Upphävd författning

Lag (1992:889) om den officiella statistiken

Departement
Justitiedepartementet F
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:889 i lydelse enligt SFS 1999:1046
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus
Kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna lag tillämpas när statliga myndigheter under regeringen framställer officiell statistik.

[S2]Officiell statistik är sådan statistik för samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering som en myndighet framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

2 §  Den officiella statistiken skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. Den skall framställas och offentliggöras med beaktande av skyddet för enskilda.

Uppgiftsskyldighet

Definitioner

3 §  Med varor avses i denna lag lösa saker, gas, elektrisk kraft och vatten. Med tjänst avses i denna lag verksamhet som någon utför självständigt för en annans räkning. Vid tillämpningen av lagen hänförs till tjänst upplåtelse av nyttjanderätt till fast och lös egendom.

Näringsidkare

4 §  Näringsidkare är skyldiga att för den officiella statistiken lämna uppgifter om sin näringsverksamhet i fråga om

 1. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
 2. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
 3. antalet anställda samt deras löner, sysselsättning och yrken,
 4. lager- och förrådshållning,
 5. investeringar,
 6. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
 7. priser för varor och tjänster,
 8. intäkter, kostnader och vinster,
 9. omsättning, tillgångar och skulder,
 10. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
 11. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt.

[S2]Att särskild uppgiftsskyldighet föreligger för vissa näringsidkare framgår av lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område. Lag (1999:1046).

Stiftelser m.fl.

5 §  Stiftelser och sammanslutningar som inte bedriver näringsverksamhet är skyldiga att för den officiella statistiken lämna uppgifter om antalet anställda samt deras löner, sysselsättning och yrken. Lag (1999:1046).

Kommuner m.fl.

6 §  Utöver vad som följer av andra lagar är kommuner och landsting skyldiga att för den officiella statistiken lämna uppgifter enligt 4 § 1-6.

[S2]Kommuner är dessutom skyldiga att lämna

 1. sammandrag av sina räkenskaper såvitt avser kommunala ändamål,
 2. andra uppgifter av samhällsekonomisk betydelse.

[S3]Den uppgiftsskyldighet som avses i första och andra stycket skall i motsvarande mån även gälla för Svenska kyrkans organisatoriska delar. Lag (1999:945).

Gemensamma bestämmelser

7 §  Det finns ingen skyldighet att lämna uppgifter enligt 4 § första stycket eller 5--6 §§ när det förhållande som uppgiften avser är äldre än tre år.

8 §  Uppgifter som avses i 4 § första stycket eller 5--6 §§ skall lämnas till den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas samt om sättet och tiden för uppgiftslämnandet.

Uppgiftsskydd

9 §  Föreskrifter om sekretess finns i sekretesslagen (1980:100). Det finns också särskilda regler till skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen (1998:204). Lag (1998:726).

10 §  Uppgifter i den officiella statistiken får inte sammanföras med andra uppgifter i syfte att utröna enskildas identitet.

Tvångsmedel

11 §  Om den som är uppgiftsskyldig enligt 4 § första stycket eller 5 § inte fullgör uppgiftsskyldighet, får den myndighet som har begärt uppgiften anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra skyldigheten.

[S2]En uppgiftsskyldig som inte följer anmaningen får föreläggas att vid vite fullgöra uppgiftsskyldigheten. Ett sådant föreläggande meddelas av den myndighet som utfärdat anmaningen enligt första stycket.

12 §  Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt 11 § andra stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (1997:1101).

13 §  Ett beslut enligt denna lag om anmaning eller vitesföreläggande får inte överklagas.

Ansvar m.m.

14 §  Till penningböter döms den som inte fullgör uppgiftsskyldighet enligt 4 § första stycket eller 5 § eller som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

[S2]Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar för gärningar som omfattas av föreläggandet.

[S3]Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den myndighet som har begärt uppgiften.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:889) om den officiella statistiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då kungörelsen (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter och kungörelsen (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter som har eller skulle ha lämnats före utgången av år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:118
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1997:1101) om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:726) om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 9 och 15 §§ i deras äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 9, 15 §§
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1999:945) om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1046) om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:48, Prop. 1999/2000:8, Bet. 1999/2000:FiU9
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:99

Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i 14 och 15 §§ lagen (1992:889) om den officiella statistiken gäller fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före den 1 april 2001.
I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före den 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den lagen.
Omfattning
upph.