Upphävd författning

Förordning (1993:923) om ersättning till ledamöter i styrelser för univeristet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:923
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I stället för vad som föreskrivs i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m. m. gäller för styrelserna för statliga universitet och högskolor föreskrifterna i denna förordning.

2 §  Styrelsen för ett universitet eller en högskola bestämmer, med de begränsningar som framgår av 3 §, vilken ersättning som skall betalas till ledamöterna i styrelsen.

3 §  Ersättning får inte betalas till den som är anställd vid universitetet eller högskolan.

4 §  Ersättning betalas inte till de företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Ändringar

Förordning (1993:923) om ersättning till ledamöter i styrelser för universitet och högskolor

Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1998:1006) om upphävande av förordningen (1993:923) om ersättning till ledamöter i styrelser för universitet och högskolor

Omfattning
upph.