Upphävd författning

Förordning (1994:1614) om alkoholskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1614 i lydelse enligt SFS 2009:1510
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om

 1. godkännande av skatteupplag som avses i 9 § andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 2. säkerhet enligt lagen om alkoholskatt,
 3. tillsynen över att universitet, högskolor, sjukhus, apotek, skattebefriade förbrukare och upplagshavare förstör skattepliktiga varor enligt 8 b § 2 och 20 § första stycket 2 lagen om alkoholskatt,
 4. hantering av ledsagardokument enligt lagen om alkoholskatt eller denna förordning,
 5. undantag från bestämmelserna i 10 § första stycket,
 6. upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,
 7. inköp av varor utan skatt enligt 31 e § tredje stycket och 31 h § lagen om alkoholskatt,
 8. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 5, 6, 8 och 10 lagen om alkoholskatt,
 9. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 9 a § och 31 f § lagen om alkoholskatt.

[S2]Skatteverket får vidare meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om alkoholskatt. Förordning (2003:974).

2 §  Vid prövning av en ansökan om godkännande som upplagshavare enligt 9 § första stycket 4 lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall kravet på lagerhållning anses uppfyllt om den sökande disponerar över en lagerkapacitet för skattepliktiga varor om minst 5 000 liter. Förordning (2003:43).

3 §  Skatterepresentant som avses i 14 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall föra bok över de skattepliktiga varor som han ansvarar för och leveransadresser i Sverige.

4 §  Med fullständigt denaturerad alkohol enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt förstås sådan alkohol som per hektoliter ren etylalkohol denaturerats med 2 liter metyletylketon och 3 liter metylisobutylketon.

5 §  Ledsagardokument som avses i 22 § första stycket1-3 lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall, om inte annat följer av 10 §, upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport.

[S2]Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemplaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta Skatteverket om förhållandet. Förordning (2003:974).

6 §  Upplagshavare får, sedan ledsagardokument som avses i 22 § första stycket1-3 lagen (1994:1564) om alkoholskatt upprättats, ändra innehållet i fälten 4, 7, 7 a, 13, 14 och 17 i ledsagardokumentet så att det visar en annan mottagare eller leveransplats. Den nya mottagaren skall vara upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land eller, i fråga om transport mellan två svenska skatteupplag via ett annat EG- land, annan svensk upplagshavare. Skatteverket skall omedelbart underrättas om företagna ändringar och den nya mottagaren eller leveransplatsen skall omedelbart anges på baksidan av ledsagardokumentet. Förordning (2003:974).

7 §  Ledsagardokument som avses i 22 § första stycket 4 lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall, om inte annat följer av 10 §, upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Utfartstullkontoret skall attestera att varorna lämnat gemenskapen och till avsändaren återsända det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet inom 15 dagar.

[S2]Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts för export erhållit returexemplaret av ledsagardokumentet, skall avsändaren utan dröjsmål underrätta Skatteverket om förhållandet. Förordning (2003:974).

8 §  Om Skatteverket påför skatt enligt 26 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Förordning (2003:974).

9 §  Ledsagardokument som avses i 25 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall upprättas i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transporten.

[S2]Den som ansvarar för en transport enligt 25 § första stycket 2 lagen om alkoholskatt skall, innan transporten påbörjas, anmäla varorna till Skatteverket.

[S3]Den som tar emot varor som transporterats enligt 25 § första stycket 2 lagen om alkoholskatt skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket. Förordning (2003:974).

9 a §  Skatteverket får ingå sådan överenskommelse som avses i artikel 7.9 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor2, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/EG3.

[S2]Har Skatteverket ingått en överenskommelse enligt första stycket får verket meddela föreskrifter om sådana förenklade förfaranden som avses i 25 § tredje stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Förordning (2003:974).

10 §  Ledsagardokument som avses i 22 § första stycket 1 och 4 lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall vid transport av varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 22 volymprocent upprättas i fem exemplar. Det femte exemplaret skall omedelbart sändas till Skatteverket.

[S2]Skatteverket skall vidarebefordra det femte exemplaret av ledsagardokumentet till behörig myndighet inom EU och Tullverket. Förordning (2003:974).

11 §  Om Skatteverket från någon annan behörig myndighet inom EU får motsvarande uppgifter om transporter av varor som avses i 10 §, skall verket vidarebefordra uppgifterna till Tullverket. Förordning (2003:974).

12 §  Uppgifter i ett ledsagardokument enligt 22 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt och uppgifter som avses i 11 § får behandlas automatiserat. Förordning (1999:460).

13 § Har upphävts genom förordning (2001:729).

14 §  Vid revision som utförs med stöd av lagen (1994:1564) om alkoholskatt gäller inte anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den granskade. Detsamma gäller sådan behandling som Skatteverket utför vid tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Förordning (2003:974).

15 §  Upplagshavare, registrerade varumottagare, registrerade avsändare och skattebefriade förbrukare ska anmäla till Skatteverket om

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
 3. det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i samband med ansökan om godkännande eller registrering. Förordning (2009:1510).

16 §  Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade avsändare eller skattebefriade förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade avsändare eller skattebefriade förbrukare meddelas efter särskild ansökan. Förordning (2009:1510).

17 §  I ett beslut om godkännande av skattebefriad förbrukare enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall Skatteverket ange

 1. för vilka ändamål förbrukaren har rätt till inköp av alkoholvaror utan skatt,
 2. vilka villkor som gäller för godkännandet. Förordning (2003:974).

18 §  Anmälningar som avses i 13 och 16 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:974).

Ändringar

Förordning (1994:1614) om alkoholskatt

Förordning (1995:656) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 5 §
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:590) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:523) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ny 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:108) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ny 7 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:460) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
nuvarande 5, 6, 7 §§ betecknas 6, 13, 14 §§; ändr. 1 §, de nya 6, 13 §§; nya 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:703) om ändring i förordningen (1999:460) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 1 § i 1999:460

Förordning (1999:1220) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ny 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1334) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 9 §; ny 9 a §
CELEX-nr
396L0099
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:585) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 1, 8, 15 §§; nya 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:729) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
upph. 13 §; ändr. 1, 6, 10, 11, 15 §§
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2002:820) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:43) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2003:249) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:974) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2009:1510) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt

Omfattning
ändr. 15, 16 §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:173

Omfattning
upph.