Upphävd författning

Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2006:141
Upphäver
Förordning (1988:1094) med instruktion för Statens handikappråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen.

[S2]Handikappombudsmannen skall särskilt verka för att ge personer med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande genom att

 • förebygga och bekämpa diskriminering,
 • identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhällslivet

[S3]samt

2 §  Handikappombudsmannen skall i sin verksamhet bl.a.

 1. upprätthålla kontakter med funktionshindrade personer samt med organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet för likabehandling inom Statens skolverk och organisationer på arbetsmarknaden samt med andra myndigheter och andra aktörer vars verksamhet rör ombudsmannens verksamhet,
 2. långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, samt
 3. genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom sitt bevaknings- och uppföljningsarbete. Förordning (2006:141).

3 § Har upphävts genom förordning (2005:1078).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Handikappombudsmannen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]15 § om revisionsberättelse,

[S4]18 § om myndighetens organisation,

[S5]24-26 §§ om ärendenas handläggning,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S7]30 § om ärendeförteckning, och

[S8]31 § om myndighetens beslut. Förordning (2005:1078).

5 §  Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6--9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:622).

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordning eller i särskilda beslut.

6 a §  Vitesföreläggande enligt 19 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skall delges arbetsgivaren.

[S2]Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Förordning (1999:167).

Handikappombudsmannens råd

7 §  Enligt lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen biträds ombudsmannen av ett särskilt råd. Ombudsmannen är rådets ordförande. Regeringen utser högst femton andra ledamöter i rådet.

[S2]Handikappombudsmannen bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (1996:622).

Överklagande

8 §  Handikappombudsmannens beslut om anställningar överklagas hos regeringen. Förordning (1995:504).

[S2]Andra beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1988:1094) med instruktion för Statens handikappråd skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:504) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Verksamhetsberättelse för tiden den 1 juli 1994--den 31 december 1995 skall lämnas senast den 1 april 1996.
  Omfattning
  nuvarande 9 § betecknas 8 §; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:622) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:167) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Omfattning
ändr. 2 §; ny 6 a §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2000:1170) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:57) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2001/02:101, Prop. 2001/02:27, Bet. 2001/02:UbU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2003:499) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2005:1078) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:141) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:149, Prop. 2005/06:38, Bet. 2005/06:UbU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1432) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1034

Omfattning
upph.