Upphävd författning

Lag (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1745
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmän sjukförsäkringsavgift skall för varje år betalas av den som uppbär sådan inkomst som avses i 2 §.

[S2]Avgiften utgör för varje år 0,95 procent av inkomsten och avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

[S3]Avgiften skall användas för finansiering av sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2 §  Avgiften beräknas på sådan inkomst av anställning som avses i 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § nämnda lag om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt kommunalskattelagen (1928:370). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

[S2]Avgiften beräknas på summan av inkomsterna till den del den inte överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

3 §  Avgift betalas inte av den som vid årets ingång fyllt 65 år.

[S2]Avgift betalas inte heller av den som har sådana inkomster som avses i 2 § om dessa understiger 25 procent av det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1993:1287).

4 §  Avgiftsunderlaget skall för varje år fastställas av skattemyndigheten i samband med taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt.

5 §  Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324), uppbördslagen (1953:272) och 4 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter gäller för avgift enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med samma dag. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1992, skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Prop. 1992/93:136, Bet. 1992/93:SfU9
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (1993:1287) om ändring i lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:38, Prop. 1993/94:59, Bet. 1993/94:SfU8
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1744

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om avgift som avser tiden före den 1 januari 1995.
  Omfattning
  upph.