Förordning (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1966 i lydelse enligt SFS 2016:693
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1994:752) om omföring av vissa allmänna avgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning regleras omföring mellan vissa inkomsttitlar på statsbudgeten beträffande allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift samt överföring av sådana avgifter till Allmänna pensionsfonden.

[S2]Med restförda avgifter menas av Skatteverket beslutad nedsättning av avgifter på grund av skuldsanering, F-skuldsanering, ackord och företagsrekonstruktion samt restförda avgifter minskade med indrivna avgifter. Förordning (2016:693).

2 §  Pensionsmyndigheten ska omföra den allmänna pensionsavgiften. Förordning (2009:1183).

3 §  Omföring av pensionsavgiften skall ske från inkomsttiteln fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln allmän pensionsavgift.

4 § Har upphävts genom förordning (1997:1002).

5 §  Pensionsmyndigheten ska under månaderna februari till och med december under beskattningsåret omföra en tolftedel av det i januari månad under beskattningsåret preliminärt beräknade omföringsbeloppet avseende hela beskattningsåret.

[S2]Omföringsbeloppet under januari månad året efter beskattningsåret ska utgöras av skillnaden mellan det i december månad preliminärt beräknade omföringsbeloppet avseende hela beskattningsåret och summan av de under beskattningsåret tidigare omförda preliminära beloppen.

[S3]Regeringskansliet ska i januari och december månad under beskattningsåret lämna Pensionsmyndigheten uppgift om de preliminära omföringsbelopp som avses i första och andra styckena. Förordning (2011:1451).

6 §  Skatteverket ska i december månad året efter beskattningsåret lämna Pensionsmyndigheten uppgift om dels den debiterade allmänna pensionsavgiften avseende beskattningsåret, dels under samma år beräknade restförda avgifter. Skatteverket ska i december månad även lämna uppgift om det belopp varmed tidigare debiterade avgifter ändrats efter omprövning. Förordning (2011:1451).

7 §  Skillnaden mellan preliminärt omfört belopp för ett beskattningsår och debiterad avgift för samma beskattningsår ska regleras senast i februari månad andra året efter beskattningsåret. Avgift som ändrats efter omprövning regleras i februari månad året efter det att uppgift om ändringsbelopp lämnats. Förordning (2011:1451).

8 §  Överföring av allmän pensionsavgift till Första–Fjärde AP-fonderna, enligt 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, ska avse debiterad avgift minskad med beräknade restförda avgifter. Skillnaden mellan till Första– Fjärde AP-fonderna preliminärt överförd avgift för ett beskattningsår och debiterad avgift för samma beskattningsår minskad med under samma år beräknade restförda avgifter ska regleras senast i februari månad andra året efter beskattningsåret. Förordning (2011:1451).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången på avgifter som skall uppbäras uppbördsmånaden februari 1995.
  2. Förordningen (1994:752) om omföring av vissa allmänna avgifter skall upphöra att gälla vid utgången av uppbördsmånaden januari 1995. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för avgifter som belöper på tid före utgången av år 1994.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:1002) om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången på avgifter som skall uppbäras under februari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före utgången av år 1997.
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6, 7 §§; ny 8 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1522) om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-12-15

Förordning (2003:976) om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:938) om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1183) om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången på avgifter som avser inkomståret 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser inkomstår före 2010.
Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:1451) om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Förordningen tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2016:693) om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-11-01