Lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
SFS 1995:1506 i lydelse enligt SFS 2007:985
Ikraft
1996-02-01
Tidsbegränsad
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV kameror, andra optisk elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan att upplysning om övervakningen lämnas.

2 §  Hemlig kameraövervakning får användas vid förundersökning angående

 1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
 2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med straff, eller
 3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. Lag (2003:1148).

Prop. 2002/03:74: I paragrafen anges vid vilka brott hemlig kameraövervakning får användas.

I en ny tredje punkt har en s.k. straffvärdeventil införts. Bestämmelsen överensstämmer med vad som föreslås i 27 kap. 18 § rättegångsbalken. Den innebär att oavsett om brottet är av sådan beskaffenhet som avses i punkterna 1–2 får kameraövervakning tillåtas om brottets straffvärde kan bedömas överstiga två år.

Om ...

3 §  Hemlig kameraövervakning får användas om

 1. någon är skäligen misstänkt för brottet,
 2. åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, samt
 3. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

[S2]Åtgärden får endast avse sådan plats där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. Lag (2003:1148).

Prop. 2002/03:74: Paragrafen anger förutsättningarna för hemlig kameraövervakning i de fall där någon är skäligen misstänkt.

Med anledning av den nya regleringen i 3 a § har, i enlighet med Lagrådets förslag, ordet “endast” utgått ur paragrafens ingress.

3 a §  Om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet får hemlig kameraövervakning användas för att övervaka den plats där brottet har begåtts eller en nära omgivning till denna plats. Hemlig kameraövervakning enligt denna paragraf får ske endast om syftet är att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Lag (2003:1148).

Prop. 2002/03:74: Paragrafen, som är ny, anger förutsättningarna för hemlig kameraövervakning i de fall det inte finns någon misstänkt. Den har behandlats i avsnitt 6.4.

Genom denna paragraf införs en möjlighet att använda hemlig kameraövervakning när det inte finns någon misstänkt för ...

4 §  Frågor om hemlig kameraövervakning prövas av rätten på ansökan av åklagaren. I fråga om offentligt ombud tillämpas vad som föreskrivs i 27 kap.26-30 §§rättegångsbalken.

[S2]I ett beslut att tillåta hemlig kameraövervakning skall det anges vilken plats och under vilken tid tillståndet gäller. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får inte överstiga en månad från dagen för beslutet. Lag (2003:1148).

Prop. 2002/03:74: Paragrafen anger hur ett ärende om hemlig kameraövervakning inleds och vad som skall anges i rättens beslut.

Ändringen i första stycket innebär att det görs en hänvisning till de bestämmelser i rättegångsbalken som föreskriver att ett offentligt ombud skall bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden om hemlig teleavlyssning. När åklagaren har gett in en ansökan om hemlig kameraövervakning till rätten ...

5 §  Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig kameraövervakning, skall åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet.

6 §  Rättens beslut i frågor om hemlig kameraövervakning får verkställas omedelbart.

[S2]I fråga om överklagande av rättens beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av rättens beslut i brottmål angående åtgärd som avses i 25-28 kap. samma balk. Lag (2003:1148).

Prop. 2002/03:74: Paragrafen behandlar överklagande av rättens beslut om hemlig kameraövervakning.

Genom ett nytt första stycke anges att rättens beslut om tillstånd får verkställas omedelbart. Det är ett förtydligande av vad som redan anses gälla. Om det offentliga ombudet överklagar ett tillståndsbeslut gäller således tingsrättens beslut till dess högre rätt förordnar annat. Som framgår av 52 kap. 7 § tredje stycket ...

6 a §  Om det vid hemlig kameraövervakning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har legat till grund för beslutet om övervakning, får uppgifterna användas för att utreda brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning om brottet får dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om

 1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan antas att brottet inte föranleder endast böter, eller
 2. det finns särskilda skäl.

[S2]Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna användas för att förhindra brott. Lag (2005:505).

Prop. 2004/05:143: Paragrafen, som är ny, avser att reglera de brottsbekämpande myndigheternas användning av s.k. överskottsinformation som erhålls vid hemlig kameraövervakning. Den motsvarar regleringen i 27 kap. 23 a § rättegångsbalken.

7 §  En upptagning som gjorts vid hemlig kameraövervakning skall granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas 27 kap. 12 § första stycket rättegångsbalken.

[S2]Upptagningar som saknar betydelse från brottsutredningssynpunkt skall förstöras omedelbart efter det att de har granskats. Upptagningar skall, i de delar de är av betydelse från brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna är av betydelse för att förhindra förestående brott skall de bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. De skall därefter omedelbart förstöras.

[S3]Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter behandla uppgifter från upptagningar i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag. Lag (2005:505).

Prop. 2004/05:143: Ändringarna i andra stycket och det nya tredje stycket motsvarar ändringarna i 27 kap 24 § andra och det nya tredje stycket rättegångsbalken.

8 §  Den som är eller har varit misstänkt för brott skall underrättas om hemlig kameraövervakning som han eller hon har utsatts för. Om övervakningen har avsett en plats som innehas av någon annan än den misstänkte, skall även innehavaren underrättas. I fråga om sådan underrättelse, tidpunkten för underrättelsen och undantag från underrättelseskyldigheten tillämpas 27 kap.31 § andra och tredje styckena, 32 och 33 §§rättegångsbalken. Underrättelsen skall även innehålla uppgift om platsen för åtgärden.

[S2]Vad som sägs i första stycket om underrättelse till innehavare av den övervakade platsen gäller inte om allmänheten har tillträde till platsen. Lag (2007:985).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:125, Prop. 1995/96:85, Bet. 1995/96:JuU11
  Ikraftträder
  1996-02-01

Lag (1996:1286) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:40, Prop. 1996/97:26, Bet. 1996/97:JuU5
  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1998:1537) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 1998/99:19, Prop. 1998/99:6, Bet. 1998/99:JuU2
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:579) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:233, Prop. 1999/2000:96, Bet. 1999/2000:JuU21
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:16) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:45, Prop. 2001/02:17, Bet. 2001/02:JuU3
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2003:1148) om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:14, Prop. 2002/03:74, Bet. 2003/04:JuU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2004-10-01

Lag (2004:618) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2003/04:219, Prop. 2003/04:74, Bet. 2003/04:JuU24
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2005:505) om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2004/05:274, Prop. 2004/05:143, Bet. 2004/05:JuU28
Omfattning
ändr. 7 §; ny 6 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2007:970) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:10, Prop. 2007/08:9, Bet. 2007/08:JuU9
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2007:985) om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Underrättelse behöver dock inte lämnas beträffande hemlig kameraövervakning som har avslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:11, Prop. 2006/07:133, Bet. 2007/08:JuU3
Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
2008-01-01