Upphävd författning

Förordning (1994:1544) om bostadstilläggsregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1544 i lydelse enligt SFS 1996:83
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För de ändamål som anges i 2 och 3 §§ får Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna med hjälp av automatisk databehandling föra ett bostadstilläggsregister.

Registerändamål

2 §  Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna får använda bostadstilläggsregistret för

 1. handläggning av ärenden enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer och lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, och
 2. tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av statistik beträffande ärenden om bostadstillägg för pensionärer samt hustrutillägg.

3 §  Statens löne- och pensionsverk får använda bostadstilläggsregistret för handläggning av ärenden om utbetalning av socialförsäkringsförmåner och samordning av avtalspensionsförmåner. Detsamma gäller det för kommunerna och landstingen gemensamma organ som betalar ut kommunal personalpension. Förordning (1996:83).

Registerinnehåll

4 §  Den som ansöker om bostadstillägg (sökanden) får registreras i bostadstilläggsregistret.

Personuppgifter m. m.

5 §  I bostadstilläggsregistret får registreras uppgift om sökandens namn, personnummer och adress.

Bostadskostnad m. m.

6 §  I bostadstilläggsregistret får i fråga om sökanden registreras

 1. permanentbostadens adress, storlek och typ,
 2. uppgifter som skall läggas till grund för beräkning av bostadskostnaden,
 3. beräknat bostadstillägg före inkomstavdrag.

Bidragsgrundande inkomster

7 §  I bostadstilläggsregistret får i fråga om sökanden registreras

 1. uppgifter som skall läggas till grund för beräkning av årsinkomst enligt 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,
 2. uppgift om den beräknade årsinkomsten enligt samma lagrum.

Utbetalning av bostadstillägg

8 §  För utbetalning av bostadstillägg får, utöver vad som nämnts i 4--7 §§, i bostadstilläggsregistret registreras uppgift om

 1. det bankkontonummer, postgironummer eller liknande som angetts av den bidragsberättigade,
 2. annan betalningsmottagares namn, adress, bankkonto- eller postgironummer,
 3. för mycket utbetalt bostadstillägg,
 4. beslutade, inbetalda och korrigerade belopp i återkravsärenden.

9 §  I bostadstilläggsregistret får försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och domstols beslut i ärenden om bostadstillägg registreras endast vad gäller utgången samt de bestämmelser som har tillämpats och om beslutet har överklagats.

[S2]Bostadstilläggsregistret får även innehålla uppgifter om tidpunkt för registrerade förhållanden samt tekniska och administrativa uppgifter, om uppgifterna behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

Sambearbetning

10 §  Uppgifter till bostadstilläggsregistret får på medium för automatisk databehandling inhämtas från Riksförsäkringsverkets pensionsregister, bostadsbidragsregistret och verkets register (DALF-bas) med uppgifter om delpension, livränta och frivillig pension. På sådant medium får även uppgifter inhämtas från annan pensionsutbetalares register och från sådant register som innehåller uppgift om hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet.

Utlämnande av uppgifter

11 §  Uppgifter i bostadstilläggsregistret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till följande mottagare för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan

MottagareUppgifterÄndamål
Bank/post och den som driver bank/postgiroverksamhetUppgifter om utbetalt bostadstillägg, namn, personnummer, clearingnummer, kontonummer och postgironummerFör utbetalning av bostadstillägg
KommunUppgifter om utbetalt bostadstillägg och bidragsmottagarens namn och personnummerFör beräkning av bidrag och avgifter enligt socialtjänstlagen (1980:620)
Statens löne- och pensionsverkUppgifter om bostadstilläggets belopp, namn, personnummer och tekniska uppgifterFör utbetalning av bostadstillägg i samband med utbetalning av pension
Det organ som anges i 3 § andra meningenUppgifter om bostadstilläggets belopp, namn personnummer och tekniska uppgifterFör utbetalning av bostadstillägg i samband med utbetalning av pension
Förordning (1996:83).

Gallring

12 §  Gallring av registerinformation som inte behövs för handläggning av ett ärende om bostadstillägg skall ske i samband med att ändrade uppgifter registreras avseende adress, bostadskostnad, inkomst- och boendeförhållanden, bostadstillägg före och efter inkomstavdrag, tidpunkter, bevakningar och avslag. Gallring i övrigt skall göras fem år efter det att uppgiften registrerats.

Information

13 §  Den som ansöker om bostadstillägg skall på lämpligt sätt ges information om registret. Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter som registret innehåller samt upplysningar om

 1. ändamålen med registret,
 2. rätten att få registerutdrag och rättelse enligt datalagen (1973:289) och
 3. de begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling och bevarande av uppgifter som gäller för registret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1544) om bostadstilläggsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:83) om ändring i förordningen (1994:1544) om bostadstilläggsregister

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
1996-04-01

Ändring, SFS 1998:157

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.
  Omfattning
  upph.