Upphävd författning

Förordning (1994:1837) om ungdomsintroduktion

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1837
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om praktik för ungdomar i form av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning som följs av minst sex månaders anställning (ungdomsintroduktion).

2 §  Bestämmelser om ungdomsintroduktion finns också i lagen (1994:1835) om praktik för ungdomar i ungdomsintroduktion.

3 §  Benämningen arbetshandikappad har i denna förordning samma innebörd som motsvarande benämning i 3 § förordningen (1991:333) om lönebidrag.

Villkor för ungdomsintroduktion

4 §  Arbetslösa ungdomar får anvisas ungdomsintroduktion från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Praktiktiden skall ha fullgjorts innan de fyller 25 år.

5 §  En förutsättning för en sådan anvisning är att de arbetslösa ungdomarna inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller sysselsättas genom någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

6 §  Om arbetsförmedlingen bedömer det som nödvändigt, skall en ung arbetslös förbereda sig för arbete genom att delta i

 1. en kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete, eller
 2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning.

[S2]Ett sådant deltagande är då ett villkor för att han eller hon skall anvisas ungdomsintroduktion.

7 §  Praktiktiden får vara i högst fyra månader. Den skall följas av anställning i minst sex månader.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det kan kravet på anställning frångås i fråga om arbetshandikappade ungdomar samt utomnordiska ungdomar.

8 §  För arbetshandikappade gäller inte begränsningen av praktiktidens längd i 7 §. Tiden får förlängas i den omfattning som länsarbetsnämnden i varje enskilt fall bedömer vara lämplig.

Anvisning av platser för ungdomsintroduktion

9 §  Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelser med arbetsgivare om att dessa skall ta emot ungdomar på platser för ungdomsintroduktion.

[S2]En förutsättning för en överenskommelse är att arbetsgivaren

 • bedöms kunna följa en utvecklingsplan enligt 12 §,
 • lovar att för samma tid som praktiken avser inte lämna ersättning till praktikanten, samt
 • förbinder sig att -- om så krävs enligt 7 § -- anställa praktikanten under minst sex månader efter praktiktidens utgång.

10 §  Innan länsarbetsnämnden första gången anvisar någon till ungdomsintroduktion på en arbetsplats, skall nämnden ge den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren tillfälle att yttra sig.

11 §  En anvisad plats för ungdomsintroduktion skall omfatta verksamhet på heltid. Om det finns särskilda skäl får den dock omfatta verksamhet på deltid.

Individuell utvecklingsplan

12 §  Innan länsarbetsnämnden anvisar en plats för ungdomsintroduktion skall nämnden ha upprättat en individuell utvecklingsplan. Planen skall säkerställa att den unge under praktiktiden ges behövlig inskolning, handledning och praktisk yrkesutbildning. Den skall upprättas i samråd med den unge och med den arbetsgivare hos vilken ungdomsintroduktionen skall fullgöras.

Återkallande av anvisning

13 §  Länsarbetsnämnden skall under praktiktiden återkalla anvisningen, om

 1. den unge under praktiktiden utför förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt eller av obetydlig omfattning,
 2. arbetsgivaren eller den unge inte följer den utvecklingsplan som har upprättats enligt 12 §,
 3. den unge under praktiktiden tar emot ersättning som brukar lämnas i en anställning för samma tid som avses med praktiken, eller
 4. den unge gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet under praktiktiden.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

14 §  Under praktiktiden har den unge rätt till utbildningsbidrag i form av dagpenning. Dagpenningen beräknas enligt 20--22 §§ förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.

[S2]Arbetshandikappade ungdomar har efter tolv månaders praktik rätt till en dagpenning om lägst 475 kronor. Såsom praktik räknas i detta hänseende också tid då den arbetshandikappade haft en särskild inskolningsplats enligt den upphävda lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare eller ungdomspraktik.

15 §  Länsarbetsnämndens anvisning av ungdomar till platser för ungdomsintroduktion innebär att nämnden har beslutat att ungdomarna har rätt till utbildningsbidrag under praktiktiden. Den allmänna försäkringskassan beräknar bidragets storlek och betalar ut bidraget.

16 §  Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden lämna ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till den unge under praktiktiden.

Återbetalningsskyldighet

17 §  På utbildningsbidrag enligt denna förordning skall tillämpas bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 22 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad som där sägs om länsarbetsnämnd skall dock i stället gälla allmän försäkringskassa.

Överklagande

18 §  Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning av en plats för ungdomsintroduktion får överklagas av den som har anvisats platsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas.

19 §  I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap.10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Bestämmelser i annan förordning

20 §  I fråga om den som fullgör sådan praktik som ingår i ungdomsintroduktion enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, nämligen

Bemyndigande

21 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Om en åtgärd skall vidtas av de allmänna försäkringskassorna, meddelas dock föreskrifterna av Riksförsäkringsverket efter samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1994:1837) om ungdomsintroduktion

Förarbeten
Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1995:711

  Omfattning
  upph.