Lag (1999:445) om exportbutiker

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:445 i lydelse enligt SFS 2022:168
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 §  I denna lag finns bestämmelser om exportbutiker på flygplatser. Lag (2014:1504).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen i andra stycket innebär att även beskattade varor får säljas i en exportbutik.

I tredje stycket klargörs att kravet på att den som bedriver verksamhet i en exportbutik skall vara godkänd upplagshavare enligt nyss nämnda lagar endast gäller om alkohol- eller tobaksvaror skall säljas i butiken. Den som enbart säljer beskattade varor behöver självfallet inte vara godkänd upplagshavare. Det bör dock påpekas att beskattade alkoholvaror endast får säljas av ...

Prop. 1998/99:86: Tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats skall enligt första stycket liksom i dag beviljas av regeringen. Tillstånd kan bara ges till flygplatshållaren. Detta överensstämmer med den praxis som regeringen i dag tillämpar.

Andra stycket innebär bl.a. att endast obeskattade gemenskapsvaror får säljas i exportbutikerna. Beskattade varor och icke-gemenskapsvaror får alltså inte säljas i butikerna. Mot bakgrund av att den skattefria försäljningen upphör för resande ...

2 §  I denna lag förstås med

[S2]obeskattade varor:

 1. varor som inte har beskattats i Sverige, och
 2. varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

[S3]unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

[S4]EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga. Lag (2016:272).

Prop. 1998/99:86: Paragrafen innehåller definitioner av vad som enligt lagen skall avses med obeskattade varor, gemenskapsvaror EG:s skatteområde och EG:s tullområde. Med obeskattade varor avses varor som inte belastats med punktskatt och/eller mervärdesskatt. Dit hör också varor som i ett tidigare led belastats med sådan skatt men där varorna sedan blivit skattebefriade genom ett avdrags- eller återbetalningsförfarande.

EG:s skatteområde för mervärdeskatt anges i <a href="https://lagen.nu/1994:223#P1a" ...

3 §  Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera platser utanför EU:s skatteområde.

[S2]Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

[S3]Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid. Lag (2014:1504).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen är föranledd av att det föreslås bli tillåtet att i exportbutiker även sälja beskattade varor till EU-resenärer.

Prop. 1998/99:86: I exportbutikerna får endast vissa varor säljas. Dessutom finns det vissa kvantitativa begränsningar per resenär vad gäller alkoholdrycker och tobaksvaror. Detta regleras i första och andra stycket. Se vidare avsnitt 6.1.4. En försäljning av andra varor eller utöver angivna kvantiteter är alltså inte tillåten och en sådan försäljning innebär också att mervärdesskatt och punktskatt skall tas ut (se föreslagna ändringar ...

4 §  I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare

[S2]som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

[S3]Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,
 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl, och
 3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

[S4]Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

[S5]Vid tillämpning av denna lag förstås med

[S6]spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-procent,

[S7]starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

[S8]vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

[S9]starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

[S10]cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,

[S11]övrig tobak: övrig tobak enligt 2 kap. 10 § lagen (2022:155) om tobaksskatt,

[S12]nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2022:168).

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras försäljning av obeskattade unionsvaror i en exportbutik. Genom en ändring i andra stycket läggs ”nikotinprodukter” till i uppräkningen över varor som får säljas. Detta begrepp definieras i tredje stycket som e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter, med en hänvisning till lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Det görs även en språklig justering i paragrafen.

5 §  Om cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt.

[S2]Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt.

[S3]Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag. Lag (2022:168).

Prop. 2014/15:5: Paragrafen är ny och motsvarar vad som i dag stadgas i 1 § tredje stycket. För att det ska vara fullständigt klart att det i en exportbutik kan förekomma försäljning av antingen alkohol- eller tobaksvaror, eller både och, delas bestämmelsen i förtydligande syfte upp i två stycken med hänvisningar till lagen (1994:1563) om tobaksskatt respektive lagen (1994:1564) om ...

Prop. 2017/18:187: I paragrafen anges de krav som ställs på den som driver en exportbutik om vissa varor ska säljas i butiken. Genom en ändring i första stycket justeras reglerna så att försäljning av snus eller tuggtobak kräver ett godkännande som lagerhållare, snarare än upplagshavare. I ett nytt fjärde stycke anges att om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga ...

Prop. 2020/21:112: I paragrafen anges de krav som ställs på den som driver en exportbutik om vissa varor ska säljas i butiken. Genom en ändring i första stycket läggs orden ”övrig tobak” till den uppräkning av varor vars försäljning kräver en godkänd lagerhållare. Vidare görs en redaktionell ändring i första meningen genom att de harmoniserade tobaksvarorna som avses i bestämmelsen räknas upp. Härigenom undviker man att begreppet ”övrig tobak” ska missförstås.

Ändringarna föranleds av förslagen ...

5 a §  Om snus, tuggtobak eller övrig tobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt.

[S2]Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lag (2022:168).

6 §  Skatteverket får återkalla ett tillstånd enligt 3 §, om

 1. tillståndshavaren inte längre är flygplatshållare,
 2. det inte längre bedrivs trafik till någon plats utanför EU:s skatteområde, eller
 3. tillståndshavaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2014:1504).

Prop. 2014/15:5: Paragrafen är ny och i första stycket anges tre situationer då Skatteverket får meddela beslut om att återkalla ett tidigare meddelat tillstånd, se närmare avsnitt 8.

7 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:1504).

Prop. 2014/15:5: Paragrafen är ny och i första stycket anges att beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsrätt. Eftersom inget särskilt föreskrivs ska beslut enligt denna lag överklagas enligt förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser. Av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att när en enskild överklagar ett beslut är Skatteverket ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:445) om exportbutiker

Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
CELEX-nr
392R2913
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:490) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2011:291 ) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2014:1504) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:272) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2018:698) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Förarbeten
Rskr. 2017/18:319, Prop. 2017/18:187, Bet. 2017/18:SkU17
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2021:429) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:295, Prop. 2020/21:112, Bet. 2020/21:SkU26
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2021-08-01

Lag (2022:168) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Förarbeten
Rskr. 2021/22:161, Prop. 2021/22:61, Bet. 2021/22:SkU9
Omfattning
ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2023-02-13