Prop. 1994/95:146

Ändringar i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris

Regeringens proposition 1994/95:146

Ändringar i lagen (1994: 1704) om lageravgift på socker och ris

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 1995

Mona Sahlin

Anna Lindh (Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 20 december 1994 beslutade riksdagen en lag om lageravgift på socker och ris. Lagen syftar till att neutralisera skillnader i prisnivå och gränsskydd mellan Sverige och Europeiska unionen (EU) och därmed bl.a. motverka spekulation i socker och ris. För att undvika störningar på marknaden som en följd av Sveriges, Finlands och Österrikes anslutning till unionen beslutade EG-kommissionen den 19 december 1994 en förordning som för svensk del avgiftsbelägger onormalt stora lager av bl.a. ris.

I propositionen föreslås de ändringari lagen om lageravgift på socker och ris som föranleds av den av EG beslutade avgiften på överlager. Nya bestäm— melser behövs för att förhindra dubbla avgifter och för att beräkna och uppbä- ra den av EG beslutade avgiften. Därutöver föreslås en bestämmelse om rätt att från lageravgiften på socker avräkna en avgift som EG tar ut på lager av socker.

Lagändringama föreslås trädai kraft den 1 april 1995.

&

ww 33?

Prop. 1994/95 :146

Innehållsförteckning ' _ . .. . Prop. 1994/95:146

1 Förslag till riksdagsbeslut ............................ 3 2 Lagtext . ..................................... 3 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (l994:1704) om lageravgift på socker och ris ....................... 3 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter ................ 6 2.3 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) . . . . 7 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:107.2) om . fömrånsberätu'gade skattefordringar m.m. ............. 9 3 Ärendet och dess beredning ........................... . 11 4 Avgift på överlager av ris och beredda champinjoner .......... 12 5 Lageravgiften på vitsocker ............................ 15 6 Förfatmingskommentarer ............................ 16 6.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris .................... 16 6.2 Övriga författningsförslag ........................ 18 Bilaga ] Kommissionens förordning (EG) nr 3108/94 ........... 19 Bilaga 2 Kommissionens förordning (EG) nr 3244/94 ........... 22 Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag ...................... 23 Bilaga 4 Lagrådets yttrande ............................. 31

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 februari 1995 ........... . ........................ 33

1. Förslag till riksdagsbeslut PfOP- 1994/95346

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1 . lag om ändring i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och tis, 2. lag om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreglerings- avgifter,

3. lag om ändring i skattebrottslagen (197lz69), 4. lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatte- fordringar m.m. 2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris

dels att nuvarande 4 och 5 55 skall betecknas 6 respektive 7 5, dels att rubriken till lagen samt 3 5 och de nya 6 och 7 åå skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 4, 5, 8 och 9 åå. samt närmast före 4, 6, 7 och 9 55 nya rubriker av följande lydelse,

dels att före 1 5 skall införas en rubrik som skall lyda "Lageravgift på socker och ris”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Lag om lageravgift på socker Lag om lageravgift på vissa Och ris jordbruksprodukter 3 51 Lageravgifttasut

1. för vitsocker med 1 krona 80 öre per kilogram, 2. för råsocker med 1 krona 65 öre per kilogram,

3. för ris med ytterskal (paddy) med 2 kronor per kilogram,

4. för ris endast befriat från ytterskalet (råris) med 2 kronor 60 öre per kilo- gram,

5. för helt eller delvis slipat ris med 3 kronor 30 öre per kilogram,

6. för brutet ris med 40 öre per kilogram.

1 EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4 (Celex 381R1785).

Nuvarande lydelse

Den som är skyldig att betala la- geravgift skall lämna en deklaration till Statens jordbruksverk om sitt in- nehav av avgiftspliktiga varor. Deklarationen skall ta upp varuslag och kvantitet, lagringsplatsema och lageravgifrens belopp.

Föreslagen lydelse

F rdn lageravgiften för socker fdr, i den mån avgift betalas för lagret enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr I785/8I av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisa- tionen av marknaden för socker, av- drag göras ifråga om vitsocker med 15 öre per kilogram och i fråga om råsocker med ett belopp som be- stäms efter omräkning till vitsocker.

Avgift på överlager av ris och beredda champinjoner

452

Om avgift pd överlager av ris och -

beredda champinjoner finns bestäm— melser i kommissionens förordning (EG) nr 3108/94 av den 19 decem- ber 1994 om övergångsdtgärder vad avser handeln med jordbruksproduk- ter med anledning av Österrikes, F in- lands och Sveriges anslutning.

Frdn lageravgiften för ris får den avgiftsskyldige vid betalningen göra avdrag med ett belopp motsvarande den del av lageravgiften som hänför sig till överlagret.

55

Statens jordbruksverk skall på grundval av insamlade uppgifter om lagerhållningen fastställa vilka lagerhållare som är skyldiga att betala avgift på överlager och överlagrens storlek.

Deklarationsskyldighet

65

Den som är skyldig att betala la- geravgift eller avgift på överlager skall lämna en deklaration till Jord- bruksverket om sitt innehav av avgiftspliktiga varor. Deklarationen skall ta upp varuslag och kvantitet, lagringsplatsema och avgiftsbelop—

2 EGT nr L 328, 20.12.1994, s. 42 (Celex 394R3108).

Nuvarande lydelse

Deklaration skall ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 janu- ari 1995. Avgiften skall vara inbe- tald till Jordbruksverket den I april _ 1995 eller vid den senare tidpunkt som verket föreskriver.

Föreslagen lydelse

pet. Deklaration som avser överlager skall också innehålla uppgift om varans ursprung.

Deklaration som avser lageravgift skall ha kommit in till Jordbruks- verket senast den 15 januari 1995 och deklaration som avser avgift på överlager senast den 15 april I 995 . Avgifterna skall vara inbetalda till Jordbruksverket senast den 15 juli 1995 eller den senare tidpunkt som verket föreskriver.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Jordbruksverket. '

Lagen (1984:151) om punktskat- ter och prisregleringsavgifter gäller i fråga om lageravgift. Därvid skall 2 kap. 1—9 åå, 5 kap. 1 å första och andra styckena, 3—5 åå och 9 å, 6 kap. samt 7 kap. 5 å inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 å förs- ta stycket skall gälla om deklaratio- nen har kommit in senast den 15 ja- nuari 1995. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 å 1 skall tas ut om avgiftsbe- loppet inte har betalats senast den 1 april 1995. Ränta enligt 5 kap. 12 å första stycket 1 betalas från den I april 1995.

Uppbörd av avgift 7å

Lagen (1984:151) om punktskat- ter och prisregleringsavgifter gäller i fråga om lageravgift och avgift på överlager. Därvid skall 2 kap. 1—9 åå, 5 kap. 1 å första och andra styckena, 3—5 åå och 9 å, 6 kap. samt 7 kap. 5 å inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 å första stycket skall gälla om deklarationen har kommit in senast den 15 januari 1995 eller, i fråga om deklaration som avser avgift på överlager, se- nast den 15 april 1995. Dröjsmåls- avgift enligt 5 kap. 8 å 1 skall tas ut om avgiftsbeloppet inte har betalats senast den 15 juli 1995.

