Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-11-13
Ändring införd
SFS 2008:889 i lydelse enligt SFS 2009:1073
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter när det gäller

 • tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
 • tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, och
 • tillsyn enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

[S2]Förordningen innehåller också bestämmelser om deklarationer som ska lämnas till inspektionen.

2 §  Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som motsvarar Inspektionen för strategiska produkters årliga kostnader för den verksamhet som finansieras med avgifterna.

[S2]Avgifterna enligt denna förordning ska redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten på det sätt som bestäms i regleringsbrev för inspektionen.

3 §  Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

 • 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
 • 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, och
 • 5 a § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

4 §  Deklarationer enligt 9 och 13 §§ lämnas med stöd av bestämmelser i

 • 19 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och
 • 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

5 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd och lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Beräkning och uttag av avgifter samt deklarationer

Tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Avgift

6 §  Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

7 §  Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen betala en avgift om det fakturerade värdet av tillverkarens eller tillhandahållarens sålda, upplåtna, förmedlade eller mot ersättning utbjudna produkter som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel under året överstiger 2 500 000 kr. Vid beräkningen av det fakturerade värdet får den avgiftsskyldige göra avdrag för värdet av inköpt krigsmateriel. Inspektionen för strategiska produkter bestämmer avgiften efter ett för samtliga enligt denna paragraf avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet av produkterna. Avgiften får dock inte understiga det belopp som anges i 16 §.

8 §  Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § men som inte omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 7 § ska betala en årlig avgift med ett belopp som framgår av 16 §.

Deklaration

9 §  Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen senast den 31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalenderåret.

[S2]Deklarationen ska innehålla

 1. den avgiftsskyldiges namn och adress, och
 2. uppgift om det fakturerade värdet av sålda, upplåtna, förmedlade eller mot ersättning utbjudna produkter som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

[S3]Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett som inspektionen tillhandahåller.

Tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Avgift

10 §  Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning), lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2009:1073).

11 §  Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen betala en avgift om det fakturerade värdet av tillverkarens eller säljarens sålda produkter med dubbla användningsområden under året överstiger 2 500 000 kr. Vid beräkningen av det fakturerade värdet får den avgiftsskyldige göra avdrag för värdet av inköpta produkter av dessa slag. Inspektionen för strategiska produkter bestämmer avgiften efter ett för samtliga enligt denna paragraf avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet av produkterna. Avgiften får dock inte understiga det belopp som anges i 16 §.

12 §  Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § men som inte omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 11 § ska betala en årlig avgift med ett belopp som framgår av 16 §.

Deklaration

13 §  Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen senast den 31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalenderåret.

[S2]Deklarationen ska innehålla

 1. den avgiftsskyldiges namn och adress,
 2. uppgift om det fakturerade värdet av sålda produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
 3. beskrivning av dessa produkter, och
 4. uppgift om den kategori enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 som dessa produkter hör till.

[S3]Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett som inspektionen tillhandahåller. Förordning (2009:1073).

Avgift

14 §  Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som har anläggning som kan vara föremål för inspektion enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och som är deklarationsskyldig enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn enligt lagen om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Inspektionen bestämmer årligen avgiftens storlek, som ska vara lika stor för samtliga avgiftsskyldiga.

Deklaration

15 §  Som underlag för avgiftsberäkningen används deklarationer som avgiftsskyldiga lämnar till Inspektionen för strategiska produkter

 • enligt 25-28 §§ förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, och
 • enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt enligt 14 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Avgifternas storlek

16 §  Avgift enligt 8 och 12 §§ utgår med följande belopp:

Typ av avgiftBeloppAnmärkning
enligt 8 §2 000 kronor
enligt 12 §2 000 kronor

Gemensamma bestämmelser

17 §  Om tillsynen av ett företag som betalar avgift enligt 6, 10 eller 14 § har omfattat endast en del av ett år ska avgiften minskas i motsvarande mån.

18 §  Om det finns särskilda skäl, får Inspektionen för strategiska produkter i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgift.

19 §  Inspektionen för strategiska produkter får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

20 §  I 23 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 25 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd och 5 b § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter

CELEX-nr
32000R1334
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1073 ) om ändring i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter;

Omfattning
ändr. 10, 13 §§
CELEX-nr
32009R0428
Ikraftträder
2009-12-15