Inaktuell version

Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Version: 2006:10

(IURF)

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om tillämpningen av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) med avseende på andra länder och mellanstatliga organisationer.

[S2]Vid tillämpningen av upphovsrättslagen skall den som är medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ett EES-land) alltid behandlas som om han vore svensk medborgare. Vid tillämpningen av lagen skall en juridisk person från ett EES-land alltid behandlas som en svensk juridisk person och en juridisk person med säte i ett EES-land alltid behandlas som en juridisk person med säte i Sverige. Förordning (1995:1275).

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk

2 §  Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas på

 1. verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige inom den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernunionen),
 2. verk som först har getts ut i ett annat unionsland än Sverige,
 3. verk som först har getts ut i ett land utanför unionen och därefter inom trettio dagar i ett unionsland,
 4. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett annat unionsland än Sverige,
 5. byggnadsverk som är uppförda i ett annat unionsland än Sverige, och
 6. verk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av en byggnad som är uppförd i ett annat unionsland än Sverige eller som på något annat sätt är fast förenade med marken i ett sådant land.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn på sedvanligt sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dess producent, om inte något annat visas.

[S3]Bestämmelserna i 26 j § upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat unionsland än Sverige, om det andra unionslandet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

[S4]Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovsrättslagen. Förordning (1995:1275).

3 §  Skyddet enligt svensk lag skall inte gälla när skyddstiden i verkets hemland har gått ut.

[S2]Om verket först har getts ut i ett unionsland, är detta land verkets hemland. Om verket inom trettio dagar har getts ut i flera unionsländer, är hemlandet det land som har den kortaste skyddstiden. Om verket inom trettio dagar har getts ut i ett land utanför unionen och i ett unionsland, är unionslandet hemland.

[S3]Om ett verk inte har hemland inom unionen enligt andra stycket, är hemlandet det unionsland där upphovsmannen är medborgare eller har sin vanliga vistelseort. För filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett unionsland är dock detta land hemland. För byggnadsverk som är uppförda i ett unionsland, för konstverk som utgör del av en byggnad som är uppförd i ett unionsland och för konstverk som på något annat sätt är fast förenade med marken i ett sådant land är detta land hemland.

4 §  I fråga om ett avtal om bidrag till ett filmverk som avses i 2 § 1--4 gäller vad som sägs i 39 § upphovsrättslagen, om inte något annat följer av avtalet. Lagen i det land där filmproducenten har sitt säte eller sin vanliga vistelseort bestämmer huruvida ett sådant avtal skall vara skriftligt för att det skall ha en sådan verkan som avses i första meningen.

[S2]Första stycket tillämpas också på avtal om bidrag till sådana filmverk som avses i 60 § upphovsrättslagen om verket enligt 3 §

 1. har hemland i ett annat unionsland än Sverige, eller
 2. har hemland i Sverige utan att svensk lag skall tillämpas på avtalet.

5 §  Bestämmelserna i 2--4 §§ skall tillämpas också i fråga om rätten till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.

6 §  Följande andra länder än Sverige ingick den 1 april 1994 i Bernunionen: Albanien, Argentina, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Benin, Bolivia, Bosnien och Herzegovina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, El Salvador, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Gabon, Gambia, Ghana, Grekland, Guinea, Guinea-Bissau, Heliga Stolen, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jugoslavien, Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, Kongo, Kroatien, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Tidigare jugoslaviska republiken Makedonien, Malawi, Marocko, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Namibia, Nederländerna, Nya Zeeland, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Ruanda, Santa Lucia, Schweiz, Senegal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sri Lanka, Surinam, Sydafrika, Tchad, Thailand, Tjeckiska republiken, Togo, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe och Österrike.

Världskonventionen om upphovsrätt

7 §  Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas på

 1. verk av den som är medborgare i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till Världskonventionen om upphovsrätt i dess ursprungliga lydelse eller den ändrade lydelse som den fick i Paris den 24 juli 1971,
 2. verk av den som har hemvist i ett land som avses i 1, om landet genom sin lagstiftning likställer honom med sina egna medborgare när det gäller tillämpningen av Världskonventionen,
 3. verk av statslösa eller flyktingar som har sin vanliga vistelseort i ett land som är anslutet till tilläggsprotokoll 1 till konventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse, och
 4. verk som först har getts ut i ett land som är anslutet till konventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 j och 44 a §§upphovsrättslagen. Förordning (1995:1275).

