Upphävd författning

Förordning (1991:333) om lönebidrag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-05-08
Ändring införd
SFS 1991:333 i lydelse enligt SFS 1998:576
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1984:519) om introduktions- och lönebidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag i form av lönebidrag.

2 §  Lönebidrag lämnas för att bereda anställning åt arbetshandikappade för vilka andra åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering.

[S2]Lönebidrag får även i vissa fall lämnas för att underlätta fortsatt anställning för arbetshandikappade.

[S3]För tiden den 1 juli 1994 - den 31 december 1998 får lönebidrag beviljas även för en arbetshandikappad anställd som riskerar att förlora anställningen i samband med personalminskningar eller omstruktureringar av verksamheten och som bedöms därefter bli långvarigt arbetslös. Förordning (1997:1288).

2 a §  Som alternativ till lönebidrag enligt 2 § får lönebidrag även lämnas för att en funktionshindrad arbetstagare skall få bistånd av en stödperson under introduktion och träning på arbetsplatsen samt för att kunna utföra arbetet.

[S2]För sådant bidrag gäller 10 §, 14 a §, 15, 16 samt 18-20 §§ i denna förordning. Förordning (1998:576).

3 §  Med arbetshandikappade avses i denna förordning arbetssökande som på grund av fysiska, psykiska, förståndsmässiga eller socialmedicinska handikapp har nedsatt arbetsförmåga och som därför har eller kan förväntas få svårigheter att få eller behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Förordning (1992:338).

Allmänna villkor för lönebidrag

4 §  Lönebidrag får lämnas till arbetsgivare som nyanställer en arbetshandikappad.

[S2]För en arbetshandikappad som redan är anställd hos arbetsgivaren får lönebidrag lämnas endast om den anställde återgår till arbetet efter att ha haft helt sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och bedöms inte kunna behålla anställningen utan att bidraget lämnas. Förordning (1995:724).

5 §  Om en offentlig arbetsgivare anställer en person som har sysselsatts i skyddat arbete hos arbetsgivaren enligt förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, skall anställningen anses som en nyanställning.

6 §  Bidrag får lämnas endast om arbetstagaren anvisas till anställningen av den offentliga arbetsförmedlingen och om förmedlingen bedömer att arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena är lämpliga för arbetstagaren.

7 §  Bidrag får beviljas endast under förutsättning att lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller att lönen och förmånerna är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

8 §  Övergår en arbetshandikappad för vilken lönebidrag lämnas till en anställning utan sådant bidrag, får bidragsgivningen återupptas inom tre år, om den handikappades arbetsförmåga försämras.

9 §  Bidrag får lämnas längst till och med utgången av månaden före den då den anställde fyller 65 år eller, om det finns särskilda skäl, till och med utgången av den månad då den anställde fyller 66 år.

10 §  Bidrag får inte lämnas för den som

 1. är anställd inom Samhall, eller
 2. varaktigt sysselsätts vid en arbetsplats som är anordnad för beredskapsarbete eller vid en annan tillfällig arbetsplats som inte ingår i en myndighets ordinarie organisation. Förordning (1993:328).

11 §  Bidrag får inte heller lämnas för anställda för vilka bidrag till arbetsbiträde lämnas. Detta gäller dock inte i fråga om gravt handikappade som behöver personlig hjälp på arbetsplatsen. Om lönebidrag och bidrag till arbetsbiträde lämnas samtidigt, får bidragen tillsammans inte överstiga lönekostnaden för den anställde.

Lönebidragets storlek m.m.

12 §  Lönebidragets storlek bestäms med hänsyn tagen till den arbetshandikappade personens arbetsförmåga och graden av funktionsnedsättning.

[S2]Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar högst 80 procent av lönekostnaden för den arbetshandikappade personen.

[S3]För personer som anställts med lönebidrag före den 1 juli 1995 får bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar högst 90 procent av lönekostnaden. Vid förlängning av ett sådant lönebidrag enligt 14 § andra stycket får bidrag lämnas med högst 80 procent av lönekostnaden. Om arbetsgivaren är en allmännyttig organisation och arbetstagaren varit anställd mer än fyra år inom en allmännyttig organisation får vid en sådan förlängning bidrag lämnas med högst oförändrat belopp, dock längst till och med den 30 juni 1997. Om i ett sådant fall beslut om förlängning har fattats under tiden den 1 januari - den 31 december 1996 och arbetstagaren till följd av att bidragsnivån bestämts lägre har sagts upp av arbetsgivaren, men anställningsförhållandet inte avslutats före den 1 januari 1997, får vid en omprövning av beslutet bidraget till och med den 30 juni 1997 bestämmas till högst det belopp som gällde före beslutet om förlängning. Har anställningsförhållandet avslutats senare än den 30 juni 1996 men före den 15 juli 1996, får vid en återanställning lönebidraget bestämmas som om anställningsförhållandet inte hade upphört.

