Förordning (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-23
Ändring införd
SFS 1994:1193 i lydelse enligt SFS 1994:1959
Ikraft
1995-01-01
Tidsbegränsad
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
Förordning (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges vissa tillämpningsföreskrifter om bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer.

2 §  Kommun som beslutar att med egna medel lämna bostadstillägg utöver vad som anges i 4 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer skall göra anmälan om det till den allmänna försäkringskassan. Anmälan skall innehålla uppgift om procentsatsen samt beloppsgränserna för det kompletterande bostadstillägg kommunen beslutat att lämna. Avser inte kommunens anmälan samtliga bostadstilläggsberättigade i kommunen skall kommunen klart ange under vilka förutsättningar kompletterande bostadstillägg enligt kommunens beslut skall utges.

3 §  Anmälan enligt 2 § skall ha inkommit till försäkringskassan senast den 30 november året före det att kompletterande bostadstillägg skall utbetalas. Inkommer anmälan senare tillämpas kommunens beslut om sådant bostadstillägg först från och med andra månaden efter den månad anmälan inkommit till försäkringskassan.

4 §  Riksförsäkringsverket skall senast den 10 debitera en kommun den kommunala kompletterande del som utbetalas samma månad. Utbetalas kompletterande bostadstillägg retroaktivt debiteras kommunen hela beloppet den månad utbetalning sker. Betalning skall ha inkommit till Riksförsäkringsverket senast den 18 i utbetalningsmånaden. Vid för sen betalning har Riksförsäkringsverket rätt att debitera dröjsmålsränta.

5 §  Riksförsäkringsverket skall årligen på grundval av Socialstyrelsens allmänna råd publicera belopp till ledning för bedömning av skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå vid beräkning av särskilt bostadstillägg enligt 7 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. Skälig levnadsnivå skall alltid anses utgöra lägst 1,22 gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för den som är ogift och lägst 1,01 gånger basbeloppet för den som är gift. Förordning (1994:1959).

6 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om 2--4 §§.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till utgången av år 1998.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension och förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

Förarbeten
Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §