Upphävd författning

Lag (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995

Departement
Finansdepartementet KE
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1799
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner och landsting får ansöka om återbetalning av ingående skatt som en kommun eller ett landsting inte dragit av enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

[S2]Återbetalning får inte medges för sådan ingående skatt som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 och 3 mervärdesskattelagen. I övrigt gäller bestämmelserna i 8 kap.9 och 10 §§mervärdesskattelagen i tillämpliga delar för återbetalning enligt första stycket.

2 §  Kommuner och landsting får ansöka om återbetalning för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling i jämförelse med egen verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Återbetalning till kommun och landsting skall ske även då kommunen och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

[S2]Återbetalning enligt första stycket skall alltid ske då en kommun eller ett landsting lämnar bidrag eller annan ersättning till sådant kommunalförbund som avses i kommunalförbundslagen (1985:894), om förbundets verksamhet inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

[S3]Återbetalning enligt första stycket lämnas också till ett kommunalförbund eller ett beställarförbund som bedriver försöksverksamhet enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att kompensera förbundet för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling från annan än kommun och landsting i jämförelse med kommunens och landstingets verksamhet inom sjukvård, tandvård och social omsorg.

3 §  Återbetalningsbeloppet enligt 2 § beräknas enligt schablon.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om schablonberäkning och om förfarandet vid ansökan om återbetalning.

4 §  Skattemyndigheten i Kopparbergs län beslutar om återbetalning. Myndighetens beslut får överklagas till Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Genom lagen upphävs lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m. fl.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om särskilt bidrag för tiden fram till den nya lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:151, Prop. 1994/95:57, Bet. 1994/95:SkU7
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1995:1518

    Övergångsbestämmelse

    Lagen tillämpas dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.
    Omfattning
    upph.