Upphävd författning

Förordning (1994:752) om omföring av vissa allmänna avgifter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:752
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning regleras omföring mellan vissa inkomsttitlar på statsbudgeten beträffande avgifter enligt

  1. lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift,
  2. lagen (1993:1441) om allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet.

2 §  Riksförsäkringsverket skall omföra de allmänna avgifterna.

3 §  Omföring av den allmänna sjukförsäkringsavgiften skall ske från inkomsttiteln fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln allmän sjukförsäkringsavgift.

4 §  Omföring av den allmänna avgiften för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet skall ske från inkomsttiteln fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln övriga socialavgifter.

5 §  Riksrevisionsverket skall i januari och december månad under inkomståret lämna Riksförsäkringsverket uppgift om de preliminära omföringsbeloppen.

[S2]Riksförsäkringsverket skall varje uppbördsmånad under inkomståret omföra en tolftedel av de i januari månad under inkomståret preliminärt beräknade omföringsbeloppen.

[S3]Omföringsbeloppen avseende uppbördsmånaden januari skall utgöras av skillnaden mellan de i december månad preliminärt beräknade omföringsbeloppen och de under inkomståret tidigare omförda preliminära beloppen.

6 §  Riksskatteverket skall i december månad året efter inkomståret lämna Riksförsäkringsverket uppgift om den slutliga allmänna sjukförsäkringsavgiften och den slutliga allmänna avgiften för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet. Riksskatteverket skall vid samma tidpunkt även lämna uppgift om skillnadsbelopp avseende slutliga avgifter som ändrats efter omprövning.

7 §  Skillnaden mellan preliminärt omfört belopp för ett inkomstår och slutlig avgift för samma år skall regleras senast i februari månad andra året efter inkomståret. Avgift som ändrats efter omprövning regleras i februari månad året efter det att uppgift om skillnadsbelopp lämnats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:752) om omföring av vissa allmänna avgifter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Omföring enligt 4 § skall ske första gången uppbördsmånaden augusti 1994.
  3. Riksrevisionsverket skall senast den 15 juli 1994 lämna Riksförsäkringsverket uppgift om preliminära omföringsbelopp avseende uppbördsmånaderna juli--december 1994. Riksförsäkringsverket skall för denna period dela de preliminära omföringsbeloppen med antalet uppbördsmånader för omföring under respektive uppbördsmånad.
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1966

    Omfattning
    upph.