Upphävd författning

Förordning (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:902 i lydelse enligt SFS 2000:1202
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Gentekniknämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden skall därvid beakta vikten av att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätthålls.

[S2]Gentekniknämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.

2 §  Gentekniknämnden skall

 • yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,
 • också i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till offentliga och privata institutioner och företag i frågor om genteknik enligt miljöbalken samt informera dem om sådana förhållanden inom nämndens område som kan vara av värde för deras verksamhet,
 • samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med stöd av miljöbalken,
 • hålla sig underrättad om sådana projekt inom tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som kan anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade med risker samt ta initiativ i dessa frågor,
 • underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt inom tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade med risker och därvid föreslå sådana försiktighetsmått eller andra åtgärder som nämnden bedömer vara behövliga,
 • följa utvecklingen inom gentekniken och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för det allmännas tillsyn av användningen av gentekniken,
 • informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade området på ett sådant sätt att intresset för etiska frågor och säkerhetsfrågor upprätthålls och den allmänna debatten stimuleras,
 • uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller skall arbeta med gentekniken, och
 • anmäla till regeringen om något användningsområde eller någon planerad användning av gentekniken kan sättas i fråga från etiska eller humanitära synpunkter eller om området för det allmännas tillsyn behöver utvidgas till att omfatta andra frågor än dem som nu är föremål för offentlig kontroll.

[S2]Om genteknikens användning på människan och medicinsk-etiska frågor är särskilt föreskrivet. Förordning (1998:923).

3 §  Gentekniknämnden skall varje år i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler. Förordning (1998:923).

Sammansättning

4 §  Gentekniknämnden består av en ordförande, en vice ordförande och 14 andra ledamöter.

[S2]För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en personlig ersättare.

[S3]Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst fyra år. Förordning (2000:153).

5 §  Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha domarerfarenhet.

[S2]Sju ledamöter skall vara riksdagsledamöter.

[S3]En ledamot skall vara etiskt sakkunnig.

[S4]Av övriga ledamöter utses

[S5]två ledamöter efter förslag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, varav en ledamot skall ha erfarenhet av djurskyddsfrågor, och

[S6]fyra ledamöter efter förslag av Vetenskapsrådet, varav en ledamot skall vara ekolog.

[S7]Vad som sägs i andra, tredje och fjärde styckena om utseende av en ledamot tillämpas också på ersättaren för en sådan ledamot. Som ersättare för en ledamot som skall vara riksdagsledamot kan dock utses även den som enligt 3 kap.regeringsformen har utsetts till ersättare för riksdagsledamot.

[S8]Upphör riksdagsledamots uppdrag i riksdagen skall en ny ledamot och en ersättare för denne utses för den återstående tiden. Förordning (2000:1202).

Organisation

6 §  Inom Gentekniknämnden finns de arbetsgrupper som nämnden bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Gentekniknämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S5]30 § om ärendeförteckning,

[S6]31 § om myndighetens beslut,

[S7]35 § om överklagande.

[S8]Bestämmelsen i 35 § gäller endast i administrativa ärenden som rör tjänsteman hos Gentekniknämnden. Beslut i andra ärenden får inte överklagas. Förordning (1996:395).

8 §  Gentekniknämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 9 §§, 13 §1 och 2 samt 15 §verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:395).

Ärendenas handläggning

9 §  Ärenden avgörs av Gentekniknämnden i plenum. Nämnden får dock i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över beslutanderätten i brådskande ärenden eller ärenden av mindre vikt till ordföranden eller till en arbetsgrupp inom nämnden. Sådana beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Gentekniknämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1676).

11 §  Gentekniknämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om en ledamot begär att nämnden skall sammankallas, skall en sådan begäran följas.

Ändringar

Förordning (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:365) om ändring i förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-05-15

Förordning (1995:1676) om ändring i förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:395) om ändring i förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:923) om ändring i förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:153) om ändring i förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1202) om ändring i förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2007:1075

Omfattning
upph.