[S4]En allmännyttig organisation får, från och med den 1 juli 1997, vid nyanställning av en arbetshandikappad person som anvisats av länsarbetsnämnden, beviljas bidrag med högst 90 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden för den anställde. Detsamma gäller i samband med en förlängning av ett beslut om lönebidrag enligt 14 § andra stycket. Den del av bidraget som överstiger 80 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden får dock endast efter särskild ansökan beviljas om

 • arbetet är lämpligt utformat efter den sökandes behov och bidrar till att den anställde kan utvecklas, rehabiliteras och förbättra sin arbetsförmåga, och
 • arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

[S5]Bidrag får dock lämnas med ett belopp som motsvarar högst lönekostnaden för arbetshandikappade eller funktionshindrade arbetstagare som

 1. är berättigade till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 2. på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller som varit borta från arbetslivet under längre tid, eller
 3. har mer än ett svårare funktionshinder. Förordning (1997:584).

12 a §  Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vad som avses med allmännyttig organisation utifrån reglerna om beskattning av ideella föreningar i enlighet med lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förordning (1997:584).

13 §  Bidragsgrundande lönekostnad är bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön eller utbetald semesterersättning samt avgifter som skall betalas enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande försäkringar. När bidrag beslutas skall ett bidragsbelopp i kronor fastställas. Detta belopp skall gälla hela beslutsperioden. Vid oavlönad frånvaro skall bidraget reduceras proportionellt med frånvaron.

[S2]Som bidragsgrundande lönekostnader får endast räknas lönekostnader som hänför sig till normal veckoarbetstid.

[S3]Den del av den anställdes månadslön vid heltidsarbete som överstiger 13 700 kronor får inte läggas till grund för bidrag. Om det finns skäl för det får dock bidrag enligt 2 a § grundas på en månadslön som överstiger 13 700 kronor. Förordning (1995:724).

14 §  Lönebidrag får lämnas för en tid av högst fyra år. Bidraget skall omprövas regelbundet.

[S2]Bidraget får förlängas utöver det fjärde anställningsåret, endast om det är motiverat med hänsyn till den arbetshandikappades arbetsförmåga och möjligheter att övergå till en anställning utan lönebidrag. Bidraget skall i sådana fall omprövas regelbundet med högst tre års mellanrum. Förordning (1993:732).

Särskilda regler för lönebidrag för stödperson

14 a §  Bidrag enligt 2 a § får lämnas till lönekostnaden för en stödperson åt en funktionshindrad arbetstagare som, efter anvisning av den offentliga arbetsförmedlingen, har anställts på för anställningen normalt gällande villkor utan att lönebidrag eller bidrag till arbetsbiträde för den funktionshindrade arbetstagaren lämnats till arbetsgivaren.

[S2]Bidrag får lämnas längst till och med utgången av månaden före den då den funktionshindrade arbetstagaren fyller 65 år.

[S3]Bidraget får lämnas för en tid av ett år. Om det finns skäl för det får bidragsperioden förlängas till två år. Förordning (1993:328).

Övriga bestämmelser

15 §  Bestämmelserna i 19, 21 och 22 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas.

16 §  Lönebidraget lämnas i form av ett per dag beräknat belopp. Vid deltidsarbete reduceras lönebidraget i proportion till arbetstiden.

[S2]Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från länsarbetsnämnden månadsvis i efterskott efter hand som arbetet fortskrider. Arbetsgivaren förlorar rätten till stöd som inte rekvirerats inom tre månader från arbetsmånadens slut. Förordning (1997:584).

17 §  Länsarbetsnämnden skall i samverkan med arbetsgivaren vidta åtgärder för att främja att den som har en anställning för vilken bidrag lämnas, så snart som möjligt övergår till en anställning utan bidrag. Den skall också i samråd med den som är anställd med lönebidrag upprätta en individuell och målinriktad handlingsplan i syfte att underlätta övergången till en anställning utan bidrag. Lag (1997:584).

17 a § har upphävts genom förordning (1995:1291).

18 §  Innan ett ärende om bidrag avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.

19 §  Beslut att inte anvisa någon till en anställning för vilken lönebidrag lämnas får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket.

20 §  AMS meddelar de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Föreskrifter som berör statsförvaltningen meddelas efter samråd med statens arbetsgivarverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:333) om lönebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 då förordningen (1984:519) om introduktions- och lönebidrag skall upphöra att gälla. De nya föreskrifterna gäller även bidrag som har beslutats enligt den upphävda förordningen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:338) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:845) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:328) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:203, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:AU12
  Omfattning
  ändr. 10 §; nya 2 a, 14 a §§, rubr. närmast före 14 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:732) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. I fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet skall de nya bestämmelserna tillämpas senast från och med den 1 januari 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 13, 14 §§; ny 17 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:371) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. I fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet gäller 13 § tredje stycket i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:190, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU12
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:340) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1995-04-15

Förordning (1995:724) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU12
  Omfattning
  ändr. 2. 2 a, 4, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1291) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:61, Prop. 1995/96:96, Bet. 1995/96:AU4
  Omfattning
  upph. 17 a §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:538) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:276, Bet. 1995/96:AU15
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:822) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-15

Förordning (1996:1428) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:102, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:AU1
  Omfattning
  ändr. 2, 2 a, 12 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:584) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
  2. För beslut om anställning med lönebidrag och beslut om omprövning av lönebidrag som fattats före den 1 juli 1997 skall 16 § i dess äldre lydelse gälla.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 12, 16, 17 §§; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1288) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

  Omfattning
  ändr. 2, 2 a §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:576) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

Förarbeten
Rskr. 1997/98:317, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU27
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 2000:630

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för personer som enligt beslut som fattats före den 1 augusti 2000 tar del av bidrag eller verksamhet enligt dem.
Omfattning
upph.