Uppsala
G.U.C. Media, Uppsalaspecialutformade program: 1. tekniker inom mediaområdet, 2. medieutbildning med europainriktning och 3. multimediaelprogr. medieprogr. medieprogr.
SL Industritekniskt Gymnasium, Stockholmspecialutformat program baserat på industriprogrammet med inriktning mot underhållsteknikindustriprogr.
Förordning (1996:1047).
Skolor med enbart statlig tillsyn

Bilaga 2

Program Belopp (kr/elev och läsår)
Barn- och fritidsprogrammet 43 400
Byggprogrammet 62 800
Elprogrammet 63 900
Energiprogrammet 58 100
Estetiska programmet 49 300
Fordonsprogrammet 66 500
Handels- och administrationsprogrammet 44 600
Hantverksprogrammet 55 400
Hotell- och restaurangprogrammet 59 800
Industriprogrammet 68 300
Livsmedelsprogrammet 67 800
Medieprogrammet 62 900
Naturbruksprogrammet 76 400
Naturvetenskapsprogrammet 43 000
Omvårdnadsprogrammet 47 900
Samhällsvetenskapsprogrammet 40 400
Förordning (1996:564).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

Förordning (1994:39) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994 då förordningen (1991:1079) om statsbidrag m.m. till fristående skolor skall upphöra att gälla.
  2. En fristående skola som vid ikraftträdandet av denna förordning enligt särskilt beslut av regeringen är ställd under statlig tillsyn och som inte har förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100), skall stå kvar under statlig tillsyn i enlighet med vad som anges i beslutet, dock längst till utgången av juni månad 1996.
  3. En fristående skola som vid ikraftträdandet av denna förordning är berättigad till statsbidrag och vars utbildningar inte förklarats berättiga skolan till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) skall vara berättigad till statsbidrag i enlighet med vad som anges i det särskilda beslutet eller i den under 1 upphävda förordningen, dock längst till utgången av juni månad 1996. När det gäller Lundsbergs skola utgår dock inte stats- bidrag enligt den upphävda förordningen efter utgången av juni månad 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:406, Prop. 1992/93:230, Bet. 1992/93:UbU17
  Omfattning
  nuvarande 1 kap 1, 2, 3, 4 §§ betecknas 1 kap 2, 3, 4, 9 §§; ändr. de nya 1 kap 2, 3, 9 §§, 2 kap 1, 2, 4, 6 §§; nya 1 kap 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 2 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1 kap 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 2 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 §§, bil. 1, 2; omtryck
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:153) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1 kap. 14 § den 1 juli 1994 och i övrigt den 1 mars 1994 då förordningen (1991:1079) om statsbidrag m. m. till fristående skolor skall upphöra att gälla.
  Omfattning
  ändr. bil. 1, 1 p övergångsbest. till 1994:39
  Ikraftträder
  1994-05-01

Förordning (1994:359) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1994-06-15

Förordning (1994:1177) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 juli 1994.
  2. Föreskrifterna om bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) till GTU Framtidsgymnasium, Göteborg, gäller dock först från och med läsåret 1995/96. För läsåret 1994/95 skall GTU Framtidsgymnasium enbart vara ställt under statlig tillsyn.
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1213) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1994-09-01

Förordning (1995:402) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:815) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Bestämmelsen om ansökningstid i 1 kap. 5 § i dess nya lydelse skall tillämpas första gången i fråga om bidrag som skall utgå under bidragsåret 1997/98.
  3. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § skall tillämpas första gången i fråga om statligt stöd för kalenderåret 1997.
  4. I fråga om bidrag enligt 2 kap. skall det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under detta bidragsår skall bidrag betalas ut med en artondel av bidraget i början av varje månad.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:385, Prop. 1994/95:157, Bet. 1994/95:UbU16
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 2, 9 §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:564) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

  Omfattning
  ändr. 1 kap 14 §, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1996-07-15

Förordning (1996:1047) om ändring i förordningen (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1996-12-01

Ändring, SFS 1996:1206

  Omfattning
  upph.