Upphävd författning

Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1345 i lydelse enligt SFS 2006:840
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1995:703) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel.

Behörig myndighet

2 §  Livsmedelsverket skall ta emot och kontrollera sådana ansökningar om registrering som avses i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 samt utföra de uppgifter i övrigt som en behörig myndighet har enligt förordningarna. Förordning (2006:840).

Tillsyn

3 §  Livsmedelsverket skall utöva offentlig kontroll över reglerna i rådets förordning (EEG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

[S2]Inom det ansvarsområde som följer av bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) skall också den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet se till att reglerna följs. Förordning (2006:840).

4 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

Avgifter

5 §  Livsmedelsverket får föreskriva att avgifter tas ut för tillsynen och i ärenden enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92.

Överklagande

6 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.

CELEX-nr
392R2082
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2006:840) om ändring i förordningen (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
CELEX-nr
32006R0510
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2009:1425

Omfattning
upph.