Upphävd författning

Lag (1992:1327) om leksakers säkerhet

Departement
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1327 i lydelse enligt SFS 2004:461
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde m. m.

1 §  Genom lagen genomförs rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet. Lag (2004:461).

2 §  Lagen gäller leksaker som är utformade för eller annars klart avsedda att användas av barn under 14 år.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att lagen inte skall gälla vissa varor som skulle kunna hänföras till sådana leksaker som avses i första stycket.

Krav på leksaker

3 §  En näringsidkare får tillhandahålla leksaker bara om de uppfyller sådana krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer och som avser

 1. skydd för hälsa och säkerhet,
 2. utformning,
 3. märkning och annan produktinformation.

Tillsyn

4 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller av ett bemyndigande enligt den utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2010/11:65: Paragrafen innehåller definitioner av vissa centrala begrepp som används i lagen och har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen motsvaras inte av någon bestämmelse i 1992 års lag och behandlas i avsnitt 6.2.2. och 6.2.3.

5 §  En näringsidkare är skyldig att på anmaning av tillsynsmyndigheten

 1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där leksaker förvaras,
 2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

[S2]Om en anmaning enligt första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. kontroll av att en leksak uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 3 §,
 2. skyldighet för en näringsidkare att betala kostnader för provtagning och undersökning av prover.

Prop. 2010/11:65: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillverkarens representant. Bestämmelserna saknar motsvarighet i 1992 års lag och behandlas i avsnitt 6.2.4.

6 a §  Om en leksak som avses i 2 § har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får tillsynsmyndigheten, om rättelse inte vidtagits enligt 5 a § lagen (1992:1534) om CE-märkning, förelägga tillverkare, importör eller den som saluför varan att

 1. upphöra med att föra ut varan på marknaden, eller
 2. återkalla varan.

[S2]Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant beslut skall gälla omedelbart.

[S3]Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet. Lag (1998:172).

Produktsäkerhetslagens tillämplighet

Sanktionsavgifter

8 §  En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 3 §.

[S2]I fråga om sanktionsavgift enligt första stycket tillämpas 37 § andra stycket och 38-43 §§produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:461).

9 § Har upphävts genom lag (2004:461).
10 § Har upphävts genom lag (2004:461).
11 § Har upphävts genom lag (2004:461).

Överklagande

12 §  Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt 5 eller 6 a § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1998:172).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1327) om leksakers säkerhet

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1995:1723) om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:172) om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.
  2. Ett föreläggande enligt 6 a § första stycket 2 får inte avse en vara som förts ut på marknaden före den 1 juni 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:174, Prop. 1997/98:61, Bet. 1997/98:LU20
  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1998-06-01

Lag (2004:461) om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. De äldre bestämmelserna i 7 § gäller fortfarande när det är fråga om varor som har tillhandahållits före ikraftträdandet.
 3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol och som inte gäller ansvar eller förverkande prövas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
upph. 9, 10, 11 §§; ändr. 1, 7, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
CELEX-nr
31988L0378
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2011:579

Omfattning
upph.