Prop. 1994/95:43

Lageravgift på socker och ris

Regeringens proposition

E% &? 1994/95:43

Prop. Lageravgift på socker och ris 1994/95:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 november 1994

Mona Sahlin

Margareta Winberg (Jordbruksdepanementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om lageravgift på socker och ris. Det förhållan- det att prisnivån och gränsskyddet för socker och ris är betydligt högre i EU än i Sverige kan leda till att lager byggs upp i spekulationssyfte inför ett svenskt medlemskap i EU. För att motverka spekulation och att lagerhållare övergångsvis gör stora vinster på ett svenskt EU-inträde bör en avgift på samt- liga lager av socker och ris införas.

Lagen föreslås träda i kraft den 31 december 1994.

Innehållsförteckning Prep— 1994/95:43

1 Förslag till riksdagsbeslut ............................ 3 2 Lagtext ......................................... 3 2.1 Förslag till lag om lagcravgift på socker och ris .......... 3 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter ................ 4 2.3 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (l971:69) . . . . 5 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971: 1072) om fönnånsberättigade skattefordringar m.m. ............. 7 3 Ärendet och dess beredning ........................... 9 4 Lageravgift på socker och ris .......................... 9 5 Författningskommentar .............................. 11

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 10 november 1994 ................................. 13

1. Förslag till riksdagsbeslut Pr0p- 1994/95:43

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till

1. lag om lageravgift på socker och ris,

2. lag om ändring i lagen (1984: 15 1) om punktskatter och prisreglerings- avgifter,

3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971 :69),

4. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatte- fordringar m.m.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om lageravgift på socker och ris Härigenom föreskrivs följande.

l 5 Den som den 31 december 1994 innehar socker eller ris i lager skall beta- la lageravgift till staten enligt denna lag.

2 & Lageravgift tas ut endast för den del av lagret som i fråga om 1. socker omfattar mer än 3 ton, 2. ris omfattar mer än 3 ton.

3 & Lageravgift tas ut

1. för vitsocker med 1 krona 80 öre per kilogram,

2. för råsocker med 1 krona 65 öre per kilogram,

3. för ris med ytterskal (paddy) med 2 kronor per kilogram,

4. för ris endast befriat från ytterskalet (råris) med 2 kronor 60 öre per kilo- graf",

5. för helt eller delvis slipat ris med 3 kronor 30 öre per kilogram ,

6. för brutet ris med 40 öre per kilogram.

4 5 Den som är skyldig att betala lageravgift skall lämna en deklaration till Statens jordbruksverk om sitt innehav av avgiftspliktiga varor. Deklarationen skall ta upp varuslag och kvantitet, lagringsplatsema och lageravgiftens be- lopp.

Deklaration skall ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 januari 1995. Avgiften skall vara inbetald till Jordbruksverket samma dag eller vid den senare tidpunkt som verket föreskriver.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Jordbruksverket.

S 5 Lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gälleri frå- ga om lageravgift. Därvid skall 2 kap. 1—9 55. 5 kap. 1 & första och andra styckena, 3—5 så och 9 &, 6 kap. samt 7 kap. 5 5 inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 5 första stycket skall gälla om deklarationen har kommit "in senast den 15 januari 1995. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 & 1 skall tas ut om skattebeloppet inte har betalats senast den 15 januari 1995. Ränta enligt 5 kap. 12 & första stycket 1 betalas från den 15 januari 1995.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1994.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen ( 1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 5 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

1 kap.

151. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om sär- skild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975z343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motor- fordon, lagen (l978:l44) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (19841410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, 2 5 första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäk- ring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992: 1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992: 1439) om lagerskatt på dieselolja.

1 Senaste lydelse l993:853.

2. lagen (1967:340) om prisreg— lering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fis- kets område, lagen (1984z409) om avgift på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

2. lagen (1967:340) om prisreg- lering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fis- kets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen ( I 994 :00) om lageravgift pd socker och ris.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som awiker från denna lag gäller dock den betämmelsen.

