/Rubriken upphör att gälla U:2020-07-01/ Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall /Rubriken träder i kraft I:2020-07-01/ Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-08-31
Ändring införd
SFS 1995:1051 i lydelse enligt SFS 2020:513
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-23

/Upphör att gälla U: 2020-07-01/

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om de undantag från bestämmelserna om läkarintyg som anges i 27 kap. 25 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1691).

/Träder i kraft I: 2020-07-01/

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om de undantag från bestämmelserna om läkarintyg som anges i 27 kap. 25 § och 31 kap. 5 §socialförsäkringsbalken. Förordning (2020:512).

1 a §  I stället för vad som anges i 27 kap. 25 § första stycket socialförsäkringsbalken ska den försäkrade styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den 14:e dagen efter sjukperiodens första dag genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan. Förordning (2020:196).

/Träder i kraft I: 2020-07-01/

1 b §  /Upphör att gälla U:2020-10-01 genom förordning (2020:513)./ I stället för vad som anges om läkarintyg i 31 kap. 5 § andra stycket socialförsäkringsbalken lämnas rehabiliteringsersättning efter den 14:e dagen endast om den försäkrade genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan styrker nedsättningen av förmågan att delta i rehabiliteringen på grund av sjukdom. Förordning (2020:512).

2 §  I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

 1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än vad som följer av 1 a §, och
 2. om särskilda skäl motiverar det ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med den första dagen i sjukperioden.

[S2]Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år. Förordning (2020:196).

/Träder i kraft I: 2020-07-01/

2 a §  I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

 1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än vad som följer av 1 b §, och
 2. om särskilda skäl motiverar det, ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom från och med den första dag som den försäkrade på grund av sjukdomen är frånvarande från rehabiliteringen.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än den tidsperiod under vilken den aktuella rehabiliteringen pågår. Förordning (2020:512).

/Träder i kraft I: 2020-10-01/

2 a §  I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

 1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än vad som följer av 31 kap. 5 § andra stycket andra meningen socialförsäkringsbalken, och
 2. om särskilda skäl motiverar det, ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom från och med den första dag som den försäkrade på grund av sjukdomen är frånvarande från rehabiliteringen.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än den tidsperiod under vilken den aktuella rehabiliteringen pågår. Förordning (2020:513).

/Upphör att gälla U: 2020-07-01/

3 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om de undantag som behövs för försäkrade som omfattas av lagen (1991:1047) om sjuklön. Försäkringskassan får också meddela föreskrifter om sådana avvikelser som i övrigt är motiverade av någon särskild anledning i andra fall än enligt 2 §. Förordning (2004:900).

/Träder i kraft I: 2020-07-01/

3 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om de undantag som behövs för försäkrade som omfattas av lagen (1991:1047) om sjuklön. Försäkringskassan får också meddela föreskrifter om sådana avvikelser som i övrigt är motiverade av någon särskild anledning i andra fall än enligt 2 och 2 a §§. Förordning (2020:512).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2020-07-01/ Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall /Rubriken träder i kraft I:2020-07-01/ Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (2003:429) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:900) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:872) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1691) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2020:196) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Den nya bestämmelsen i 1 a § ska dock tillämpas för tid från och med den 13 mars 2020.
 3. En försäkrad som vid ikraftträdandet har ett åläggande enligt 2 § första stycket 1 i den äldre lydelsen att genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag än vad som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäkringsbalken ska i stället styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg från och med den 14:e dagen efter sjukperiodens första dag.
Omfattning
ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:512) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; nya 1 b, 2 a §§
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:513) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kravet att lämna läkarintyg om den första dagen i den 30-dagarsperiod som avses i 31 kap. 5 § andra stycket första meningen socialförsäkringsbalken har infallit före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 1 b §; ändr. 2 a §
Ikraftträder
2020-10-01