Upphävd författning

Förordning (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:646 i lydelse enligt SFS 2000:532
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1036) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Uppgifter

1 §  Försvarets forskningsanstalt är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret samt till stöd för nedrustning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forsknings- och utredningsarbete. Forskningen och utredningsarbetet skall bedrivas med beaktande av krav på relevans och vetenskaplig kvalitet.

[S2]Av förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Försvarets forskningsanstalt skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet. Uppgiften skall fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.

[S3]Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (2000:532).

1 a §  Försvarets forskningsanstalt skall verka för att försvarsforskningen nyttiggörs utanför totalförsvaret.

[S2]Myndigheten skall särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt nationell och internationell forskning. Förordning (1999:1021).

1 b §  Försvarets forskningsanstalt skall, inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. Förordning (1999:1021).

1 c §  Försvarets forskningsanstalt skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Förordning (2000:532).

2 §  Försvarets forskningsanstalt får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek fastställs av myndigheten.

2 a §  Försvarets forskningsanstalt skall, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Försvarets forskningsanstalt ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (1999:1021).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarets forskningsanstalt med undantag av 30 §. Förordning (1996:112).

Myndighetens ledning

4 §  Försvarets forskningsanstalts generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  Försvarets forskningsanstalts styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Förordning (1996:112).

6 § har upphävts genom förordning (1996:112).

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

8 § har upphävts genom förordning (1996:112).
Anställning m.m.
9 § har upphävts genom förordning (1996:112).

10 §  En anställning som beslutas av Försvarets forskningsanstalt får tidsbegränsas att gälla tills vidare, dock längst sex år, om den som skall anställas är yrkesofficer i Försvarsmakten. Om den anställde endast har en kortare tid till dess han eller hon skall gå i pension eller deltar i ett pågående projekt eller om det i övrigt finns synnerliga skäl får en sådan anställning förlängas med högst två år. Förordning (1999:1021).

11 §  Behörig för anställning som forskningschef och som laborator är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att lösa arbetsuppgifterna väl.

[S2]Innan Försvarets forskningsanstalt beslutar om anställning som forskningschef och laborator skall utlåtande över sökandenas vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som myndigheten utser.

12 §  I fråga om anställning vid Försvarets forskningsanstalt av den som är militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ändringar

Förordning (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:112) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

  Omfattning
  upph. 6, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6, 8 §§; ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:887) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1021) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 2 a, 10 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:532) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 c §
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2000:1074

Omfattning
upph.