Denna lag träderi kraft den 31 december 1994.

2.3. Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 & skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

151

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och tät- tigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätmingsskatt, la- gen (1941 :416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324) om skogsvårds- avgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen ( 1983:1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984: 1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig förmö- genhetsskatt för livförsälcringsbolag, understödsföreningar och pensionsstif- telser, lagen (1989:346) om särskild vinstskatt, lagen (1989:471) om invester- ingsskatt för vissa byggnadsarbeten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991 :586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ar- tister m.fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, la- gen (1993:1537) om expansionsmedel.

1 Senaste lydelse 1994:207.

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stäm- pelskattelagen (1964z308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackning— ar, vägtrafrkskattelagen (l973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bil- skrotningslagen (1975z343), lagen (l976z338) om vägtrafrkskatt på vissa fordon, som icke är re- gistrerade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfor- don, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videoband— spelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984z405) om stämpelskatt på ak- tier, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (l984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984z852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988z327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613)

2. lagen (1928:376) om skatt på Prop. 1994/95:43 lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stäm- pelskattelagen (1964z308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackning- ar, vägtrafikskattelagen (l973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bil- skromingslagen (1975z343), lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är re- gistrerade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfor- don, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videoband- spelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper. lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på ak- tier, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988z327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613)

om miljöavgift på utsläpp av kväve- oxider vid energiproduktion,lagen (1990:662) om skatt på vissa pre- miebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild pre- mieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotte- riskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om die— seloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, mervär- desskattelagen (1994:200),

om rniljöavgift på utsläpp av kväve- oxider vid energiproduktion,lagen (1990:662) om skatt på vissa pre- miebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotte- riskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om die- seloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, mervär- desskattelagen (1994:200), lagen ( I 994 :000 ) om lageravgift pd socker och ris,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter, lagen (1992:1745) om allmän sjuk- försäkringsavgift och lagen (1993: 1441) om allmän avgift för finansiering av kontantförrnåner vid arbetslöshet.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (1953:272). Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsav gift, skatte- tillägg eller liknande avgift.

Denna lag träderi kraft den 31 december 1994.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (197121072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 & lagen (1971:1072) om förrnånsberättigade skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

151

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förmånsrätt enligt 11 & förrnånsrättslagen (1970z979) följer med fordran på

1. skatt och avgift, som anges i 1 5 första stycket uppbördslagen (1953:272), samt skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958z295) om sjömansskatt, ku- pongskattelagen (1970:624), lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen

1 Senaste lydelse 1994:209.

(1986: 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, under- stödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

2. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel- skattelagen (l964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpaclmingar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kämkraft- verk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vis- sa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings— myndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss ben- sin, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vis- sa oljeprodukter, lagen (1990: 1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäk- ring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991: 1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja,

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen (l973:601), lagen (1976:339) om salu- vagnsskatt, fordonsskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om fordons- skatt på utländska fordon,

5. tull, särskild avgift enligt 39 & tullagen (1973:670) och avgift enligt la- gen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets om- råde, lagen (1974:226) om prisreg- lering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselme- del, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. och lagen (1990:616) om införande av la- gen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.,

6. avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets om- råde, lagen'(1974:226) om prisreg- lering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselme- del, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., la- gen (1990:616) om införande av la- gen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. och lagen ( I 994 :00_) om lageravgift pd socker och ris.

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen (1984:668) om uppbörd Prop. 1994/95:43 av socialavgifter från arbetsgivare,

8. avgift enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens om- råde.

Fönnånsrätten omfattar ej dröjsmålsavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träderi kraft den 31 december 1994.

3. Ärendet och dess beredning

Ett svenskt medlemskap i EU kommer att innebära höjda marknadspriser på socker och ris. För att motverka att detta leder till en spekulation som kan å- samka staten stora kostnader behöver snara åtgärder vidtas. Regeringen har efter att ha övervägt också andra åtgärder funnit det vara mest lämpligt att in- föra en lag om lageravgift på socker och ris. Genom lagen avgiftsbeläggs ock- så de vinster som uppstår vid övergången till EG:s regleringar på området.