Ränta enligt 5 kap. 12 å första stycket 1 betalas från den 15 juli 1995. Om Jordbruksverket med stöd av 6 5 andra stycket denna lag har föreskrivit en senare tidpunkt får be- talning av Iageravgiften eller avgiften på överlager skall den tidpunkten vara avgörande för om dröjsmålsav- gift skall betalas och i vad mån ränta skall erläggas.

85

Jordbruksverkets beslut enligt 5 & gäller omedelbart även om det över-

klagas.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Överklagande 9 &

Jordbruksverkets beslut enligt 5 5 får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstdnd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 å lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

1 kap.

151. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928z376) om skatt på lotterivinster, lagen (l941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt. lagen (l961:372) om bensinskatt, lagen (1961 :394) om tobaksskatt, lagen (l972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977z306) om dryckesskatt, lagen (1978169) om försäljningsskatt på motor- fordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (19822691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (198311 104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kämkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984z410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, 2 å första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:l427) om särskild premieskatt för grupplivförsäk- ring, m.m., lagen (199lzl482) om lotteriskatt, lagen (1991: 1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen

1 Senaste lydelse 1994:1786.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

(1992: 1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994: 1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. lagen (1967:340) om prisregle— ring på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fis- kets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris, lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpaclmingar av aluminium.

2. lagen (1967:340) om prisregle— ring på jordbrukets område, lagen (l974:226) om prisreglering på frs- kets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukta, 1 agen (1982:349) om återvinning av dryck— esförpacknin gar av aluminium.

Har i författning som anges i första stycket eller iförfatming som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

2.3. Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 å skattebrottslagen (1971 :69) skall ha följande lydelse.

151

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt .

1. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rät- tigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersättningsskatt, la- gen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324) om skogsvårds- avgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577) om statlig förrnögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983: 1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984: 1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig förmö- genhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstif— telser, lagen (1989:346) om särskild vinstskatt, lagen (1989:471) om investe- ringsskatt för vissa byggnadsarbeten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt

1 Senaste lydelse 1994:1787.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

på pensionsmedel, lagen (1991 :586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ar- tister m.fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, la- gen (1993:1537) om expansionsmedel,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (l961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stäm- pelskattelagen (1964z308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackning- ar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bil- skrotningslagen (1975z343), lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registre- rade i riket. lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videoband- spelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk. lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på ak- tier, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988z327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941 :25 1) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (l961:394) om tobaksskatt, stäm- pelskattelagen (1964z308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackning- ar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bil- skrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registre- rade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videoband- spelare, 1agen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på ak- tier, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988z327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon,

Nuvarande lydelse lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstspa- rande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen ( 1992: 1 438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994: 1776) om skatt på energi,

Föreslagen lydelse lagen ( 1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstspa- rande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992: 1439) om lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruks- produkter, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1744) om allmänna

egenavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (1953z272). Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift, skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1072) om förrnånsberättigade skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 å lagen (1971:1072) om förrnånsberättigade skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

151

Föreslagen lydelse

Fönnånsrätt enligt 11 å förmånsrättslagen (19701979) följer med fordran

1 Senaste lydelse 1994:1788.

1. skatt och avgift, som anges i 1 å första stycket uppbördslagen Prop. 1994/951146 (1953:272), samt skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt, kupongskattelagen ( 1970:624), lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsförenin gar och pensionsstiftelser, lagen (1990:661) om avkastnings- skatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom- lands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

2. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961 :372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel- skattelagen (1964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen ( 1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975z343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen ( 1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kämkraft- verk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vis- sa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss ben- sin, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vis- sa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för gruppliv- försäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om tobaks- skatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1976:339) om salu- vagnsskatt, fordonsskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om fordons- skatt på utländska fordon,

5. tull, särskild avgift enligt 39 å tullagen (1973:670) och avgift enligt lagen (1968z361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen (1967:340) 6. avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om pris— reglering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselme— del, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. och lagen (1990:616) om införande av

om prisreglering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om pris- reglering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselme- del, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. och lagen (1990:616) on införande av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lagen (1990:615) om avgifter på vis- lagen (1990:615) om avgifter på vis- sa jordbruksprodukter m.m. och la- sa jordbruksprodukter m.m och la- gen (l994:1704) om lageravgift på gen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris, vissa jordbruksprodukter,

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen (1984z668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,

8. avgift enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens om- råde.

Förmånsrätten omfattar ej dröjsmålsavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

3. Ärendet och dess beredning

Riksdagen beslutade den 20 december 1994 en lag om lageravgift på socker och ris (prop. 1994/95:43, bet. 1994/95:JoU11, rskr. 1994/95:127)..Bak- grunden till lagen är att det inför Sveriges inträde i EU konstaterades att ett medlemskap i unionen skulle komma att innebära höjda marknadspriser på socker och ris. Ett syfte med lagen är att motverka den spekulation som denna prisskillnad skulle kunna leda till. Genom lagen avgiftsbeläggs också de vins- ter som uppstår vid övergången till EG:s regleringar på området.

Den 19 december 1994 beslutade kommissionen förordning (EG) nr 3108/94 om övergångsåtgärder vad avser handeln med jordbruksprodukter med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (förordningen om avgift på överlager). Förordningen innebär för svenskt vidkommande en avgiftsskyldighet för sådana lager av ris och beredda champinjoner som är att anse som onormalt stora.

Den av EG beslutade avgiften på överlager gör det nödvändigt att i vissa avseenden ändra lagen om lageravgift på socker och ris. Avgiften på över- lager och den nationella lageravgiften måste samordnas så att inte något lager beläggs med dubbla avgifter. EG-förordningen måste också kompletteras med nationella förfaranderegler för hur avgiften på överlager skall tas ut

I samband med att den nationella lageravgiften beslutades aktualiserades frågan om rätt för den som betalar en avgift på lager av socker enligt rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker att göra ett avdrag från den inhemska lageravgiften. 1 det följande behandlas också den frågan.

I lagstiftningsärendet har synpunkter inhämtats från bl.a. Statens jord- bruksverk, Grossistförbundet Svensk Handel, Kooperativa förbundet och Sockerbolaget AB.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 19 januari 1995 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 3.

Lagrådets yttrande finns ibilaga 4. Lagrådet hari sitt yttrande förordat att 4 å andra stycket lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris utformas på annat sätt än i lagrådsremissens lagförslag.

Regeringen har i propositionen i huvudsak följt Lagrådets förslag. Dess- utom har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

4. Avgift på överlager av ris och beredda champinjoner

Regeringens förslag: Statens jordbruksverk skall fastställa vilka lagerhållare som skall betala den av EG beslutade avgiften på överlager och överlagrens storlek.

Den som är skyldig att betala avgift på överlager skall på samma sätt som i fråga om den nationella lageravgiften lämna en deklaration till Jordbruksverket. Punktskartelagen skall gälla i fråga om båda avgifter- na. '

Den som för ris betalar både lageravgift och avgift på överlager får vid betalningen göra avdrag med den del av lageravgiften som hänför sig till överlagret.

Skälen för regeringens förslag: Lagen om lageravgift på socker och ris och EG:s förordning som avgiftsbelägger överlager av ris och champinjoner innebär att överlager av ris träffas av två olika avgifter. 1 det följande redo- visas det huvudsakliga innehållet i den nationella lagstiftningen och i EG:s för- ordning. Därefter redogörs för de ändringar som behöver göras i lagen om lageravgift på socker och ris med hänsyn till EG-förordningen. Avslutnings- vis behandlas vissa tillämpningsfrågor.

