Upphävd författning

Förordning (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-09-06
Ändring införd
SFS 1979:830 i lydelse enligt SFS 1993:1289
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner får statsbidrag med 70 procent av sina kostnader för kommunala bostadstillägg till folkpension enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension.

[S2]Som förutsättning för att statsbidrag skall lämnas gäller att bostadstilläggen enligt kommunens grunder, oberoende av bostadens storlek, täcker minst 85 procent av varje del av den månatliga bostadskostnaden som överstiger 150 kronor men inte överstiger 3 500 kronor för såväl ogift pensionär som makar.

[S3]Om kommunen enligt sina grunder för oktober 1993 täckt högst 90 procent av den då statsbidragsgrundande bostadskostnaden, har kommunen rätt till statsbidrag endast om kommunen täcker lägst samma procentuella del eller delar av den månatliga bostadskostnaden som kommunen enligt sina grunder då täckte. Därvid skall bortses från bostadskostnad som överstiger statsbidragsgrundande bostadskostnad enligt andra stycket. Förordning (1993:1289).

2 §  Statsbidrag lämnas inte om bostadstillägget täcker bostadskostnader som utgör en del av en avgift för vars bestämmande endast pensionärens inkomster får läggas till grund. Vidare lämnas inte statsbidrag för de delar av bostadstillägget som täcker bostadskostnader som faller utanför de i 1 § andra stycket angivna kostnadsgränserna.

[S2]Statsbidrag lämnas inte heller för de kostnader för kommunala tillägg som inte är knutna till bostadskostnaden.

[S3]Statsbidrag lämnas inte för de delar av bostadstillägget som täcker mer än 90 procent av bostadskostnaderna som faller inom de i 1 § andra stycket angivna kostnadsgränserna.

[S4]Vid tillämpningen av 1 § andra stycket och 2 § första stycket bortses från inverkan av den inkomstprövning som skall göras enligt 4 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. Förordning (1993:1289).

3 § har upphävts genom förordning (1992:1740).

4 §  Är bostadstillägget inte i sin helhet statsbidragsgrundande, skall sådan minskning av bostadstillägget, som föranleds av bestämmelserna i 4 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, i första hand göras på den statsbidragsgrundande delen av bostadstillägget.

5 §  Riksförsäkringsverket skall för varje år beräkna det statsbidrag som tillkommer kommunen.

6 §  Det statsbidrag som skall lämnas till en kommun för ett visst år skall utanordnas med en tolftedel den 18 i varje månad. Avräkning skall därvid göras mot det belopp som kommunen samtidigt skall erlägga för att täcka kostnaden för kommunala bostadstillägg för samma år.

[S2]Avräkning i januari, februari, mars och april månader får dock ske med det belopp som riksförsäkringsverket bestämmer på grund av en preliminär beräkning. Den jämkning som kan föranledas härav skall göras av det belopp som avräknas i maj.

[S3]Riksförsäkringsverket skall lämna riksrevisionsverket, skattemyndigheterna och kommunerna uppgifter om de belopp som skall avräknas. Förordning (1990:1268).

7 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av riksförsäkringsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Förordning (1980:494) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Förordning (1981:160) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Förordning (1981:395) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Förordning (1981:1179) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Förordning (1982:48) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Förordning (1987:877) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:410) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:1043) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:781) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1268) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:1740) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft såvitt avser 1 och 2 §§ den 1 januari 1993 och i övrigt den 1 mars 1993. I fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet tillämpas dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:116, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1289) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet tillämpas dock äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:36, Prop. 1993/94:5, Bet. 1993/94:SfU3
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1193

  Omfattning
  upph.