8 §  Skyddet enligt svensk lag skall inte gälla när skyddstiden i verkets hemland har gått ut.

[S2]Om verket först har getts ut i ett land som är anslutet till Världskonventionen, är detta land verkets hemland. Om verket inom trettio dagar har getts ut i flera sådana länder, är hemlandet det land som har den kortaste skyddstiden. Om verket först har getts ut i ett land som inte är anslutet till konventionen eller om verket inte har getts ut, är hemlandet det konventionsland där upphovsmannen är medborgare eller, under de förutsättningar som anges i 7 §2 och 3, har hemvist eller sin vanliga vistelseort.

9 §  Bestämmelserna i 7 och 8 §§ gäller inte verk vars hemland enligt 3 § är

 1. ett land inom Bernunionen, eller
 2. ett land som har trätt ut ur unionen efter den 1 januari 1951. Bestämmelserna gäller dock om landet
  • är ett utvecklingsland enligt b i tilläggsdeklarationen om artikel XVII i den ändrade lydelsen av Världskonventionen, och
  • vid utträdet ur Bernunionen deponerade ett meddelande hos generaldirektören för Förenta nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur (UNESCO) om att landet betraktar sig som ett utvecklingsland.

10 §  Bestämmelserna i 7--9 §§ skall tillämpas också i fråga om rätten till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.

11 §  Följande andra länder än Sverige var den 1 april 1994 anslutna till

 1. Världskonventionen i dess ursprungliga lydelse: Algeriet, Andorra, Argentina, Australien, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Bolivia, Bosnien och Herzegovina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Gabon, Gambia, Ghana, Grekland, Guatemala, Guinea, Haiti, Heliga Stolen, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kina, Kongo, Kroatien, Kuba, Laos, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, Malawi, Marocko, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Nya Zeeland, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republiken Korea, Ruanda, Ryska Federationen, Schweiz, Senegal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, St Vincent and the Grenadines, Tadjikistan, Tjeckiska republiken, Trinidad och Tobago, Tunisien, Tyskland, Ungern, Venezuela, Zambia och Österrike.
 2. Världskonventionen i den ändrade lydelse som den fick i Paris den 24 juli 1971: Algeriet, Australien, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bolivia, Bosnien och Herzegovina, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Gabon, Gambia, Guinea, Heliga Stolen, Indien, Italien, Japan, Jugoslavien, Kamerun, Kenya, Kina, Kongo, Kroatien, Marocko, Mexiko, Monaco, Namibia, Nederländerna, Niger, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republiken Korea, Ruanda, Schweiz, Senegal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, St Vincent and the Grenadines, Tadjikistan, Tjeckiska republiken, Trinidad och Tobago, Tunisien, Tyskland, Ungern och Österrike.
 3. tilläggsprotokoll 1 till Världskonventionen i dess ursprungliga lydelse: Argentina, Australien, Bangladesh, Belgien, Bolivia, Bosnien och Herzegovina, Brasilien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Gabon, Gambia, Ghana, Grekland, Guatemala, Guinea, Haiti, Heliga Stolen, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Kambodja, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kongo, Kroatien, Kuba, Laos, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, Marocko, Mauritius, Monaco, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Nya Zeeland, Niger, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republiken Korea, Ruanda, Senegal, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Tunisien, Tyskland, Venezuela och Österrike.
 4. tilläggsprotokoll 1 till Världskonventionen i den ändrade lydelsen: Australien, Bangladesh, Bolivia, Bosnien och Herzegovina, Brasilien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Egypten, El Salvador, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Gabon, Gambia, Guinea, Heliga Stolen, Indien, Italien, Japan, Jugoslavien, Kenya, Kongo, Kroatien, Marocko, Monaco, Namibia, Nederländerna, Niger, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republiken Korea, Ruanda, Schweiz, Senegal, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Tunisien, Tyskland och Österrike.

Verk av Förenta nationerna m. m.

12 §  Bestämmelserna om upphovsrätt och rätt till fotografisk bild i upphovsrättslagen skall tillämpas på

 1. verk och fotografiska bilder som först har getts ut av Förenta nationerna, något av Förenta nationernas fackorgan eller Organisationen av amerikanska stater, och
 2. outgivna verk och fotografiska bilder som någon av dessa organisationer får ge ut.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 j och 44 a §§upphovsrättslagen. Förordning (1995:1275).