Lagen om lageravgift på socker och ris innebär en skyldighet för den som den 31 december 1994 hade socker eller tis 1 lager att betala lagerav gift till sta-

ten. Enligt lagen tas avgift ut endast för den del av lagret som omfattar mer än tre ton. '

Både i fråga om ris och socker har avgiften beräknats som skillnaden mellan svenskt marknadspris före anslutningen till EU och det då rådande marknadspriset inom EU. Detta har bedömts motsvara den höjning av marknadspriser som blir en följd av medlemsskapet i EU. Avgifterna varierar med hänsyn till förädlingsgrad.

Den som är avgiftsskyldig skall lämna en deklaration till Jordbruksverket om sitt innehav av avgiftspliktiga varor. Deklarationen skall ta upp varuslag och kvantitet, lagringsplatsen och lageravgiftens belopp. För avgifterna gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter.

1 förordningen om avgift på överlager är det särskilt artikel 4 som är av intresse i detta sammanhang. Enligt den artikeln skall de nya medlemsstaterna avgiftsbelägga innehav av överlager av vissa jordbruksprodukter per den 1 ja- nuari 1995. Avgiftsskyldigheten gäller bara om det inte finns strängare lag- stiftning på nationell nivå vad avser överlager.

Vid fastställandet av varje innehavares överlager skall de nya medlems- staterna särskilt ta hänsyn till vissa angivna förhållanden. Överlagret skall så- lunda bestämmas med hänsyn till genomsnittet av tillgängliga lager under åren före anslutningen, handeln under dessa år och de omständigheter under vilka

lagren byggts upp.

För produkter med ursprung i tredje land skall avgiften motsvara skillna- den mellan importavgiften till EU den 31 december 1994 och den svenska im- portavgiften samma dag. I fråga om produkter från EU skall avgiften motsva- ra skillnaden mellan de exportbidrag som gällde i gemenskapen den 31 decem- ber 1994 och den svenska irnportavgiften samma dag. I båda fallen förutsätts att den svenska importavgiften är lägre än EU:s importavgift respektive ex- portbidrag.

Reglerna innebär, vad beträffar ris, att avgiften på överlager kan variera från som högst omkring 6 lcronor 70 öre per kilogram ned till under 2 kronor per kilogram. Avgiftsbeloppen varierar beroende på risets kvalitet men också med avseende på risets ursprung, dvs. det land från vilket riset kommer.

Avgiften på överlager av beredda champinjoner kommeri de flesta fall att uppgå till antingen omkring 19 kronor per kilogram eller ungefär 16 kronor per kilogram beroende på varuslag. Avgiften kommer inte att omfatta andra varor än sådana som kommer från tredje land, eftersom något bidrag inte har lämnats vid export från EU.

Det ankommer på medlemsstaterna att göra en inventering av de aktuella lagren per den 1 januari 1995 för att säkerställa att avgifterna tas ut på ett kor- rekt sätt. Artikel 4 innehåller också en uppräkning av de varor för vilka avgift ' skall tas ut. För Sveriges del gäller enligt grundförordningen avgiftsskyldig- heten endast ris. I en ändringsförordning från kommissionen, kommissio-

nens förordning (EG) nr 3244/94 av den 21 december 1994 om ändring i förordningen (EG) nr 3108/94 av den 20 december 1994 om övergångsåtgär- der vad avser handeln med jordbruksprodukter med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning, har för svenskt vidkommande avgiftsskyldig- heten vidgats till att gälla också vissa beredda champinjoner.

De båda förordningarna bifogas lagrådsremissen som bilaga, grundförord- ningen i en svensk inofficiell översättning.

EG:s förordning om avgift på överlager är direkt tillämplig i Sverige. För- ordningen förutsätter dock vissa utfyllande bestämmelser för att kunna verk-

ställas häri landet. Dessa bestämmelser kan med fördel föras in i lagen om lageravgift på socker och ris.

För att kunna ta ut EG:s avgift på överlager måste i ett första steg bestäm- mas vilka som den 1 januari 1995 hade ett sådant lager. Överlagrens storlek måste också fastställas. Först när avgiftsskyldigheten har avgränsats på detta sätt är det möjligt att ålägga lagerhållama en deklarationsplikt som kan utgöra grund för uttag av avgiften.

[ en av de nya bestämmelserna föreslås att det bör ankomma på Jordbruks- verket att fastställa vilka lagerhållare som skall vara skyldiga att betala avgift på överlager. Verket skall också fastställa överlagrens storlek.

Bestämmelserna i lagen om lageravgift på socker och ris om deklarations- skyldighet och punktskattelagens tillämpning föreslås ändrade så att de kom- mer att omfatta också avgiften på överlager. Enligt den nuvarande bestämmel- sen om deklarationsskyldighet skall deklarationer avseende lageravgift ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 januari 1995. Motsvarande tid- punkt för deklarationer som avser avgift på överlager bör bestämmas till den 15 april 1995.

Vid riksdagsbehandlingen av regeringens proposition om lageravgift på socker och ris underströks vikten av att undvika att de avgiftsskyldiga före- tagarna missgynnas i konkurrenshänseende på grund av dubbel avgiftsskyldig- het. För att svenska företag inte skall missgynnas i förhållande till utländska konkurrenter bör den som blir skyldig att betala avgift på överlager få rätt att göra avdrag för den inhemska lageravgift som hänför sig till överlagret.

Varken den inhemska lageravgiften eller den av EG beslutade avgiften på överlager har i princip bestämts till högre belopp än att avgifterna motsvarar den prishöjning på varorna som blir en följd av de högre marknadsprisema inom EU. Det kan emellertid inte uteslutas att problem kan uppstå i första hand för företag som skall betala avgift på överlager. Avgiften på överlager av ris blir förhållandevis hög, som högst omkring 6 kronor 70 öre per kilo- gram. Tillgängliga uppgifter tyder emellertid på att det finns få om ens något överlager av ris i landet. Skulle, trots vad som sagts om grunden för avgifts- beloppen, något eller några företag råka i avsevärda svårigheter som en följd av avgiftsskyldigheten bör Jordbruksverket kunna. om det finns synnerliga skäl, jämka den inhemska lageravgiften eller avgiften på överlager av ris eller beredda champinjoner. Regeringen har för avsikt att bemyndiga Jordbruksver-

ket att medge sådan nedsättning eller befrielse som avses i 9 kap. 4 5 punkt- skattelagen.

l lagstiftningsärendet har Kooperativa förbundet (KF) framhållit vikten av att tillämpningen av lagen blir neutral i konkurrenshänseende mellan inhem- ska lagerhållare. Det finns enligt KF en risk för att förbundets butiker kom- mer att missgynnas i förhållande till andra detaljister.

I anledning av vad KF anfört bör det framhållas att det är av stor betydelse att den föreslagna lagstiftningen tillämpas på ett sådant sätt att konkurrens- snedvridning undviks. Lika villkor bör gälla mellan svenska och utländska företag liksom mellan svenska företag. I allmänhet bör gälla "att avgiften skall vara densamma oberoende av om en innehavares lager är fördelat på ett eller flera lagerställen. Det finns emellertid skäl att frångå den principen i sådana fall då företagare som bedriver verksamhet under i övrigt lika villkor annars skulle komma att behandlas olika i avgiftshänseende. När det gäller detaljhan- deln kan det förutsättas att de lager som finns ute i varje enskild butik kom- mer att betraktas som ett lagerinnehav. En sådan tillämpning bör gälla också för KF:s butiker.

