Upphävd författning

Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:2030 i lydelse enligt SFS 1996:1373
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Bidrag lämnas enligt denna förordning, i mån av tillgång på medel, till kostnader för åtgärder som leder till att inomhusklimatet förbättras i bostäder, vilka är avsedda för permanent bruk.

1 a §  I fråga om åtgärderna enligt 2 § 1--3 lämnas såvitt gäller hyres- och bostadsrättshus bidrag endast om den sammanlagda kostnaden för åtgärderna understiger 50 000 kronor. Förordning (1995:804).

Förutsättningar för bidrag

2 §  Bidrag får lämnas till behövliga åtgärder som vidtas för att

 1. avhjälpa tekniska brister som påtalats enligt 7 § förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem,
 2. avhjälpa fukt- och mögelskador i våtutrymmen,
 3. i ventilationssystem eller våtutrymmen byta ut asbest och andra material och ämnen som kan vara hälsofarliga, och
 4. avhjälpa bullerstörningar i inomhusmiljön från ventilationssystem.

[S2]Boverket får utfärda närmare föreskrifter om åtgärder som är bidragsberättigade.

3 §  Bidrag lämnas endast till åtgärder som påbörjas under tiden den 1 januari - 30 september 1995 och som avslutas senast den 31 december 1996.

[S2]Boverket får meddela närmare föreskrifter om när åtgärder skall anses påbörjade respektive avslutade.

4 §  Bidrag lämnas endast för åtgärder i byggnader som har genomgått föreskriven funktionskontroll av ventilationssystemet enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem och enligt

[S2]föreskrifter som utfärdats med stöd av förordningen. Detta gäller dock bara beträffande de ventilationssystem eller delar därav som inte är undantaget från kontroll enligt 2 § i nämnda förordning.

5 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas inte till åtgärder för vilka stöd har lämnats enligt förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. eller enligt förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder. Bidrag lämnas inte heller till åtgärder för att avhjälpa skador, vilka omfattas av garantiåtagande, försäkring eller ansvarsutfästelse.

6 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas endast till sådana åtgärder för vilka sökanden avstår från eventuellt räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

7 §  Bidrag lämnas endast om de krav är uppfyllda som anges i 4 och 6 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

8 §  Begreppet bostäder används i denna förordning med den betydelse som anges i 2 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

Bidragets storlek

9 §  Bidrag lämnas med 20 procent av skälig kostnad för bidragsberättigade åtgärder som skall vidtas. Bidrag som understiger 1 000 kronor betalas inte ut.

[S2]Boverket får utfärda närmare föreskrifter om vilka kostnader som skall anses utgöra skäliga kostnader enligt första stycket.

Förfarandet i bidragsärenden

10 §  Ärenden om lämnande av bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där det hus, som åtgärderna avser, är beläget.

[S2]Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 mars 1997.

[S3]Boverket får meddela föreskrifter om innehållet i en ansökan om bidrag. Förordning (1996:1372).

11 §  Bidraget skall betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som lagfaren ägare eller inskriven som tomträttsinnehavare. Bidraget betalas ut efter ansökan hos länsstyrelsen sedan åtgärderna slutförts. Ansökan om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 1997.

[S2]Bidraget betalas bara ut om arbetet, sedan det slutförts, alltjämt uppfyller förutsättningarna i denna förordning för att få bidrag.

[S3]Boverket får utfärda föreskrifter om de uppgifter och handlingar som skall ges in till länsstyrelsen för att visa att åtgärderna vidtagits och att förutsättningarna för att få bidraget alltjämt föreligger.

[S4]Boverket får också utfärda föreskrifter om sättet för utbetalning av bidrag. Förordning (1996:1373).

Återkrav

12 §  Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis om den som fått bidraget genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

Överklagande

13 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:804) om ändring i förordningen (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 1 a § skall inte tillämpas i ärenden där ansökan kommit in till länsstyrelsen före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:396, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:BoU21
  Omfattning
  ny 1 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1373) om ändring i förordningen (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2010:1172) om upphävande av förordningen (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

Omfattning
upph.