Upphävd författning

Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-10-26
Ändring införd
SFS 1995:1179 i lydelse enligt SFS 1998:1152
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  Innehavare av nätkoncession är inom sitt ledningsnät skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen (1997:857).

[S2]Bestämmelserna i denna förordning gäller bara vid mätning och rapportering som nätkoncessionshavaren utför för annans räkning.

[S3]Bestämmelserna i 3 och 4 §§ gäller inte vid mätning för elanvändare som köper sin el från den som säljer elen med stöd av leveranskoncession enligt 5 kap. 1 § ellagen (1997:857). Förordning (1997:967).

Mätning

2 §  Mätning av överförd el skall ske då el förs in på ett ledningsnät från en produktionsanläggning och då el tas ut från ett ledningsnät för förbrukning. Mätning skall också ske då el förs mellan ledningsnät som omfattas av olika nättariffer.

[S2]Mätningen skall avse flödet i den punkt där producerad el förs in på ledningsnätet (inmatningspunkt), flödet i den punkt där en elanvändare tar ut elen för förbrukning (uttagspunkt) respektive flödet i den punkt där ledningsnät som omfattas av olika nättariffer ansluter till varandra (gränspunkt).

[S3]Vid mätning mellan två ledningsnät med olika nätkoncessionshavare skall mätning utföras av den nätkoncessionshavare vars ledningsnät har den högsta nätspänningen. Om ledningsnäten har samma nätspänning avgör nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen (1997:857) vilken nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.

[S4]Om nätförlusten på ett ledningsnät med fördel kan beräknas på annat sätt än genom mätning får nätmyndigheten i det enskilda fallet medge undantag från kravet på mätning mellan detta ledningsnät och angränsande ledningsnät. Förordning (1997:967).

3 §  Mätningen skall avse överförd el under varje timme.

[S2]Om en kraftproducent eller elanvändare begär det hos nätkoncessionshavaren, skall mätningen i inmatningspunkten respektive uttagspunkten ske med kortare tidsintervall än en timme.

[S3]Mätaren hos en hushållskund skall lätt kunna avläsas av kunden. Förordning (1997:967).

3 a §  Bestämmelsen i 3 § första stycket gäller inte vid mätning för sådana elproducenter som avses i 4 kap. 10 § ellagen (1997:857), om de säljer elen endast till den som innehar leveranskoncession i det leveransområde där producentens el matas in.

[S2]Mätningen för sådana elproducenter som nämns i första stycket skall ske med de tidsintervall som krävs för att tillgodose övervakningen av elnätet och dess drift.

[S3]Frågor om nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt andra stycket prövas av nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen (1997:857). Förordning (1997:967).

4 §  Nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen (1997:857) får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning. Förordning (1997:967).

Rapportering

5 §  Innehavare av nätkoncession skall sända slutliga rapporter avseende de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som skall visa mätresultaten för varje timme på dygnet, skall sändas enligt följande.

 1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till
  1. berörd elanvändare, och
  2. balansansvarig elleverantör som levererat el i uttagspunkten.
 2. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavaren för det angränsande nätet.
 3. Mätresultaten i inmatningspunkten sänds till den kraftproducent som matar in el i inmatningspunkten och till den som har balansansvar för produktionen.
 4. Uppgift om den samlade förbrukningen hos de elanvändare som köper sin el från den som säljer elen med stöd av leveranskoncession enligt 5 kap. 1 § ellagen (1997:857) sänds till
  1. innehavaren av leveranskoncession,
  2. den som har balansansvar för förbrukningen hos de elanvändare som köper sin el från den som säljer elen med stöd av leveranskoncession.

[S2]Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om rättning och lagring av mätvärden, utformningen av rapporter samt tidpunkter då rapporter skall sändas. Förordning (1997:967).

6 §  Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära rapporter avseende mätresultaten för varje timme på dygnet till

 1. den som har balansansvar för leveranser på nätkoncessionshavarens nät,
 2. den som har balansansvar för produktion av el som matas in på nätkoncessionshavarens nät, och
 3. nätkoncessionshavare för angränsande nät.

[S2]Rapporterna enligt a och b skall avse den samlade konsumtion respektive produktion, för vilken rapportmottagaren har balansansvar. Rapporter enligt c skall avse mätresultat i gränspunkten.

[S3]Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om rättning av mätvärden, utformningen av rapporter samt tidpunkter då rapporter skall sändas.

[S4]Om en mottagare av rapporter begär det skall nätkoncessionshavaren, mot ersättning, sända rapporter med tätare intervall än de av nätmyndigheten föreskrivna tidpunkterna. Förordning (1997:967).

7 §  Innehavare av nätkoncession skall till Affärsverket svenska kraftnät sända dels preliminära, dels slutliga rapporter avseende den samlade inmatningen på respektive det samlade uttaget från nätkoncessionshavarens nät. Inmatningen respektive uttaget skall vara uppdelat på de balansansvariga.

[S2]Rapporter skall också sändas avseende det samlade flödet i gränspunkterna till varje angränsande nät.

[S3]Rapporterna skall vara uppdelade på varje timme på dygnet.

[S4]Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om rättning av mätvärden, utformningen av rapporter och tidpunkter då rapporter skall sändas.

[S5]Om Affärsverket svenska kraftnät begär det skall nätkoncessionshavaren, mot ersättning, sända rapporter med tätare intervall än de av nätmyndigheten föreskrivna tidpunkterna. Förordning (1997:967).

Mätning och rapportering beträffande vissa elanvändare

8 §  Mätningen i uttagspunkten hos en elanvändare som köper sin el från den som säljer elen med stöd av leveranskoncession enligt 5 kap. 1 § ellagen (1997:857) skall avse överförd el under högst ett år.

[S2]Innehavaren av nätkoncession skall snarast sända en rapport avseende resultatet av mätningen till berörd elanvändare och berörd innehavare av leveranskoncession enligt 5 kap. 1 § ellagen.

[S3]Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om utformningen av rapporten och tidpunkt då rapporten skall sändas. Förordning (1997:967).

Överklagande

9 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 3 a § sista stycket får dock inte överklagas. Förordning (1998:1152).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el

  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:912) om ändring i förordningen (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el

  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1997:967) om ändring i förordningen (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 8 §, rubr. närmast före 8 §; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1152) om ändring i förordningen (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 1999:716

Omfattning
upph.