Vidare hari lagstiftningsärendet ifrågasatts om inte förordningen om avgift på överlager tillåter en kompletterande regel i lagen som från avgift undantar varor som uppenbarligen är avsedda endast för den svenska marknaden. Ge- nom den föreslagna regeln skulle det klargöras att t.ex. lager av ris som är för- packat i konsumentförpackningar märkta med svensk text undantas från av- giftsskyldighet. Något fog för ett sådant undantag finns emellertid inte. EG:s förordning syftar till att undvika att det uppkommer störningar på marknaden som en följd av utvidgningen med nya medlemsländer. Dessa störningar förut- sätts kunna uppkomma oavsett inom vilket land inom unionen som riset säljs. Det förhållandet att riset är avsett bara för den svenska marknaden bör följ- aktligen inte påverka avgiftsskyldigheten.

5. Lägeravgiften på vitsocker

Regeringens förslag: Från lageravgiften på socker skall avdrag få

göras med 15 öre per kilogram av den som är skyldig att betala EG:s avgift för lager av socker.

Skälen för regeringens förslag: De grundläggande bestämmelserna för EG:s sockerreglering finns i rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker. Av artikel 8 i förordningen följer att medlemsstaterna skall ta ut en avgift av de företag som har tilldelats en sockerkvot inom EG:s sockerreglerin g. Avgif-

ten är för närvarande 33 öre per kilogram försålt socker. Enligt artikeln skall det också lämnas ett bidrag för lagring av socker. Bidraget uppgår för närva- rande till drygt 4 öre per kilogram och månad.

Lager av socker som omfattas av EG:s avgift bör inte belastas med en i för— hållande till andra lager högre sammanlagd avgiftsskyldighet. Från den inhem- ska lageravgiften bör därför avdrag få göras med ett belopp som avrundat mot- svarar EG:s lageravgift med hänsyn tagen till det lagerbidrag som lämnas per månad enligt sockerregleringen. Med hänsyn till de lagringsperioder som den svenske sockertillverkaren kan förutsättas tillämpa kan bidraget för lagring be- räknas till 18 öre per kilogram att jämföras med lageravgiften på 33 öre per kilogram. Med utgångspunkt från skillnaden mellan lageravgiften och lagerbi- draget bör avdraget bestämmas till 15 öre per kilogram.

6. Författningskommentarer

6.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och tis

35

Paragrafen har tillförts ett nytt andra stycke om avdragsrätt för sådan lager- avgift som ingåri EG:s sockerreglering. Bestämmelsen, som kommenterats i den allmänna motiveringen, får betydelse bara för företag som tilldelats sockerkvot, dvs. företag som framställer socker.

4 &

Paragrafen som består av två stycken är ny. 1 första stycket hänvisas till den EG-förordning som utgör grund för skyldigheten att betala avgift på över- lager av ris och beredda champinjoner. I den allmänna motiveringen har EG:s bestämmelser om avgiftsbeloppens storlek redovisats.

I paragrafens andra stycke finns en avdragsregel som förhindrar att dubbla avgifter tas ut på ett och samma parti ris. Bestämmelsen har i huvudsak utfor-

mats i enlighet med Lagrådets förslag.

1 lagrådsremissens lagförslag angavs att den lageravgift som hänför sig till överlagret skulle få dras av från avgiften på överlager av ris. Förslaget föran- leddes av att deklaration avseende skyldighet att betala lageravgift skall ha full- gjorts redan den 15 januari 1995. Något avdrag från den lageravgift som av- ser ett eventuellt överlager kan därför inte göras vid delarationen. Enligt Lag- rådet torde det emellertid inte vara förenligt med EG-förordningen att minska avgiften på överlagret på det sätt som föreslås i lagrådsremissen. Det för- hållandet att lageravgiften redan har deklarerats bör enligt Lagrådets mening inte utgöra något hinder mot att bestämmelsen konstrueras på sådant sätt att

det är lageravgiften och inte avgiften på överlager som skall reduceras. Efter- som deklarationer avseende lageravgift kan förutsättas redan ha avlämnats och beslut om avgiftsskyldigheten därmed ha meddelats anser Lagrådet att av- draget i stället bör göras i samband med betalningen.

5 &

Paragrafen som är ny innehåller bestämmelser som kompletterar EG—förord- ningen och som behövs för att förordningen skall kunna tillämpas i Sverige. I paragrafen föreskrivs att Jordbruksverket skall bestämma vilka lagerhållare som skall anses inneha överlager och storleken på dessa lager. Som underlag för prövningen måste Jordbruksverket få tillgång till uppgifter om lagerhåll— ningen vid Sveriges anslutning till EU och dessutom uppgifter om tidigare års lagerhållning.

Uppgifterna kan hämtas in enligt föreskrifter som Jordbruksverket medde- lar med stöd av ett bemyndigande i förordningen (1994:1715) om EG:s för- ordningar om jordbruksprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av la- gen (1994: 1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. I lagen finns bestämmelser som behövs för att den pris- och marknadsreglering som ingår i EG:s gemensamma jordbrukspolitik skall kunna genomföras i Sverige. Med EG:s förordningar om jordbruksprodukter avses i lagen bl.a. EG:s förord- ningar om marknadsreglering av jordbruksprodukter. EG:s förordning om avgift på överlager är utfärdad med stöd av artikel 149.1 i anslutningsför- draget. Syftet med förordningen är att förhindra att handeln med jordbruks- produkter på den gemensamma marknaden störs som en följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till EU. Förordningen får anses ingå i det regelverk som betecknas EG:s förordningar om. marknadsreglering av jord- bruksprodukter.

6—7 55

Paragraferna har ändrats så att bestämmelserna om deklarationsskyldighet och punktskattelagens tillämpning skall gälla också den av EG beslutade avgiften på överlager. Den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 6 5 första stycket har i fråga om deklaration som avser överlager vidgats till att gälla också varans ursprung. Tidsfristema har bestämts med utgångspunkt från att Jordbruksverket meddelar beslut om förekommande överlager i anslutning till att den nu föreslagna lagen träderi kraft den 1 april 1995. Den som enligt Jordbruksverkets beslut blir skyldig att betala avgift för överlager skall senast den 15 april ha deklarerat sitt lager.

I propositionen om lageravgift på socker och ris föreslogs att lageravgiften skulle vara inbetald till Jordbruksverket senast den 15 januari 1995 eller vid den senare tidpunkt som verket föreskriver. Vid riksdagsbehandlingen ansåg utskottet dock att fristen borde förlängas så att de avgiftsskyldiga gavs stöne

möjligheter att avveckla inneliggande lager. Fristen förlängdes därför till den 1 april 1995.

De nu föreslagna ändringarna i fråga om lageravgiften föreslås träda i kraft den 1 april 1995. Det är följaktligen motiverat att ytterligare förlänga fristen för inbetalning av avgiften. Av praktiska skäl bör samma senaste betalnings-

dag gälla för den nationella lageravgiften och avgiften på överlager. Denna tid- punkt bör bestämmas till den 15 juli 1995.

