Upphävd författning

Lag (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1704 i lydelse enligt SFS 1995:329
Ikraft
1994-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som den 31 december 1994 innehar socker eller ris i lager skall betala lageravgift till staten enligt denna lag.

2 §  Lageravgift tas ut endast för den del av lagret som i fråga om

 1. socker omfattar mer än 3 ton,
 2. ris omfattar mer än 3 ton.

3 §  Lageravgift tas ut

 1. för vitsocker med 1 krona 80 öre per kilogram,
 2. för råsocker med 1 krona 65 öre per kilogram,
 3. för ris med ytterskal (paddy) med 2 kronor per kilogram,
 4. för ris endast befriat från ytterskalet (råris) med 2 kronor 60 öre per kilogram,
 5. för helt eller delvis slipat ris med 3 kronor 30 öre per kilogram,
 6. för brutet ris med 40 öre per kilogram.

[S2]Från lageravgiften för socker får, i den mån avgift betalas för lagret enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker, avdrag göras i fråga om vitsocker med 15 öre per kilogram och i fråga om råsocker med ett belopp som bestäms efter omräkning till vitsocker. Lag (1995:329).

Avgift på överlager av ris och beredda champinjoner

4 §  Om avgift på överlager av ris och beredda champinjoner finns bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 3108/94 av den 19 december 1994 om övergångsåtgärder vad avser handeln med jordbruksprodukter med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning.

[S2]Från lageravgiften för ris får den avgiftsskyldige vid betalningen göra avdrag med ett belopp motsvarande den del av lageravgiften som hänför sig till överlagret. Lag (1995:329).

5 §  Statens jordbruksverk skall på grundval av insamlade uppgifter om lagerhållningen fastställa vilka lagerhållare som är skyldiga att betala avgift på överlager och överlagrens storlek. Lag (1995:329).

Deklarationsskyldighet

6 §  Den som är skyldig att betala lageravgift eller avgift på överlager skall lämna en deklaration till Jordbruksverket om sitt innehav av avgiftspliktiga varor. Deklarationen skall ta upp varuslag och kvantitet, lagringsplatserna och avgiftsbeloppet. Deklaration som avser överlager skall också innehålla uppgift om varans ursprung.

[S2]Deklaration som avser lageravgift skall ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 januari 1995 och deklaration som avser avgift på överlager senast den 15 april 1995. Avgifterna skall vara inbetalda till Jordbruksverket senast den 15 juli 1995 eller den senare tidpunkt som verket föreskriver.

[S3]Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Jordbruksverket. Lag (1995:329).

Uppbörd av avgift

7 §  Lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i fråga om lageravgift och avgift på överlager. Därvid skall 2 kap.1--9 §§, 5 kap.1 § första och andra styckena, 3--5 §§ och 9 §, 6 kap. samt 7 kap. 5 § inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall gälla om deklarationen har kommit in senast den 15 januari 1995 eller, i fråga om deklaration som avser avgift på överlager, senast den 15 april 1995. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut om avgiftsbeloppet inte har betalats senast den 15 juli 1995.

[S2]Ränta enligt 5 kap. 12 § första stycket 1 betalas från den 15 juli 1995. Om Jordbruksverket med stöd av 6 § andra stycket denna lag har föreskrivit en senare tidpunkt för betalning av lageravgiften eller avgiften på överlager skall den tidpunkten vara avgörande för om dröjsmålsavgift skall betalas och i vad mån ränta skall erläggas. Lag (1995:329).

8 §  Jordbruksverkets beslut enligt 5 § gäller omedelbart även om det överklagas. Lag (1995:329).

Överklagande

9 §  Jordbruksverkets beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:329).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:127, Prop. 1994/95:43, Bet. 1994/95:JoU11
  Ikraftträder
  1994-12-31

Lag (1995:329) om ändring i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris

Förarbeten
Rskr. 1994/95:228, Prop. 1994/95:146, Bet. 1994/95:JoU17
Omfattning
nuvarande 4, 5 §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., 3 §, de nya 6, 7 §§; nya 4, 5, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 4, 6, 7, 9 §§
CELEX-nr
394R3108
Ikraftträder
1995-04-01

Lag (2002:433) om upphävande av lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2003-01-01