Romkonventionen

13 §  Bestämmelserna i 45 och 48 §§upphovsrättslagen och till dessa anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas på framföranden och på ljudradio- och televisionsutsändningar som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till Internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (Romkonventionen). Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen skall dessutom tillämpas på utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i ett konventionsland.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om tillgängliggörande för allmänheten i 45 § andra stycket och om spridning till allmänheten i 48 § andra stycket upphovsrättslagen.

[S3]Bestämmelserna i 47 § upphovsrättslagen och till denna anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas på ljudupptagningar som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till Romkonventionen. Detta gäller dock inte ljudupptagningar som har gjorts i Australien, Fiji, Kongo, Luxemburg, Monaco eller Niger. Förordning (1995:449).

14 §  Skyddet enligt 13 § skall inte gälla när skyddstiden har gått ut i det land där framförandet, ljudupptagningen eller utsändningen gjordes. I fråga om utsändningar som skyddas enligt 13 § första stycket andra meningen skall skyddet inte gälla när skyddstiden i det land där företaget har sitt säte har gått ut.

15 §  Till Romkonventionen var den 1 april 1994 följande andra länder än Sverige anslutna: Argentina, Australien, Barbados, Bolivia, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Guatemala, Honduras, Irland, Italien, Jamaica, Japan, Kongo, Lesotho, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Nederländerna, Niger, Nigeria, Norge, Panama, Paraguay, Peru, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Uruguay och Österrike.

Den Europeiska televisionsöverenskommelsen

16 §  Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till denna anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas på televisionsutsändningar som görs i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till Europeiska överenskommelsen den 22 juni 1960 om skydd för televisionsutsändningar samt tilläggsprotokoll den 22 januari 1965 och den 21 mars 1983. Bestämmelserna skall också tillämpas på utsändningar av televisionsföretag som har sitt säte i ett sådant land.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om spridning till allmänheten i 48 § andra stycket upphovsrättslagen.

[S3]Skyddet enligt första stycket skall inte gälla när skyddstiden har gått ut i det land där utsändningen ägde rum eller televisionsföretaget har sitt säte.

[S4]I fråga om televisionsutsändningar från Storbritannien skall skyddet mot olovlig upptagning av en utsändning på en anordning genom vilken den kan återges och skyddet mot olovlig överföring från en sådan anordning till en annan inte gälla upptagning av stillbilder genom fotografi och framställning av exemplar av sådana bilder. Förordning (1995:449).

17 §  Till överenskommelsen var den 1 april 1994 följande andra länder än Sverige anslutna: Danmark, Frankrike, Norge, Storbritannien och Tyskland.

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter

18 §  Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige som är anslutet till Världshandelsorganisationen och därmed har godkänt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (ett WTO-land).

[S2]Bestämmelserna i 26 j § upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land, om det andra landet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

[S3]Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovsrättslagen. Förordning (1995:1275).

19 §  Bestämmelserna i 3 § skall tillämpas även på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land.

[S2]Bestämmelserna i 4 § skall tillämpas även i fråga om ett avtal om bidrag till ett filmverk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land. Förordning (1995:1275).

20 §  Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas på ett framförande av den som är medborgare i ett WTO-land, dock endast såvitt gäller

 1. upptagning av framförandet på ljudanordning genom vilken det kan återges,
 2. trådlös utsändning av framförandet i ljudradio eller television eller tillgängliggörande för allmänheten av framförandet genom direkt överföring,
 3. överföring av framförandet från en ljudanordning genom vilken det kan återges till en annan sådan anordning och
 4. tillgängliggörande för allmänheten av framförandet genom uthyrning av ljudupptagningar. Förordning (1995:1275).

21 §  Bestämmelserna i 46 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas på ljudupptagningar vars framställare är medborgare i ett WTO-land eller juridisk person från ett WTO-land såvitt avser tillgängliggörande för allmänheten genom uthyrning. Förordning (1995:1275).

22 §  Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall tillämpas på utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har säte i ett WTO-land, dock endast såvitt gäller

 1. upptagning av utsändningar på anordningar genom vilka de kan återges,
 2. trådlös återutsändning av utsändningar,
 3. återgivning för allmänheten av televisionsutsändningar på platser där allmänheten har tillträde mot inträdesavgift,
 4. överföring av utsändningar från anordningar genom vilka de kan återges till andra anordningar och
 5. spridning till allmänheten av ljudupptagningar genom uthyrning. Förordning (1995:1275).