8—9 55

Paragraferna är nya. Jordbruksverkets beslut om skyldighet att betala avgift för överlager och om överlagrens storlek skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Besluten skall emellertid gälla även om de överklagas. Deklaration skall följaktligen lämnas i enlighet med innehållet i Jordbruks- verkets beslut även om detta beslut överklagas.

6.2. Övriga författningsförslag

I förslagen till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisreg- leringsavgifter, lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) och lag om änd- ring i lagen (1971:1072) om förrnånsberättigade skattefordringar m.m. har gjorts de justeringar som föranleds av att rubriken till lagen om lageravgift på socker och ris föreslås ändrad.

] lagrådsremissen föreslogs att lagen (1967z340) om prisreglering på jord- brukets område och lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område skulle tas bort ur 1 kap. 1 5 första stycket 2 punktskattelagen och ur 1 5 första stycket 6 lagen om förrnånsberättigade skattefordringar m.m. Bakgrun— den till förslaget var att de båda prisregleringslagama är upphävda. Efter lag- rådsföredragningen har det emellertid framkommit att lagarna fortfarande kan ha viss aktualitet med hänsyn till den långa tid som kan förflyta innan ett av- giftsärende är slutligt avgjort. En utmönstring av lagarna bör följaktligen an- stå.

Romanens FÖRORDNING c:a) nr stas/94 av den 20 december 1994

om övergånpåtgirder vad avser handeln med jordbruksprodulner med anledning sv Österrikes, Finlands och Sveriges ansltnnlng

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA 903031)an

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

med beaktande av Anslutningsakten lör Österrike. Finland och Svuigel. särskilt artikel 1492 i derma. och

med beaktande av följande:

För att undvika en snedvridning av handeln avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknadcrna med anledning av de tre nya staternas anslutning till Europeiska Unionen skall GVergingsåtgärder antas.

För enkelhctms skull bör en ordning tillämpas som bygger på principen att nansaktioncr inom gemenskapen som påbörjas före den 1 januari 1995 fortsatt bör vara underställda de bestämmelser som gäller före denna dag.

Sedan den inre marknaden fullbordades har Jordbruksprodukrers rörelser inte varit föremål är några kontroller vid de inre gränserna. Dirtbr törefaller en systematisk beskattning av produkter som år utsatta nr: snedvrldnlng av handeln, antingen under det en de skickas från en medlemsstat nu en annan eller nllr de lnförs från en medlemsstat till en annan. inte tillräckligt verkningsfull. Suads-tidningar av handeln som riskerar att störa marbadsarganisationema omfattar om produkter som förnynas onaturligt med anledning av utvidgningen och som inte utgör en del av den berörda statens normala lager. Därför bör det &srstillas bestämmelser om beskattning av åverskjunndc lager 1 de nya medlemsstaterna.

Det år nÖdVIndigt att förhandla att det för produkter för vilka exportbidrag betalades ut En den 1 januari 1995 kan beviljas ett Indra bidrag när de exporteras till tredje land che: den 31 december 1994.

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av särskilda övergångsåtgirder som kan komma an antas senare för vissa .produkuektorer.

Detta åtgärder år nödvändiga och lämpliga och måste tillämpas pa ett enhetligt san.

De berörda Ervalmlngskommine'cnu har lr'rte avgiVit något mande inom den tidsfrist som deras ordförande fastställt

_—

' EGT an 241. 29.8.1994. |. I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖIJANDE.

Artikel 1

I denna förordnlng benämns gemenskapen i dess sammmsånning per den 31 december 1994 hidanefter 'gemenskapen med tolv medlemmar" och Österrike, Finland och Sverige benämns 'de nya medleurssratema'.

Artikel 2

Jordbruksprodukner eller bearbetade jordbruksvaror som late anges i bilaga 11 till fördraget för vilka exportdcklamtionen eller tillämpning av något av de förfaranden som avses i artikel 4 - S i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 19803 har godtagit: i gemenskapen med tolv medlemmar före den 31 december 1994 och som saluförs ( de nya medlemsstaterna efter denna dag skall

a) igcmenskapen med tolv medlemar, vara tmderstållda de bestämmelser som gäller fram till den 31 december 1994 för ordningen med exportbidrag och. i förekom- mande fall. exportlicertser eller Endassädelsdicurser. inklusive dem som giller användning av det kontrollexanplar TS som avses i artikel 472 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/933,

b) i dc nya medlemsstatema,

— vara tmderstållda den ordning som gäller för handel mellan gemenskapen med tolv medlemmar och de nya medlemsstaterna per den 31 december 1994 om produktens eller varorna l fn'rga Stålis av ett ursprungsbeVEs.

— vara underställda den ordning som giller för handel med tredje land per den 31 decunber 1994 i

sandiga övriga fall.

Artikel 3

Jordbnrksprodukrer eller bearbetade jordbruksuror som" inte anges i bilaga 2 till fördraget för vilka ”Motivationen ha! godtagit: i de nya medlemssuterna för: den 31 december 1994 och

- som saluförs igemenskapeu med tolv medlemmar eller denrn dag skall i gemenskapen med tolv medlemmar vara underställda

den ordning som gäller för handel mellan gemen- rkapen med tolv medlemmar och de nya medlems- statermperdenål december 1994 omproduktcrna eller varom i fråga åtföljs av ett ursprungsbevis.

zE(J'I'm' L 62, 7.3.1980. 1. 57561 nr]. 199. 22.7.1983. a. 12. " EGT NLZSS.11.10.1993.I.1.

den ordning rom gäller för handel med n'edje land per den 31 december 1994 i samtliga övriga fall.

— som saluförs i en annan ny medlemsstat efter denna dag skall i denna andra nya medlemmar vara underställda den ordning som gäller för handcl mellan dessa tVä nya medlemssuncr per den 31 december 1994.

Myndigheter som har godtagit exwrtdcklarationen skall vidta nÖdVändiga åtgärder för att säkerställa att tullmyndigheter i gemenskapen med tolv medlemmar eller i en ny medlemsstat 1 fan du ett gemcmmt transiter'mgsförfarande saknas. informeras om att de varor som avses iiöregäende stycke har förts in till dem territorier eller den 31 december 1994.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av arn'kei 1452 i anslumingsakten, och om ingen strängare lagstiftning gäller pä nationell nlvä. skall de nya medlemsstaterna beskatta inneha- vare av överskjutandc lager frän och med den 1 januari 1995.

Eventuella kvantiteter av jordbruksprodukter för Vilks det ansökrs om exportbidrag i gemenskapen med tolv medlemmar enligt artikel 3 och 26 i förordning (EEG) nr 3665/87' och som saluförs på marknaden i de nya medlemsstaterna frän och med den 1 januari 1995 skall inräknas vid fasutällandet av överskjutande lager.

2. Vid fastställandet av varje innehavares överskjut'ande lager skall de nya mdlemsstarerna särskilt ta hänsyn till Eljandc:

Gcnomsniuet av tillgängliga lager under ären som föregick anslutningen.

