Upphävd författning

Förordning (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
SFS 1994:1134
Ikraft
1994-08-01
Upphäver
Förordning (1993:976) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheter får, vid betalning av lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, för budgetåret 1994/95 göra avdrag enligt andra och tredje styckena.

[S2]En myndighet som under budgetåret låter en anställd delta i utbildning och efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare får dra av 475 kronor per arbetsdag som myndigheten har haft ersättaren anställd.

[S3]För varje arbetstagare som under budgetåret deltar i yrkesinriktad utbildning som är godkänd av länsarbetsnämnden eller i utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter får myndigheten dra av högst 75 kronor per utbildningstimme, sammanlagt dock högst 30 000 kronor.

2 §  Avdraget görs månadsvis i efterskott.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994, då förordningen (1993:976) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94 skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i den nya förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1994. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för avdrag avseende budgetåret 1993/94.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:189, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU11
Ikraftträder
1994-08-01

Ändring, SFS 1997:631

    Omfattning
    upph.