Idetta ärende förslås en sådan lag. Lagförslaget har utformats efter samråd med Statens jordbruksverk.

Lagrådet

Lagförslaget äri och för sig av sådan beskaffenhet att yttrande över förslaget borde inhämtas från Lagrådet. Riksdagens beslut om lagen måste emellertid fattas före årsskiftet, något som inte är möjligt om Lagrådets yttrande först skall inhämtas. En remiss till Lagrådet skulle därför fördröja lagstiftningsfrå- gans behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Regeringen anser där- för att Lagrådet inte skall höras.

4. Lageravgift på socker och ris

Regeringens förslag: Det förhållandet att prisnivån på socker och

ris är högre inom EU än i Sverige kan leda till att onormalt stora lager byggs upp i spekulationssyfte inför ett svenskt medlemskap. För att motverka sådana lager och för att kompensera den kostnad de kan förorsaka svenska staten införs en lageravgift på socker och ris. En avgift motiveras också av de vinster som uppstår vid övergången till EG:s regleringar på området. En särskild lag om avgiften införs.

Skälen för regeringens förslag: Prisnivån på socker och ris är betyd- ligt högre inom EU än i Sverige. Det fmns därför en stor risk för att import av dessa produkter sker i spekulationssyfte. Sverige har enligt artikel 1452 i an- slutningsakten förbundit sig att på egen bekostnad avveckla varulager som är större än vad som kan anses motsvara en normal lagring. Åtagandet gäller la- ger av varor i fri omsättning på svenskt territorium per den 1 januari 1995. Avvecklingen skall ske på det sätt och inom den tid som kommer att föreskri- vas av EG-komrnissionen.

Bestämmelsema om lager i anslutningsakten gäller alla jordbruksproduk- ter. Det är emellertid främst i fråga om socker och ris som prisskillnadema mellan Sverige och EU är sådana att det finns ett incitament att köpa in och lagra produkter för försäljning efter en eventuell svensk anslutning.

Enligt den nyssnämnda artikeln i anslutningsakten skall begreppet normal lagring defrnieras för varje varuslag på grundval av de kriterier och mål som gäller för den gemensamma organisationen av marknaden för varan. Om det vid en svensk anslutning till EU konstateras att de sammanlagda lagren i lan- det för en viss vara är större än vad som kan anses vara en nomtal lagerkvan- titet, måste Sverige med egna medel finansiera en export till tredje land av överskjutande kvantiteter. Om det efter utgången av den av kommissionen fastställda tiden inte kan visas att produkterna förts ut ur unionen, påförs Sverige för de berörda kvantitetema en avgift för de aktuella varorna. Detta kan komma att leda till betydande kostnader för svenska staten.

För import av ris tillämpar Sverige inga tullar eller avgifter, utan handeln är helt fri. EG däremot har ett relativt högt gränsskydd med importavgifter på över 6 kronor per kilogram i vissa fall. För socker tas det vid import till Sverige ut en införselavgift som för närvarande är 1 krona 56 öre per kilo— gram. EG:s gränsskydd är högre än det svenska och uppgår för närvarande till 4 kronor 45 öre per kilogram.

En kvantitativ begränsning av importen av ris, t.ex. genom användande av kvoter, skulle strida mot Sveriges åtaganden enligt Allmänna tull- och handels- avtalet (GA'IT). Idet avtalet har Sverige bundit den tull- och avgiftsfria impor- ten av ris. En införselavgift för att begränsa risimporten kan därför inte infö— ras. Vad gäller socker skulle en höjd införselavgift med all sannolikhet innebä- ra att prisnivån i landet skulle stiga redan före ett eventuellt medlemskap.