Handeln under åren som föregick anslutningen. — Under vilka omständigheter dessa lager byggdes upp. 3. Det skattebelopp som avses i punkt 1 skall

— i fråga om produkter frän tredje land utgöra mellanskillnaden mellan den imponpälaga som gäller i gemenskapen med tolv medlemmar per den 31 december 1994 och den imporrpälaga som gäller i den nya medlemsstaten samma dag. om denna är mindre än importpllagan i gemenskapen med tolv medlemmar.

i fuga om produkter frän gemenskapen med tolv medlemmar utgör; mellanskillnaden mellan det exportbidrag som gäller i gemenskapen med tolv medlemar per den 11 december 1994 och den importpalaga som gäller i den nya medlemsstaten samma dag. om denna är mindre än exportbidraget i gemenskapen med tolv medlemmar.

' EGT url, 351.14.12.1987,s. !.

Prop. 1994/95:146 Bilaga 1

Varor som inte har sitt ursprung i gemenskapen och som är underställda bestämmelser för rullager, aktiv förädling eller tillfällig Hörsel | de nya medlemsstaterna den 1 januari 1995 är underställda den differensbeskamring som avses i första atrecksatsen. ] förekommatale fan. utöver den nya medlemsstatens beskattning. om produkterna övergår till fri omsättning frän och med den dagen.

4. Föransäkerställaandenskansomavseslptmktl tillämpas på ett korrekt sätt skall de nya medlemsstaterna omgäende genomföra en inventering av de lager som är tillgängliga per den 1 januari 1995.

s. Dennaartikelskalltillärnpasih-ägaomprodnktersom omfattas av följande Kil-nummer:

för Österrike: 1006, 0906 20, 1702 10. 1509. 1510,

för Finland: 1006, 2009 ll, 2009 19. 0804. 0805. 0806, 0807. 0809.

för Sverige: 1006.

6. Kommissionen fär llgga till produkter till förteckningen i punkt 5.

Artikel 5

Om en medlemsstat l gemenskapen med tolv medlemmar misstänker att en produkt har tmdgätt den beskattning som fastställs i artikel 4 skall denna medlemsstat underrltta den nya medlemsstaten ddr produkten har sitt ursprung som därefter vidtar lämpliga åtgärder.

Am'ktl 6

lordbruksprodukner eller bearbetade jordbruksvaror som inte anges ibilaga 2 till fördraget liir vilka exportdeklarationen för export frän de nya medlemmarna till tredje land godtas under perioden 1 januari 1995 - 31 december 1995 berättigar till exportbidrag eller något av de förfarande: som avses i arn'kcl 4 —$ (förordning (EEG) $$$/80 under tonsättning att det bevisar att dessa produkter och varor eller deras beståndsdelar inte redan har beViljats exportbidrag.

Artikel 7

Under inga omständigheter fär enjordbruksprodukt. vare sig i obearbetad form eller i form av en produkt som inte anges i bilaga 2 till mrdraget. ta emot ett exportbidrag två gånger.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft samma dag som Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige träder i krafL

COMMISSION REGULATION (EC) No 3244/94 of 21 December 1994

amending Regulation (EC) No 3108/94 on die tnnsitional measures to be taken a.s regards trade in agricultural products as a result of the aeeession of Austria, Finland lnd Sweden

THE COMMlSSlON OF THE EUROPEAN COMMUNlTlES,

Having regard to the Treaty establishing the Eumpean Community,

Having regard to the Act of Accession of Norway, Austria, Finland and Sweden ('), and in particular Article 149 (1) thereof,

Having regard to Regulation (EC) No 3109/94 of 19 December 1994 on the transitional measures to be taken as regards trade in agricultural products as a result of the accession of Austria, Finland and Sweden (1), and in pani- cular Article 4 (6) thereof,

Whereas Article 4 (5) of Regulation (EC) No 3108/94 establishes the list of products in respect of which the provisions relating to surplus stocks in the new Member States apply; whereas on the basis of certain information at the Commission's disposal. there is also a risk of deflection of trade and market disturbance in the case of the mushrooms covered by the arrangements laid down in Council Regulation (EEC) No 1796/81 of 30 june 1981

on measures applicable to imports of mushrooms of the species Agaricu: spp. falling within CN codes 0711 90 40, 2003 10 20 and 200310 30 (1). as last amended by Regulation (EEC) No 1122/92('); whereas, under the circumstances, these products should be added to the list mentioned above,

HAS ADOPTED THIS REGULATION :

Article !

The following codes are added at the end of each of the three indents in Article 4 (5) of Regulation (EC) No 3l08/94: '07ll 90 40, 200310 20, 2003 10 30',

A m'cle 2

This Regulation shall enter into force on the day of the entry into force of the-Act of Accession of Norway, Austria, Finland and Sweden.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 21 December 1994.

() OJ No C 241, 2.9. 8. 1994, F. 21. (I) 0] No L" 328, 20. 12. 1994, ;>. 42.

For the Commission René STElCHEN

Member of the Commission

(!) 0) No r. 133,41 1981. |). 1. (4) OJ No L117.1.S. 1992. |). 93.

Lagrådsremissens lagförslag

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på socker och ris

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på socker och ris

dels att nuvarande 4 och 5 åå skall betecknas 6 respektive 7 &, dels att rubriken till lagen samt 3 5 och de nya 6 och 7 55 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 4, 5, 8 och 9 åå, samt närmast före 4, 6, 7 och 9 55 nya rubriker av följande lydelse,

dels att rubriken före 1 5 skall lyda "Lageravgift på socker och ris".

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Lag om lageravgift på socker Lag om lageravgift på vissa och ris jordbruksprodukter

3 &

Lageravgift tas ut

1. för vitsocker med 1 lcrona 80 öre per kilogram,

2. för råsocker med 1 krona 65 öre per kilogram,

3. för ris med ytterskal (paddy) med 2 kronor per kilogram,

4. för ris endast befriat från ytterskalet (råris) med 2 kronor 60 öre per kilogram,

5. för helt eller delvis slipat ris med 3 kronor 30 öre per kilogram ,

6. för brutet ris med 40 öre per kilogram.

Den som betalar avgift enligt ar- tikel 8 i rådets förordning ( EEG ) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker får göra av- drag frdn lageravgiften med 15 öre per kilogram avgiftspliktigt socker, omräknat till vitsocker.

Avgift på överlager av ris och beredda champinjoner

4 51

Om avgift på överlager av ris och beredda champinjoner finns bestäm- melser i kommissionens förordning (EG) nr 3108/94 av den 20 decem- ber 1994 vad avser handeln med jordbruksprodukter med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (förordningen om avgift på överlager).

1 EGT nr L 328, 20.12.1994 s. 42 (394R3108).

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

Den som är skyldig att betala la- geravgift skall lämna en deklaration till Statens jordbruksverk om sitt in- nehav av avgiftspliktiga varor. Dekla- rationen skall ta upp varuslag och kvantitet, lagringsplatsema och lager- avgiftens belopp.

Deklaration skall ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 janua- ri 1995. Avgiften skall vara inbetald till Jordbruksverket den I april 1995 eller vid den senare tidpunkt som ver- ket föreskriver.

Deklarationen skall avges på he- der och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fast- ställs av Jordbruksverket.

Lagen (1984:151) om punktskat- ter och prisregleringsavgifter gäller i" fråga om lageravgift. Därvid skall 2 kap. 1—9 åå, 5 kap. 1 å första och andra styckena, 3—5 åå och 9 å, 6 kap. samt 7 kap. 5 å inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 å

Föreslagen lydelse

F rån avgiften på överlager av ris får avdrag görasför den lageravgift som hänför sig till överlagret.

