Upphävd författning

Förordning (1994:1670) om vissa santioner mot områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll

Version: 1994:1670

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1670
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1307) om vissa sanktioner avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2471/94 av den 10 oktober 1994.

Undantag från förbuden

2 §  Tillstånd enligt artiklarna 2--5, 7 och 9 i förordningen (EG) nr 2471/94 meddelas av regeringen.

Gemensamma bestämmelser

3 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra styckena den balken.

4 §  Bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall finns i förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS 1987:25) om import- och exportlicenser inom Statens jordbruksverks licensområde och förordningen (FIFS 1991:5) om import- och exportlicenser inom Fiskeriverkets licensområde.

Ändringar

Förordning (1994:1670) om vissa sanktioner mot områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll

    Ikraftträder
    1995-01-01

Ändring, SFS 1996:154

    Omfattning
    upph.