Upphävd författning

Förordning (1994:905) om tillträde till den internationella transportmarknaden

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:905 i lydelse enligt SFS 1994:1114
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

2 §  Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga 11 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 av den 21 mars 1994 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet skall gälla som svensk förordning:

 1. Rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontrafik med buss.
 2. Rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier.
 3. Rådets förordning (EEG) nr 2454/92 av den 23 juli 1992 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande.
 4. Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.

3 §  Som bilaga 1--4 till denna förordning finns de svenska texterna till rättsakterna (EEG) nr 684/92, (EEG) nr 881/92, (EEG) nr 2454/92 och (EEG) nr 3118/93.

4 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna har samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

5 §  När bestämmelserna i bilagorna till denna förordning innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas rättsordning, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justering av EES-avtalet och Gemensamma EES-kommitténs beslut den 8 februari 1994 om ändring i protokoll 1 till EES-avtalet.
 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.
 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

[S2]Exempel på begrepp och förfaranden som kan komma i fråga är

 • ingresser,
 • adressaterna för EG: s rättsakter,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

[S3]Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

6 §  Bestämmelserna i rättsakterna skall inom ramen för EES-avtalet tillämpas med de anpassningar som anges i följande bilagor och tillägg till denna förordning:

 1. (EEG) nr 684/92. Bilaga 1 a.
 2. (EEG) nr 881/92. Bilaga 2 a och tillägg 1.
 3. (EEG) nr 2454/92. Bilaga 3 a och tillägg 4.
 4. (EEG) nr 3118/93. Bilaga 4 a och tillägg 2.

Behöriga myndigheter

7 §  Behöriga myndigheter är

[S2]enligt förordning (EEG) 684/92 länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns,

[S3]enligt förordning (EEG) nr 881/92, artiklarna 5.1, 7 och 8 tillståndsmyndigheten enligt 4 § yrkestrafiklagen (1988:263) och enligt artiklarna 10 och 11 Vägverket,

[S4]enligt förordning (EEG) nr 2454/92 Generaltullstyrelsen, samt

[S5]enligt förordning (EEG) nr 3118/93 Generaltullstyrelsen.

Kontroller

8 §  Med behörig kontrollant enligt artikel 15 i förordning (EEG) 684/92, artiklarna 5 och 6 i förordning (EEG) 2454/92 och behörig tjänsteman enligt artikel 3.4 i förordning (EEG) 3118/93 avses för Sveriges del polisman.

Avgifter för vissa ärenden

9 §  Avgift tas ut för Generaltullstyrelsens och länsstyrelsers prövning av ansökan om tillstånd i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd av Generaltullstyrelsen till transport till eller från utlandet gällande tur- och returresa eller en enkel resa Tillstånd beviljat av länsstyrelse1 2

Bemyndiganden, m. m.

10 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Vägverket.

[S2]Generaltullstyrelsen tillhandahåller dokument för vilka mallarna anges i tilläggen 2 och 4. Vägverket tillhandahåller de dokument för vilka mallen anges i tillägg 1.

Överklaganden

11 §  Beslut om vägrat eller återkallat tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om administrativ sanktion som har meddelats av Generaltullstyrelsen enligt förordning (EEG) nr 3118/93 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande hos kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:905) om tillträde till den internationella transportmarknaden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Överklagande av beslut som nämns i 11 § som meddelats före den 1 oktober 1994 skall göras hos kammarrätten. (I kraft den 1 juli 1994, 1994:114).
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:525

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.
  Bilagorna inte med här.
  Omfattning
  upph.