Jordbruksverket skall i enlighet med artikel 4 i förordningen om av- gift pd överlager och pd grundval av insamlade uppgifter om lagerhåll- ningen fastställa vilka lagerhållare som skall vara skyldiga att betala av— gift pd överlager och överlagrens storlek.

Deklarationsskyldighet

65

Den som är skyldig att betala la- geravgift eller avgift på överlager skall lämna en deklaration till Statens jordbruksverk om sitt innehav av av giftspliktiga varor. Deklarationer- na skall ta upp varuslag och kvanti- tet, 1agringsplatsema och avgiftsbe- lappen.

Deklarationer som avser lagerav- gift skall ha kommit in till Jordbruks- verket senast den 15 januari 1995 och deklarationer som avser avgift på överlager senast den 15 april 1995. lageravgiften och avgiften pd överlager skall vara inbetald till Jord- bruksverket senast den 15 juli 1995 eller vid den senare tidpunkt som ver- ket föreskriver.

Deklarationerna skall avges på he- der och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fast— ställs av Jordbruksverket.

Uppbörd av avgift

75

Lagen (1984:151) om punktskat- ter och prisregleringsavgifter gäller i fråga om lageravgift och avgift på överlager. Därvid skall 2 kap. 1—9 åå, 5 kap. 1 å första och andra styckena, 3—5 åå och 9 å, 6 kap. samt 7 kap. 5 å inte tillämpas. Vad

Nuvarande lydelse

första stycket skall gälla om deklara- tionerna har kommit in senast den ta stycket skall gälla om deklarationen har kommit in senast den 15 januari 1995. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 å 1 skall tas ut om avgiftsbeloppet inte har betalats senast den 1 april 1995. Ränta enligt 5 kap. 12 å första stycket 1 betalas från den 1 april 1995.

Föreslagen lydelse

som föreskrivs i 4 kap. 2 å första stycket skall gälla om deklaratio- nerna har kommit in senast den 15 januari respektive senast den 15 april 1995. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 å 1 skall tas ut om avgifts- beloppen inte har betalats senast den 15 juli 1995. Ränta enligt 5 kap. 12 å första stycket 1 betalas från den 15 juli 1995. Om Jordbruksverket med stöd av 6 5 andra stycket denna lag har föreskrivit en senare tidpunkt för betalning av lageravgiften eller avgiften pd överlager skall den tid- punkten gälla för betalning av dröjs- målsavgift respektive ränta.

85

Jordbruksverkets beslut enligt 5 5 gäller omedelbart även om det över- klagas.

Ö verklagande

95

Jordbruksverkets beslut enligt 5 & fdr överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

Denna lag träderi lcraft den 1 april 1995.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1984:151 ) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 å lagen ( 1984:151 ) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

1 kap. 1 51

Föreslagen lydelse

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen ( 1928:376 ) om skatt på lotterivinster, lagen ( 1941:251 ) om sär- skild varuskatt, lagen ( 1957:262 ) om allmän energiskatt, lagen (l961:372) om bensinskatt, lagen (1961 :394) om tobaksskatt, lagen ( 1972:266 ) om skatt

1 Senaste lydelse 1994:1786.

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (19751343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen ( 1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kämkraftverk, lagen (1984:351) om totalisator- skatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, 2 å första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt pä pensionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990: 1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lager- skatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Föreslagen lydelse

2. lagen (1967.'340) om pris- reglering pd jordbrukets område, lagen (l974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen ( 1984:409 ) om avgift på gödselmedel, lagen ( 1990:615 ) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen ( 1990:616 ) om införande av lagen ( 1990:615 ) om avgifter på. vissa jordbruksprodukter m.m., lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på socker och ris, lagen (1982z349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium.

2. lagen ( 1984:409 ) om avgift på gödselmedel, lagen ( 1990:615 ) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen ( 1990:616 ) om införan- de av lagen ( 1990:615 ) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter, lagen ( 1982:349 ) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

2.3 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagenP(OP- 1994/951146 (1971:69) 311333 3

Härigenom föresla-ivs att 1 å skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

151

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen ( 1908:128 ) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter. lagen ( 1927:321 ) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370) , lagen ( 1933:395 ) om ersättningsskatt, lagen ( 1941:416 ) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen ( 1946:324 ) om skogsvårdsavgift, lagen ( 1947:576 ) om statlig inkomstskatt, lagen ( 1947:577 ) om statlig förmögenhetsskatt, lagen ( 1958:295 ) om sjömansskatt, lagen ( 1983:219 ) om tillfällig vinstskatt, lagen ( 1983:1086 ) om vinstdelningsskatt, lagen ( 1984:1052 ) om statlig fastighetsskatt, lagen ( 1986:1225 ) om tillfällig fönnögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen ( 1989:346 ) om särskild vinstskatt, lagen ( 1989:471 ) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten, lagen ( 1990:661 ) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen ( 1991:586 ) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen ( 1991:591 ) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., lagen ( 1991:687 ) om särskild löneskatt på pensionskostnader, lagen ( 1993:1537 ) om

expansionsmedel.

2. lagen ( 1928:376 ) om skatt på lotterivinster, lagen ( 1941:251 ) om särskild varuskatt, lagen ( 1957:262 ) om allmän energiskatt, lagen ( 1961:372 ) om bensinskatt, lagen ( 1961:394 ) om tobaksskatt, stäm- pelskattelagen (1964:308) , lagen ( 1972:266 ) om skatt på annonser och reklam, lagen ( 1972:820 ) om skatt på spel, lagen ( 1973:37 ) om avgift på vissa dryckesförpackning- ar, vägtrafikskattelagen (1973:601) , lagen ( 1973:1216 ) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (1975z343), lagen ( 1976:338 ) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrera- de i riket, lagen ( 1977:306 ) om dryckesskatt, lagen ( 1978:69 ) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen ( 1978:144 ) om skatt på vissa resor, lagen ( 1982:691 ) om skatt på

1 Senaste lydelse 1994:1787.

2. lagen ( 1928:376 ) om skatt på lotterivinster, lagen (l941:251) om särskild varuskatt, lagen ( 1957:262 ) om allmän energiskatt, lagen ( 1961:372 ) om bensinskatt, lagen ( 1961:394 ) om tobaksskatt, stäm— pelskattelagen (1964z308), lagen ( 1972:266 ) om skatt på annonser och reklam, lagen ( 1972:820 ) om skatt på spel, lagen ( 1973:37 ) om avgift på vissa dryckesförpackning- ar, vägtrafrkskattelagen (1973:601) , lagen ( 1973:1216 ) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (1975z343), lagen ( 1976:338 ) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrera- de i riket, lagen ( 1977:306 ) om dryckesskatt, lagen ( 1978:69 ) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen ( 1978:144 ) om skatt på vissa resor, lagen ( 1982:691 ) om skatt på

