Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1744 i lydelse enligt SFS 2011:1369
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna pensionsavgifter skall betalas enligt denna lag. Lag (1997:937).

3 §  Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i 59 kap.socialförsäkringsbalken, dels på sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 59 kap. samma balk om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

[S2]Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

[S3]Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken. Därvid ska i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

[S4]Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Lag (2010:1261).

Prop. 2001/02:9: I paragrafen har den högsta gräns som de allmänna pensionsavgifterna skall beräknas på ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp. Under åren 1999–2000 har inkomstbasbeloppet likställts med det förhöjda prisbasbeloppet och under år 2001 har inkomstbasbeloppet motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet. Från och med årsskiftet 2001/2002 och år därefter skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindexet. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas ...

4 §  Avgift ska inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken.

[S2]Avgift ska inte heller betalas på inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap.socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1261).

Prop. 2000/01:96: Den som uppbär sådana inkomster som är pensionsgrundande enligt 2 kap. LIP skall enligt bestämmelserna i denna lag betala allmän pensionsavgift med 7 procent av inkomsten. Vid beräkning av avgiften bortses från sådana inkomster till den del summan därav överstiger 8,07 förhöjda prisbasbelopp. Avgiften används till finansiering av inkomst- och tilläggspension enligt LIP samt tilläggspension i form av ålderspension enligt AFL. ...

5 §  Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut om slutlig skatt. Lag (2011:1369).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om avgift som avser tiden före den 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:81, Prop. 1994/95:41, Bet. 1994/95:SfU6
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1956) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen. I stället för vad som sägs i 3 § tredje stycket skall vid fastställandet av skattetabeller enligt 4 § uppbördslagen (1953:272) för inkomståret 1995, avgifterna beräknas på summan av inkomsterna till den del summan inte överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§, 1 p övergångsbest.

Lag (1995:503) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering. Äldre bestämmelser gäller beträffande skattskyldig med inkomst av näringsverksamhet för vilken beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:320
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1493) om ändring i lagen (1944:1744) om allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. De nya bestämmelserna tillämpas på skattepliktig ersättning som uppbärs från och med den dagen. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1995 skall därvid, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1995 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:439) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:258, Prop. 1995/96:149, Bet. 1995/96:SfU7
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:682) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ny 8 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1065) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om avgiftspliktig inkomst som uppbärs under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,95 procent.
  3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:22, Prop. 1995/96:209, Bet. 1996/97:SfU4
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering. Lag (1997:937).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:544) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:936) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:937) om ändring i lagen (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §, övergångsbest. till 1996:1342

Lag (1998:680) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1999.
 3. Den äldre bestämmelsen i 4 § första stycket gäller fortfarande för avgiftspliktiga som är födda år 1937 eller tidigare.
 4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 5. Under åren 1999 och 2000 används avgiften även för finansiering av folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring till personer som har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt 12 kap. samma lag samt kostnader för förvaltning av sådan folkpension.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:965) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2000.
 3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-12-31

Lag (1999:1288) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:196) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:181, Prop. 1999/2000:46, Bet. 1999/2000:FiU19
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1007) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
 2. De äldre bestämmelserna i 4 § första stycket gäller vid 2003 års taxering, dock skall avgift inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2001:844).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:257, Prop. 2000/01:96, Bet. 2000/01:SfU15
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering. Lag (2002:978).
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:844) om ändring i lagen (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:493; ny övergångs.best. till 2001:493

Lag (2001:1117) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän försäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:85, Prop. 2001/02:9, Bet. 2001/02:SfU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:978) om ändring i lagen (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2002/03:24
Omfattning
ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:843

Lag (2003:546) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:712) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2007:968) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:30, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:1261) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1369) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2012-01-01