Inaktuell version

Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
SFS 1995:1459 i lydelse enligt SFS 2017:241
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för förrättningar som handläggs av en lantmäterimyndighet och om beslut om debitering av förrättningskostnader (räkningar). Förordning (1998:1188).

2 §  Med förrättning avses i denna förordning även godkännande av överenskommelser enligt 43 § anläggningslagen (1973:1149), registrering av andelstal enligt 24 a § anläggningslagen och frigörande av fastighetstillbehör enligt 12 a § ledningsrättslagen (1973:1144).

[S2]Taxeavgift som beslutas med stöd av denna förordning ska även avse lantmäterimyndighetens kostnader för registrering av förrättningar. Förordning (2009:1207).

3 §  Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för förrättningar. Avgifterna ska betalas till lantmäterimyndigheten.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten i det enskilda fallet besluta att sökanden ska betala de beräknade förättningskostnaderna innan ansökan tas upp till prövning (förskott). Förordning (2008:697).

Avgiftens storlek

/Träder i kraft I: 2018-01-01/

4 §  Avgiften beräknas utifrån hur lång tid som behövs för handläggning av förrättningen och införande i fastighetsregistret samt utifrån kostnaderna för handläggningen respektive införandet. Förordning (2017:241).

5 §  Om en sakägare begär det skall lantmäterimyndigheten, om det är möjligt, för en viss förrättning eller för en del av förrättningen lämna skriftligt anbud. Förordning (1998:1188).

6 §  Andra förrättningskostnader än taxeavgifter får förskotteras av lantmäterimyndigheten och tas upp i en räkning enligt 8 §. På ett förskotterat belopp ska ränta betalas från dagen för utbetalningen till räkningens förfallodag. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om räntans storlek.

[S2]Lantmäterimyndigheten får i det enskilda fallet besluta att ränta inte ska betalas på det förskotterade beloppet. Förordning (2008:697).

7 §  Avgiften får sättas ned om

 1. fastighetsreglering eller sammanläggning medför att en fastighet eller en samfällighet av mindre betydelse inte behöver redovisas i fastighetsregistret,
 2. fastighetsreglering medför att redovisning i fastighetsregistrets allmänna del blir obehövlig för ett skifte eller ett servitut av mindre betydelse,
 3. fastighetsreglering medför att ett servitut av mindre betydelse kan avföras ur fastighetsregistrets inskrivningsdel,
 4. förrättningen avser en äganderättsutredning som länsstyrelsen beslutat om, eller
 5. skogsbrand, skred, ras eller naturolyckor i övrigt medför ett behov av en förrättning.

[S2]Nedsättning enligt första stycket får ske i mån av tillgång på medel och för åtgärder som är särskilt angelägna från allmän synpunkt. Förordning (2014:1314).

Räkning

8 §  Lantmäterimyndigheten skall i en räkning ange det belopp som en sakägare skall betala för en avslutad eller inställd förrättning eller avvisad ansökan. Av räkningen skall framgå om och med vilket belopp avgiften har satts ned enligt 7 §. På belopp som har förfallit till betalning skall ränta betalas enligt 6 § räntelagen (1975:635).

[S2]En räkning skall betalas även om förrättningsbeslutet eller räkningen överklagas. Förordning (2003:1192).

9 §  Lantmäterimyndigheten får i en förrättning besluta att räkning för utfört arbete skall upprättas innan förrättningen har avslutats eller registrerats (delräkning). En delräkning får inte avse förskott. Förordning (2003:1192).

Överklagande m.m.

11 §  Finner en lantmäterimyndighet att en räkning är oriktig skall myndigheten ändra den, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

12 §  Lantmäteriets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:697).

Bemyndiganden m.m.

13 §  Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:697).

14 §  En kommunal lantmäterimyndighet får besluta om lägre avgifter än de som Lantmäteriet har meddelat föreskrifter om enligt 3 §. Förordning (2008:697).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då lantmäteritaxan (1971:1101) upphör att gälla.
  2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på förrättningar som påbörjats före ikraftträdandet, med undantag för bestämmelserna om anmärkning mot räkning hos överlantmätarmyndigheten. Betalning skall dock erläggas till lantmäterimyndigheten, om inte Lantmäteriverket med stöd av 13 § första stycket förordnat att avgiften skall betalas till Lantmäteriverket. Skall tidersättning utgå för arbete som utförs efter ikraftträdandet skall denna bestämmas enligt de föreskrifter om avgifter som gäller när arbetet utförs.
  3. Det som enligt denna förordning gäller för kommunala lantmäterimyndigheter gäller också för fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1583) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på förrättningar som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:92, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:BoU1
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1188) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall där räkningen har utfärdats dessförinnan.
Omfattning
ändr. 1, 5, 10 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:326) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:1192) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.
 2. Äldre föreskrifter skall tillämpas på förrättningsärenden som har inkommit före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 4, 8, 9 §§
Ikraftträder
2004-02-01

Förordning (2008:697) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Omfattning
ändr. 3, 6, 10, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:1207) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden om återställande som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:1314) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.
 2. Förordningen i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 september 2014.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-12-01

Förordning (2017:241) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1296) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2018-02-01