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videoband- spelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen ( 198311053) om skatt på omsätming av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier. lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen ( 1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinst- sparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Föreslagen lydelse

vissa kassettband, lagen ( 1982:1200 ) om skatt på videoband- spelare, lagen ( 1982:1201 ) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen ( 1983:1053 ) om skatt på omsättningav vissa värdepapper, lagen ( 1983:1104 ) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen ( 1984:351 ) om totalisatorskatt, lagen ( 1984:355 ) om skatt på vissa dryckesförpacknin gar, lagen ( 1984:404 ) om stämpelskatt vid inslcrivningsmyndigheter, lagen ( 1984:405 ) om stämpelskatt på aktier, lagen ( 1984:409 ) om avgift på gödselmedel, lagen ( 1984:410 ) om avgift på bekämpningsmedel, ( 1984:852 ) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988:327) , lagen ( 1988:328 ) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen ( 1988:1567 ) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen ( 1990:582 ) om koldioxidskatt, lagen ( 1990:587 ) om svavelskatt, lagen ( 1990:613 ) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen ( 1990:662 ) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen ( 1990:1087 ) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen ( 1990:1427 ) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen ( 1991:1482 ) om lotteriskatt, lagen ( 1991:1483 ) om skatt på vinst- sparande m.m., lagen ( 1992:1479 ) om lagerskatt på viss bensin, lagen ( 1992:1438 ) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen ( 1992:1439 ) om lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200) , lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på vissa jordbruks- produkter, lagen ( 1994:1563 ) om tobaksskatt, lagen ( 1994:1564 ) om alkoholskatt, lagen ( 1994:1776 ) om skatt på energi.

Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. lagen ( 1981:691 ) om socialavgifter och lagen ( 1994:1744 ) om allmänna egenavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (1953z272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift, skatte- tillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1971:1072 ) om förrnånsberättigade skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 å lagen ( 1971:1072 ) om förrnånsberättigade skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

1 51 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förmånsrätt enligt 11 å förrnånsrättslagen (1970:979) följer med fordran på

1. skatt och avgift, som anges i 1 å första stycket uppbördslagen (1953z272), samt skatt enligt lagen ( 1908:128 ) om bevillningsavgifter för sär- skilda förrnåner och rättigheter, lagen ( 1958:295 ) om sjömansskatt, kupong- skattelagen (1970:624) , lagen ( 1983:219 ) om tillfällig vinstskatt, lagen ( 1986:1225 ) om tillfällig förrnögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, under- stödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen ( 1990:661 ) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen ( 1991:586 ) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen ( 1991:591 ) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

2. skatt enligt mervärdesskattelagen ( 1994:200 ),

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel— skattelagen (1964:308), lagen ( 1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskromingslagen (1975z343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde

1 Senaste lydelse 1994:1788.

Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

papper, lagen ( 1983:1104 ) om särskild skatt för elektrisk kraft från kämkraft- verk, lagen ( 1984:351 ) om totalisatorskatt, lagen ( 1984:355 ) om skatt på vis- sa dryckesförpackningar, lagen ( 1984:404 ) om stämpelskatt vid inskrivningsmyn- digheter, lagen ( 1984:405 ) om stämpelskatt på aktier, lagen ( 1984:410 ) om avgift på bekämpningsmedel, lagen ( 1984:852 ) om lagerskatt på viss bensin,

lagen ( 1988:1567 ) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen ( 1990:582 ) om koldioxidskatt, lagen ( 1990:587 ) om svavelskatt, lagen ( 1990:613 ) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen ( 1990:662 ) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen ( 1990:1087 ) om lagerskatt på vis- sa oljeprodukter, lagen ( 1990:1427 ) om särskild premieskatt för grupplivför- säkring, m.m., lagen ( 1991:1482 ) om lotteriskatt, lagen ( 1991:1483 ) om skatt på vinstsparande m.m., lagen ( 1992:1479 ) om lagerskatt på viss bensin, lagen ( 1992:1438 ) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen ( 1992:1439 ) om lagerskatt på dieselolja, lagen ( 1994:1563 ) om tobaks- skatt, lagen (1994: 1564) om alkoholskatt, lagen ( 1994:1776 ) om skatt på energi,

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) , lagen ( 1976:339 ) om salu- vagnsskatt, fordonsskattelagen (1988:327) , lagen ( 1988:328 ) om fordons- skatt på utländska fordon,

5. tull, särskild avgift enligt 39 å tullagen (1973:670) och avgift enligt lagen ( 1968:361 ) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen ( 1967:340 ) 6. lagen ( 1984:409 ) om avgift på

om prisreglering pd jordbrukets om— rdde, lagen ( 1 974 :226) om prisreg- lering på fiskets område , lagen ( 1984:409 ) om avgift på gödselme- del, lagen ( 1990:615 ) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., la- gen ( 1990:616 ) om införande av la- gen ( 1990:615 ) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. och lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på sock- er och ris.

gödselmedel, lagen ( 1990:615 ) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen ( 1990:616 ) om införan- de av lagen ( 1990:615 ) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. och lagen ( 1994:1704 ) om lagerav— gift på vissa jordbruksprodukter.

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen ( 1984:668 ) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare,

8. avgift enligt lagen (1992272) om koncessionsavgift på televisionens om- råde. Förmånsrätten omfattar ej dröjsmålsavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träderi kraft den 1 april 1995.

Lagrådets yttrande Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-01-24

Närvarande: justitierådet Torkel Gregow, justitierådet Lars Å. Beckman, regeringsrådet Sigvard Holstad.

Enligt en lagrådsremiss den 19 januari 1995 (Jordbruksdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på socker och ris,

2. lag om ändring i lagen ( 1984:151 ) om punktskatter och prisreglerings- avgifter,

3. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971:69 ),

4. lag om ändring i lagen ( 1971:1072 ) om förrnånsberättigade skatteford- ringar m.m.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Kerstin Nyberg. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om lageravgift på socker och ris

4 & Denna paragraf, som är ny, innehåller i första stycket en hänvisning till den EG-förordning som grundar skyldighet att betala avgift på överlager av bl.a. ris och i andra stycket en föreskrift om avdrag för att förhindra att dubbla av- gifter tas ut på ett och samma parti ris. I andra stycket anges att från avgiften på överlager av ris avdrag får göras för den lageravgift som hänför sig till överlagret.

Bestämmelsen i andra stycket innebär enligt sin lydelse att avgiften på över— lager får reduceras med lageravgiften för motsvarande lager. Det torde emeller— tid inte vara förenligt med EG-förordningen att avgiften på överlager mins- kas. Förslaget i denna del synes vara föranlett av att, på grund av den nuva— rande lydelsen av förevarande lag, deklarationer avseende skyldighet att beta— la lageravgift kan antas redan ha avgetts; den avgiftsskyldige är därför förhind- rad atti sin deklaration avseende sådan avgift göra avdrag för avgift på över— lager. Enligt Lagrådets mening bör detta förhållande dock inte utgöra hinder mot att bestämmelsen konstrueras på sådant sätt att det är lageravgiften som skall reduceras. Eftersom deklarationer avseende lageravgift kan förutsättas redan ha avlämnats och beslut om avgiftsskyldigheten därmed ha meddelats. bör avdraget göras i samband med betalningen.

Med hänsyn till det anförda förordar Lagrådet att bestämmelsen ges föl- jande lydelse:

"Från lageravgiften för ris får den avgiftsskyldige vid betalningen göra av- drag med ett belopp motsvarande den avgift på överlager som kan hänföra sig till lagret.”

Bilaga 4

Övriga lagförslag

Förslagen lämnas utan erinran.

J ordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 februari 1995 Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Andersson, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Lindh

Regeringen beslutar proposition 1994/95:146 Ändringari lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på socker och ris.