Upphävd författning

Förordning (1993:976) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:976
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1992:807) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1992/93
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheter får, vid betalning av lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, för budgetåret 1993/94 göra avdrag enligt andra och tredje styckena.

[S2]En myndighet som under budgetåret låter en anställd delta i utbildning och efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare får dra av 475 kronor per arbetsdag som myndigheten har haft ersättaren anställd.

[S3]För varje arbetstagare som under budgetåret deltar i yrkesinriktad utbildning som är godkänd av länsarbetsnämnden eller i utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter får myndigheten dra av högst 75 kronor per utbildningstimme, sammanlagt dock högst 30 000 kronor. Förordning (1993:1074).

2 §  Avdraget görs månadsvis i efterskott. Förordning (1993:1074).

3 §  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:976) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1992:807) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1992/93 skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för avräkning avseende budgetåret 1992/93.
Förarbeten
Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1993:1074) om ändring i förordningen (1993:976) om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1993/94

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-11-02

Ändring, SFS 1994:1134

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994, då förordningen (1993:976) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94 skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i den nya förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1994. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för avdrag avseende budgetåret 1993/94.
  Omfattning
  upph.