Upphävd författning

Förordning (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995

Departement
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1993
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Återbetalning enligt 2 § lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 lämnas med sex procent av den i nämnda bestämmelse avsedda kostnaden för upphandling, bidrag eller annan ersättning.

[S2]Återbetalning enligt 2 § första och tredje styckena nämnda lag lämnas endast i fråga om sådan sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.4 eller 8 §mervärdesskattelagen (1994:200).

2 §  Ansökan om återbetalning enligt 1 och 2 §§ lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 skall ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Ansökan skall avse tidsperioder om en kalendermånad eller en period om tre på varandra följande kalendermånader.

[S2]Ansökan skall lämnas in till skattemyndigheten senast den 5 i andra månaden efter utgången av den tidsperiod som ansökningen avser.

3 §  Närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om kontroll av underlag för återbetalning samt om utbetalning av belopp meddelas av Riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt och enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995

  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1995:1647

  Övergångsbestämmelse

  Förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.
  Omfattning
  upph.