Upphävd författning

Förordning (1995:1652) om byggande av järnväg

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-12-21
Ändring införd
SFS 1995:1652 i lydelse enligt SFS 2010:1989
Ikraft
1996-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Skyldigheter för den som avser att bygga en järnväg

1 §  Trafikverket får meddela närmare föreskrifter om genomförande av förstudie och järnvägsutredning enligt 2 kap.1 och 1 a §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivning i samband med förstudie och järnvägsutredning ska meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

[S2]Samtliga länsstyrelser ska underrättas om de föreskrifter Trafikverket meddelar med stöd av första stycket. Förordning (2010:134).

1 a §  När Trafikverket överlämnar en fråga om byggande av järnväg till regeringen för prövning enligt 17 kap.1 eller 3 §miljöbalken, skall verket i sitt yttrande enligt 2 kap. 1 b § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg bland annat lämna de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken iakttas samt uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap.4-6 §§miljöbalken. Även i övrigt ansvarar Trafikverket för att ett tillräckligt underlag finns för regeringens prövning. Förordning (2010:134).

1 b §  Den som upprättar en järnvägsplan skall utreda möjligheterna att genom fastighetsrättsliga åtgärder eller åtgärder enligt anläggningslagen (1973:1149) avhjälpa eller minska intrång till följd av järnvägsbygget. Förordning (1998:894).

2 §  Den som ansöker hos Trafikverket om att få en järnvägsplan fastställd, ska till planen foga en planbeskrivning, som redovisar planeringsförutsättningarna, planens syfte och skälen till planens utformning. I ansökan ska även lämnas de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken följs samt uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap.46 §§miljöbalken, i den mån sådana uppgifter inte redovisas på annat sätt.

[S2]En karta över det område som berörs av järnvägsprojektet ska fogas till ansökan, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2010:170).

Trafikverkets samråds- och underrättelseskyldighet

3 §  Synpunkter på en utställd järnvägsplan ska lämnas skriftligen till Trafikverket inom den tid som verket bestämmer. Under samma tid ska det också ges möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.

[S2]Under utställningstiden ska planen med miljökonsekvensbeskrivning i original eller kopia finnas tillgänglig hos Trafikverket samt på lämplig plats i berörda kommuner. Detsamma gäller samrådsredogörelsen enligt 2 kap. 5 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Förordning (2010:134).

4 §  Trafikverket skall underrätta fastighetsägare och andra som redovisats i fastighetsförteckningen, berörda kommuner och myndigheter samt andra som kan bedömas ha ett väsentligt intresse av planen om

  1. den tid inom vilken synpunkter kan lämnas, och
  2. var planen med miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelsen finns tillgängliga.

[S2]Underrättelsen skall postas i rekommenderad försändelse. Trafikverket skall även föra in en kungörelse om utställningen i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa som Trafikverket bestämmer. I kungörelsen skall anges var planen och beskrivningen finns tillgänglig och vart skriftliga anmärkningar kan lämnas. Förordning (2010:134).

5 §  Trafikverket skall inhämta berörda länsstyrelsers yttranden över en järnvägsplan som varit utställd. Förordning (2010:134).

6 §  Trafikverket skall underrätta sökanden, berörda kommuner, länsstyrelser och lantmäterimyndigheter samt övriga som yttrat sig eller särskilt berörs

  1. om beslut att fastställa eller ändra en järnvägsplan, och
  2. om beslut att upphäva ett beslut att fastställa en järnvägsplan.

[S2]Ett beslut att fastställa en järnvägsplan skall vidare kungöras på det sätt som anges i 4 § andra stycket. I kungörelsen skall anges var beslutet hålls tillgängligt samt inom vilken tid beslutet får överklagas och vart skriftligt överklagande skall lämnas.

[S3]Om ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla, skall Trafikverket alltid underrätta lantmäterimyndigheten om detta. Förordning (2010:134).

Länsstyrelsens beslut

7 §  Innan länsstyrelsen meddelar beslut enligt 3 kap. lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, skall Trafikverket höras. Länsstyrelsen skall underrätta Trafikverket samt berörda enskilda, kommuner och myndigheter om meddelade beslut. Förordning (2010:134).

8 §  Om det i ett tillståndsärende hos länsstyrelsen visar sig att länsstyrelsens tillstånd behövs både enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och enligt miljöbalken, skall länsstyrelsen pröva ärendet enligt båda författningarna. Förordning (1998:894).

9 §  Beslut om undantag från bestämmelser som avses i 1 kap. 5 § andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg meddelas av länsstyrelsen. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

[S2]Länsstyrelsen skall underrätta sökanden, Trafikverket samt berörda enskilda, kommuner och myndigheter om beslutet. Förordning (2010:134).

Mål om inlösen

10 §  När stämning utfärdas i mål om inlösen enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, ska mark- och miljödomstolen underrätta inskrivningsmyndigheten om målet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om ett sådant mål avskrivs helt eller delvis, ska domstolen underrätta inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.

[S2]Första stycket gäller inte om målet endast gäller inlösen av särskild rätt som inte är inskriven. Förordning (2010:1989).

Avgifter

11 §  Avgift enligt avgiftsklass 4 i avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 1 § och 2 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Överklagande

12 §  Länsstyrelsens beslut enligt 9 § får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1995:1652) om byggande av järnväg

    Ikraftträder
    1996-02-01

Förordning (1998:894) om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg

Omfattning
nuvarande 1 § betecknas 1 b §; ändr, 2, 3, 4, 6, 8, 9 §§; nya 1, 1 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:327) om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2010:134) om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg

Omfattning
ändr. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:170) om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1989) om ändring i förordningen (1995:1652) om byggande av järnväg

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-05-02

Ändring, SFS 2012:708

Omfattning
upph.