23 §  Till Världshandelsorganisationen var den 1 januari 1996 följande andra länder än Sverige anslutna: Antigua och Barbuda, Argentina, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Bolivia, Botzwana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Djibouti, Dominica, Dominikanska Republiken, Egypten, Elfenbenskusten, El Salvador, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Gabon, Ghana, Grekland, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Kanada, Kenya, Kuba, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Mauritanien, Mauritius, Mexiko, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nya Zeeland, Nicaragua, Nigeria, Norge, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republiken Korea, Rumänien, Santa Lucia, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sri Lanka, St Lucia, St Vincent and the Grenadines, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Thailand, Tjeckiska republiken, Togo, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Uganda, Ungern, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe och Österrike. Förordning (1995:1275).

Tillämpning av det internationella skyddet i tiden

24 §  Bestämmelserna i 2 - 11 samt 18 och 19 §§ gäller även verk som har kommit till före den dag då landet blev medlem av Bernunionen, bundet av Världskonventionen eller anslutet till Världshandelsorganisationen.

[S2]Exemplar av verk som har framställts före den dagen får fritt spridas och visas. Bestämmelserna om uthyrning och utlåning i 19 § upphovsrättslagen tillämpas dock också på sådana exemplar.

[S3]Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel som för mångfaldigande av ett visst verk har framställts före den dagen får användas för sitt ändamål under två år och sex månader från den dagen. I fråga om exemplar som har framställts med stöd av denna bestämmelse skall i andra stycket tillämpas. Förordning (1995:1275).

25 §  Bestämmelserna i 24 § tillämpas också på rättigheter som skyddas på grund av 5, 10, 13 - 17 och 19 - 23 §§. Förordning (1995:1275).

Framställare av kataloger m.m.

26 §  Bestämmelserna i 49 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, utöver vad som följer av 1 § andra stycket, tillämpas på arbeten vars framställare har sin vanliga vistelseort i ett EES-land. Bestämmelserna skall tillämpas även på arbeten vars framställare är juridisk person från ett EES-land och har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i ett EES-land. Om den juridiska personen har sitt säte i ett EES- land men inte sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet där, skall bestämmelserna dock tillämpas endast om arbetet ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats i ett EES-land.

[S2]Detta tillämpas också på arbeten vars framställare har motsvarande anknytning till Isle of Man. Förordning (2003:641).

Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagningar

27 §  Bestämmelserna i 26 k-26 m §§upphovsrättslagen skall, under de förutsättningar som anges i andra stycket, tillämpas på

 1. verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige, och
 2. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller endast om det andra landet har genomfört en ersättningsordning för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, vilken ger motsvarande möjlighet till ersättning för svenska rättighetshavare. De skall inte tillämpas om skyddstiden för verket har löpt ut i rättighetshavarens hemland. Förordning (2006:10).

28 §  Bestämmelserna i 45 och 46 §§upphovsrättslagen skall när det gäller hänvisningarna till 26 k-26 m §§ samma lag, under de förutsättningar som anges i andra stycket, tillämpas på

 1. framföranden av den som är medborgare i ett annat land än Sverige, och
 2. upptagningar av ljud eller rörliga bilder vars framställare är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige eller är en juridisk person från ett annat land.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller endast om det andra landet har genomfört en ersättningsordning för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, vilken ger motsvarande möjlighet till ersättning för svenska rättighetshavare. De skall inte tillämpas om skyddstiden för framförandet eller upptagningen har löpt ut i rättighetshavarens hemland. Förordning (2006:10).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden m. m. skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:449) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

  Omfattning
  ändr. 13, 16 §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1995:1275) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 7, 12, 18, 19 §§; rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 24 §; nya 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§; ny rubr. närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:792) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

  Omfattning
  ny 26 §, rubr. närmast före 26 §
  CELEX-nr
  396L0009
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2003:641) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2006:10) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

Omfattning
nya 27, 28 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraftträder
2006-02-16

Förordning (2007:520) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 18 §§; ny 29 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

Omfattning
upph. 6, 11, 15, 17, 23 §§; nuvarande 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 §§ betecknas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 30 §§; ändr. de nya 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 31, 32 §§; rubr. närmast före nuvarande 7, 12, 13, 16, 18, 24, 26 §§ sätts närmast före de nya 6, 10, 11, 15, 16, 31, 30 §§; nya 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 21, 24 §§
Ikraftträder
2010-03-14

Förordning (2009:675) om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2008:851

Förordning (2009:1420) om ändring i förordningen (2009:675) om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2008:851