Upphävd författning

Förordning (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Departement
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1995-07-20
Ändring införd
SFS 1995:1029
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Fastighetsmäklarnämnden är central förvaltningsmyndighet för registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden har de uppgifter som anges i fastighetsmäklarlagen (1995:400) och i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028).

2 §  Nämnden skall särskilt inrikta sin verksamhet på

 • att fastighetsmäklarna följer god fastighetsmäklarsed,
 • att information sprids om vad god fastighetsmäklarsed innebär, och
 • att fastighetsmäklarna har en god utbildning för sin uppgift.

Organisation m. m.

3 §  Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för dessa som regeringen bestämmer.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha domarerfarenhet. Förordning (1997:1183).

4 §  Kammarkollegiet utför kansligöromål åt nämnden enligt avtal mellan nämnden och kollegiet.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S6]30 § om ärendeförteckning och

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:230).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:230).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Nämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller till någon tjänsteman som vid Kammarkollegiet utför kansligöromål åt nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock medge att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Förordnanden

11 §  Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare för dessa utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1997:1183).

Ändringar

Förordning (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Ikraftträder
1995-10-01

Förordning (1996:230) om ändring i förordningen (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1997:1183) om ändring i förordningen (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

  Omfattning
  ändr. 3, 11 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1998:1808

Omfattning
upph.