Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-08-31
Ändring införd
SFS 1995:1051 i lydelse enligt SFS 2010:1691
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om de undantag från bestämmelserna om läkarintyg som anges i 27 kap. 25 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1691).

2 §  I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

  1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäkringsbalken, och
  2. om särskilda skäl motiverar det ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med den första dagen i sjukperioden.

[S2]Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år. Förordning (2010:1691).

3 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om de undantag som behövs för försäkrade som omfattas av lagen (1991:1047) om sjuklön. Försäkringskassan får också meddela föreskrifter om sådana avvikelser som i övrigt är motiverade av någon särskild anledning i andra fall än enligt 2 §. Förordning (2004:900).

Ändringar

Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

    Ikraftträder
    1995-10-01

Förordning (2003:429) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:900) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:872) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1691) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01