Sverige kommer att omfattas av EG:s marknadsregleringar på jordbruksom- rådet från och med dagen för en anslutning. Regleringama av socker och ris innebär att det för dessa varor kommer att gälla en högre prisnivå. Dessa hög- re priser kommer att kunna tas ut också för varor som vid anslutningen finns i lager. Dessa varor har kunnat produceras eller anskaffas till en lägre kostnad än den kostnadsnivå som gäller inom EU. Ett medlemskap innebär följaktlig- en tillfälligt en betydande vinstökning för dessa varor.

Mot bakgrund av det anförda talar övervägande skäl för att en lageravgift på socker och ris bör införas. Regeringen föreslår att det införs en sådan av- gift. Avgiften syftar främst till att motverka att kvantiteter som är större än vad som kan anses motsvara normal lagring finns i lager den 1 januari 1995.

Därutöver skall avgiften kompensera de eventuella kostnader som staten åsam- kas genom onormalt stora lager. En avgift motiveras också av de vinster som uppstår vid övergången till EG:s regleringar på området.

Skyldigheten att betala lageravgift för socker och ris bör gälla alla lagerhål- lare med den begränsning som följer av att avgift bör tas ut endast för lager- kvantiteter av kommersiell betydelse. Vad gäller socker bör avgiftsskyldighet- en gälla den del av lagret som omfattar mer än 3 ton. Även för ris bör gränsen sättas vid 3 ton.

Avgiftens storlek för socker bör bestämmas så att avgiften motsvarar den höjning av marknadspriset som blir en följd av ett medlemskap i EU. Även för ris bör avgiften motsvara mellanskillnaden mellan svenskt pris och EU:s marknadspris. Denna skillnad kan uppskattas motsvara exportbidraget inom EU.

I fråga om socker bör skilda avgifter gälla för vitsocker och råsocker. För vitsocker bör avgiften bestämmas till 1 kr 80 öre per kilo och för råsocker till 1 kr 65 öre per kilo. Avgiften för sockerlösning bestäms genom omräkning till vitsocker.

Ris bör avgiftsbeläggas enligt följande: Ris med ytterskal (paddy) 2 kr per kg Ris endast befriat från ytterskalet (råris) 2 kr 60 öre per kg Helt eller delvis slipat tis 3 kr 30 öre per kg

Brutet ris 40 öre per kg Lagar om avgift på lager har vid flera tillfällen införts som en åtgärd för att förhindra lageruppbyggnad inför skattehöjningar och skatteomläggningar. En lag om lageravgift på socker och ris kan lämpligen utfomras efter mönster av dessa lagar.

Det innebär att lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgif— ter bör tillämpas i relevanta delar. Skattebrottslagen (1971:69) och lagen (1971:1072) om förrnånsberättigade skattefordringar m.m. bör göras tillämp- liga på lageravgiften.

5. Författningskommentar

Lagen om lageravgift på socker och ris

1—3 åå Av skäl som anförts i den allmänna motiveringen gäller avgiftsskyldigheten för alla lagerhållare. Någon åtskillnad görs följaktligen inte mellan importörer och tillverkare. Avgiften har emellertid bestämts till en sådan nivå att den som blir skyldig att betala avgiften kompenseras av det högre marknadspris som bedöms kunna tas ut efter en anslutning till EU. Härigenom undviks också konkurrenssnedvridande effekter av avgiften.

4—5 åå Den som är avgiftsskyldig skall deklarera lager och lageravgift till Jordbruks- verket. Deklarationen skall ha kommit in till verket senast den 15 januari 1995. Avgiften skall vara inbetald samma dag eller den senare dag som verket föreskriver.

Med den avvikelse som följer av de särskilda bestämmelserna om tidpunkt för deklaration och avgiftsbetalning skall bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav gifter gälla för lageravgiftema.

J ordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 november 1994 Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Peterson, Hellström. Thalén, Freivalds, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Nygren. Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Winberg

Regeringen beslutar proposition 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris.