Upphävd författning

Förordning (1994:756) med instruktion för Delegationen förprognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:756
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning skall tillämpas på Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn i de delar av verksamheten som gäller framställning av officiell statistik.

Uppgift

2 §  Delegationen skall ansvara för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationsområdet i enlighet med vad som anges i lagen (1992:889) och i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken.

Sammansättning

3 §  Delegationen utgörs av lägst tre och högst åtta ledamöter varav en är ordförande.

4 §  Vid delegationen finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på delegationen:

  • 16 § om interna föreskrifter,
  • 18 § om ärendeförteckning,
  • 29 § om myndighetens beslut,
  • 30 § om överklagande.

Ärendenas handläggning, m. m.

6 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att ett sammanträde inte hinner hållas, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

8 §  Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till kanslichefen eller till någon annan som tjänstgör vid delegationen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver avgöras i enlighet med vad som föreskrivs i 6 eller 7 §.

9 §  För den verksamhet som regleras i denna förordning skall 11--15 §§kommittéförordningen (1976:119) inte tillämpas.

Ändringar

Förordning (1994:756) med instruktion för Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn

Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:810

    Omfattning
    upph.