Upphävd författning

Förordning (1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:886
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1992:814) med instruktion för Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kanslersämbetet har till uppgift att granska och främja kvaliteten i verksamheten vid universitet och högskolor. Ämbetet skall härvid

 1. besluta om utvärderingar av verksamheten vid universitet och högskolor, begära resurser för dessa samt svara för beställningar av sådana utvärderingar,
 2. sammanfatta och publicera resultaten av utförda utvärderingar samt följa upp de åtgärder som universitet och högskolor vidtar med anledning av dessa,
 3. svara för att en bedömning görs minst en gång per treårsperiod av universitets och högskolors program för kvalitetsutveckling avseende grundläggande högskoleutbildning och genomförandet av dessa program,
 4. stimulera universitet och högskolor att genomföra egna utvärderingar,
 5. pröva förutsättningarna för universitets och högskolors rätt att utfärda examina på olika nivåer,
 6. följa den internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och
 7. årligen till regeringen avge en samlad beskrivning av de slutsatser som ämbetet kan dra om kvaliteten i verksamheten vid universitet och högskolor och om kvalitetsutvecklingen vid dessa.

[S2]Kanslersämbetets verksamhet omfattar dels universitet och högskolor med offentlig huvudman, dels enskilda utbildningsanordnare såvitt avser utbildningar för vilka de har fått tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (1994:1264).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Kanslersämbetet med undantag av 2, 13, 19, 20, 25 och 26 §§.

Myndighetens ledning

3 §  Universitetskanslern är chef för Kanslersämbetet.

Styrelsen och dess uppgifter

4 §  Kanslersämbetets styrelse består av universitetskanslern och högst åtta andra ledamöter. Universitetskanslern är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

5 §  Styrelsen skall fatta beslut om

 1. inriktning, principer och program för den verksamhet som enligt 1 § ankommer på myndigheten,
 2. myndighetens anslagsframställning och årsredovisning,
 3. åtgärder med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsrapporter och den redovisning myndighetens chef skall lämna till regeringen enligt 10 § andra stycket verksförordningen (1987:1100).

Tjänstetillsättningar

Anställning m. m.

6 §  Universitetskanslern och styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1994:1264).

7 §  Utöver vad som följer av 5 och 6 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd får tidsbegränsad anställning meddelas vid anställning av personal för visst utvärderingsarbete. Förordnande får i sådana fall meddelas tills vidare för högst tre år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1992:814) med instruktion för Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor skall upphöra att gälla.
Bestämmelserna i 1 § andra stycket gäller också sådana utbildningar som enligt beslut av regeringen före ikraftträdandet står under statlig tillsyn.
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1994:38) om ändring i förordningen (1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:1264) om ändring i förordningen (1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1995:945

  Omfattning
  upph.