Upphävd författning

Förordning (1994:1307) om vissa sanktioner avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-09-29
Ändring införd
SFS 1994:1307
Ikraft
1994-10-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös egendoms natur med undantag av publikationer och nyhetsmaterial jämte bild- och ljudupptagningar.

[S2]Områden i Bosnien-Hercegovina som befinner sig under bosnisk-serbiska styrkors kontroll anges i denna förordning som bosnisk-serbiska områden.

Förbud mot handel med varor

2 §  Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i bosnisk-serbiska områden och har förts ut därifrån den 3 oktober 1994 eller senare.

3 §  Varor får inte föras ut ur Sverige, om de skall till bosnisk-serbiska områden.

4 §  Varor får inte föras in i, ut ur eller transiteras genom bosnisk-serbiska områden.

5 §  Varor får inte inom bosnisk-serbiska områden tillhandahållas i verksamhet av ekonomisk art.

[S2]Inte heller får varor tillhandahållas utanför bosnisk-serbiska områden, om de är avsedda för verksamhet av ekonomisk art som drivs från bosnisk-serbiska områden.

Förbud mot vissa främjandeåtgärder

6 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana handlingar som nämns i 2--5 §§ och som innebär att

  1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller reparera varor eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
  2. lasta, lossa, transportera eller ta emot varor till förvaring eller tillhandahålla transportmedel eller utrustning eller förnödenheter för transport,
  3. överlåta eller förvärva varor eller upplåta särskild rätt till varor eller meddela försäkring på varor eller ingå rättshandling som avser i 1 eller 2 nämnda åtgärder beträffande en vara,
  4. överlåta eller förvärva en uppfinning eller upplåta eller förvärva särskild rätt till en uppfinning, eller
  5. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1--4.

7 §  Åtgärder som avses i 6 § 1--3 samt åtgärder som innebär att uppdrag för sådana åtgärder lämnas eller förmedlas får inte vidtas i fråga om varor som förts ut ur bosnisk-serbiska områden den 3 oktober 1994 eller senare.

Förbud mot betalningar och förfogande över penningmedel

8 §  Betalning får inte verkställas eller kredit lämnas från länder utanför bosnisk-serbiska områden till någon mottagare i bosnisk-serbiska områden. Inte heller får betalning verkställas eller kredit lämnas till någon utanför bosnisk-serbiska områden, om betalningen eller krediten är avsedd för någon i dessa områden eller för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs därifrån.

[S2]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första stycket.

[S3]Förbuden i första och andra styckena omfattar inte betalningar som görs till spärrade konton. Förbuden i första stycket andra meningen och andra stycket omfattar inte heller pensioner.

9 §  Penningmedel som tillhör en fysisk eller juridisk person med hemvist i bosnisk-serbiska områden eller en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från bosnisk-serbiska områden får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt.

[S2]Penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar får inte överlåtas till någon som anges i första stycket.

[S3]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första och andra styckena.

[S4]Förbuden i första -- tredje styckena omfattar inte transaktioner som avser endast medicinska eller väsentliga humanitära ändamål, livsmedel, eller pensioner.

Förbud mot utförande av tjänster

10 §  Tjänster får inte i näringsverksamhet utföras i bosnisk-serbiska områden. Inte heller får tjänster utföras i sådan verksamhet på uppdrag av en fysisk eller juridisk person med hemvist i bosnisk-serbiska områden eller av en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från bosnisk-serbiska områden.

[S2]Förbuden i första stycket omfattar inte tjänster avseende telekommunikation, postbefordran eller juridiska tjänster i samband med åtgärder som är undantagna från förbuden i denna förordning eller, efter godkännande av Förenta nationernas (FN) sanktionskommitté, upprättad med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 724 (1991), tjänster som kan vara nödvändiga av humanitära eller andra exceptionella skäl.

Förbud mot viss sjöfart

11 §  Ett svenskregistrerat fartyg får inte bedriva sjöfart inom bosnisk-serbiska områden.

[S2]Förbudet i första stycket gäller inte trafik som har godkänts av sanktionskommittén.

12 §  Förbudet i 11 § första stycket gäller ägare och brukare av transportmedlet samt befälhavare och besättningsmän på sådana transportmedel.

Undantag från förbuden

13 §  Förbuden i 3--6 §§ gäller inte varor avsedda endast för medicinskt bruk eller livsmedel som levereras till bosnisk-serbiska områden efter anmälan till sanktionskommittén.

[S2]Om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, gäller förbuden i 3--6 §§ inte heller varor avsedda för väsentliga humanitära ändamål.

[S3]Förbuden i 3 och 4 §§ gäller inte humanitära förnödenheter, inklusive varor avsedda endast för medicinskt bruk och livsmedel, som distribueras av internationella humanitära organ.

[S4]Förbuden i förordningen gäller inte för verksamhet av UNPROFOR (FN: s fredsbevarande styrka), Internationella konferensen om före detta Jugoslavien (ICFY), Europeiska gemenskapens övervakningsmission i före detta Jugoslavien och Europeiska säkerhetskonferensen (ESK).

Övriga bestämmelser

14 §  En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 2--12 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap.5 a § första och andra styckena nämnda balk.

15 §  I fråga om varors ursprung enligt 2 § skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas.

16 §  Varor som inte får föras in i Sverige enligt denna förordning får inte heller sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta, förvaras på tullager eller i frihamn, återutföras eller tas om hand på sätt som anges i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

17 §  I förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS 1987:25) om import- och exportlicenser inom Statens jordbruksverks licensområde och förordningen (FIFS 1991:5) om import- och exportlicenser inom Fiskeriverkets licensområde finns bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall.

Ändringar

Förordning (1994:1307) om vissa sanktioner avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll

Ikraftträder
1994-10-03

Ändring, SFS 1994:1670

    Omfattning
    upph.